Polgrmesteri Hivatal

Pályázat a „2111 Szada” önkormányzati újság főszerkesztői feladatainak ellátására

A Szada Nova Nonprofit Kft.

PÁLYÁZATOT hirdet a „2111 Szada” önkormányzati újság főszerkesztői feladatainak ellátására.

Pályázat kiíró adatai:

Neve: SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft.
Székhelye: 2111 Szada, Dózsa György út 88.
Cégjegyzék száma: 13-09-129332
Nyilvántartó hatóság: Budapest Környéki Törvényszék Cégbírósága
Adószáma: 21093384-2-13
Képviseli: Illés Szabolcs ügyvezető
Kapcsolattartó
• neve: Szekeresné Csilla
• telefonos elérhetősége 06-70-408-4122
• email elérhetősége: szadanova@szada.hu

A pályázati eljárás tárgya: a „2111 Szada” című önkormányzati lap felelős főszerkesztői feladatainak ellátása.
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. február 15. kedd 12.00 óra
A pályázat nyelve: magyar

A főszerkesztő feladatai: a főszerkesztő gondoskodik:

• a lap szerkesztéséről, a korrektúrázott, szerkesztett word dokumentum átadásáról a tördelőnek,
• a lap szerkesztéséhez és terjesztéséhez szükséges marketing tevékenység elvégzésével kapcsolatos feladatok ellátásáról,
• a lap köteles példányainak továbbításáról az Országos Széchenyi Könyvtárba,
• a Lap magas színvonalú tartalmi és formai követelményeinek való megfelelőségéről, folyamatosan javaslatokat tesz a lap, illetve annak arculatát, tartalmát érintő fejlesztése érdekében,
• az információk, képanyagok begyűjtéséről, tartalmi és stilisztikai megszerkesztéséről, megjelenésre történő előkészítéséről.

A főszerkesztő köteles továbbá megjelenni a képviselő-testület ülésein, az önkormányzati, illetve hivatali vezetők sajtótájékoztatóin, azokról rendszeresen rövid, tömör, objektív tudósításokat készít.

A főszerkesztő a feladat ellátása során a lap tartalmával kapcsolatban nyomatékkal kell, hogy figyelembe vegye a következőket:
• a lapban a helyi értékek közvetítése, tudósítása kiemelt helyen szerepeljen.
• folyamatos tájékoztatást kell nyújtania az önkormányzat munkájáról, a testületi ülések határozatairól.
• a lapban meg kell jeleníteni a polgármesteri hivatal működésével összefüggő, lakosságot érintő legfontosabb információkat.
• a lapban bemutatásra kerülnek az önkormányzat intézményei és azok munkája, az aktuális eseményeik, és közlésre kerülnek egyéb közösségi információk, rendőrség, társadalmi szervezetek és ezek tevékenysége.
• a lap ismerteti a nagyközségi ünnepségeket, civil eseményeket, az egyházak hitéletével összefüggő eseményeket, kegyeleti híreket.
• a lap objektív, tényszerű híreket közöl, és követ nyomon, ezen felül helytörténeti híreket dolgoz fel és nyomon követi a község sportéletét.
• az egyházak hitéletével összefüggő események, kegyeleti hírek megjelentetése,
• a lap tartalma nem ad teret a személyiségi jogot sértő, másokat lejárató megnyilatkozásoknak, valamint választási kampányidőszak kivételével pártpolitikai írásoknak.

A pályázókkal szemben támasztott követelmények:
• szakirányú képesítés
• legalább 1 éves szakmai tapasztalat.

Pályázathoz csatolni kell:
• a felelős szerkesztő (főszerkesztő) személyes adatait tartalmazó iratot (okirat másolással is teljesíthető), a pályázó telefonszámát és email címét tartalmazó iratot.
• a pályázó nyilatkozatát arról, hogy a személyes adatainak a felhasználásához a jelen pályázat elbírálása céljából hozzájárul.
• a képesítést igazoló okirat másolatát.
• a pályázó szakmai önéletrajzát.
• koncepció, melyben röviden vázolja a pályázó az elképzeléseit a „2111 Szada” formai és tartalmi megjelenéséről.
• árajánlatot az újság szerkesztésre (az ajánlati összeget egy hónapra vetítve kérjük megadni).
• a pályázathoz csatolható: referencia, minta-újság.

A pályázat benyújtásának a módja

A pályázati dokumentációt a pályázó aláírással ellátva egy példányban elektronikus úton küldi meg a szadanova@szada.hu e-mail címre, vagy lezárt borítékban juttatja el a kiíró székhelyére: 2111 Szada, Dózsa György út 88.

Pályázatok elbírálása

A pályázatokat a pályázatkiíró ügyvezetője: Illés Szabolcs bírálja el. A nyertes pályázóval kapcsolatos döntés meghozatala szintén az ügyvezető kompetenciája.

A beérkezett pályázatokat az kiíró megvizsgálja és megállapítja, hogy a pályázatok:
– megfelelnek-e kiírásban előírt követelményeknek,
– érvényesek vagy érvénytelenek. Érvénytelen a pályázat, ha a pályázattételi határidő (hiánypótlás esetén a hiánypótlási határidő) lejárta után nyújtották be, illetve hiánypótlási felhívás esetén a hiánypótlás a felhívásban előírt követelményeknek nem felel meg.

Az érvényes pályázókat a pályázat kiírója személyes meghallgatásra hívja be, és ezen maghallgatást követően - az írásos pályázati anyagot is figyelembe véve - kerül sor a nyertes pályázó kiválasztására.

Az eljárás eredményéről a döntéshozó a pályázókat értesíti. 

Szada 2022. január 18.

Illés Szabolcs Szada Nova Nonprofit Kft. ügyvezetője

 


Utoljára frissítve: 2022 február 03. 17:40

2022 Szent Istvan Napi Mulatsag Plakat A3