Polgrmesteri Hivatal

A Fő téri játszótér áthelyezése 2023-ban megvalósulhat

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. január 26-án rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés született többek között a Fő téri játszótér áthelyezéséhez szükséges támfal megépítéséhez és a Napóra téri játszótér kialakításához, továbbá a Dobogó településrész szabadidő-parkjának kialakításához szükséges pályázati önrész biztosításáról - valamint a regisztrált helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek önkormányzati támogatására kiírt pályázatokról is.

Img 9766

Idén elkészülhet a Fő téri játszótér áthelyezése

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ebben az önkormányzati ciklusban az önkormányzat tulajdonú játszóterek állapotának felülvizsgálatát, illetve létesítését is kiemelt feladataként tűzte ki Gazdasági programjában.

A korábban ütemezett fejlesztési tervek szerint a 2022. évi feladatok a Napóra téri játszótér létrehozása, és a Fő téri játszótér áthelyezése voltak. A Fő téri játszótér áthelyezését a domborzati viszonyok miatt egy támfal építésének kell megelőznie, amelyre versenyeztetési eljárást indított az önkormányzat a 2022-es év végén és a nyertes cég várhatóan 2023 első negyedévében el is készül a vállalt munkával, ennek megfelelően a játszótér áthelyezése 2023 évben megvalósulhat. A Napóra téri játszótér létrehozásával kapcsolatban a Polgármesteri Hivatal Műszaki osztálya 2022-es évben elindította a teljes terület ehhez szükséges megosztásának eljárását. Akkor még a tervek szerint a teljes területből 1964 m2 terület lett volna játszótér. Az év végén azonban módosultak az elképzelések, miszerint akár a teljes (megosztás nélküli) ingatlanon található erdő kitakarításával a teljes terület egy rendezett, fás szabadidőparkká alakulhatna futófolyosóval, játszótérrel. A testület határozata alapján Fő téri játszótér áthelyezéséhez szükséges támfal megépítése mellett a Napóra téri – szabadidő-parkkal kibővített – játszótér kialakításához a Képviselő-testület br. 45 millió forintos, a Dobogó településrész szabadidő-parkjának kialakításához pedig br. 25 millió forintos pályázati önrészt biztosít az Önkormányzat 2023. évi költségvetésének beruházási előirányzata terhére.

Ezek mellett Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete pályázatot nyújt be egy szadai görpark létrehozására, amelyre a már megjelent Országos Görpark Program kínál lehetőséget. A Képviselő-testület sikeres pályázat esetén a beruházási költség 50%-ára, de legfeljebb 25 millió Ft összeg erejéig biztosít saját forrást.

Img 9767

Idén is pályázhatnak a regisztrált helyi civil szervezetek és önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásra

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 2021. költségvetési évtől Civil Pályázati Alapot hozott létre azzal a céllal, hogy a helyi önszerveződő közösségek (civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek) részére pénzügyi támogatást biztosítson a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és rendezvényeikhez.

E Civil Alap 2022-ben évben 19.300.000,-Ft keretösszegű volt, 2023-tól látszólag csökken ugyan 10.000.000,-Ft-ra, de ennek az a magyarázata, hogy ezzel párhuzamosan további két pályázati alap nyílik meg!

A Képviselő-testület elfogadott határozata alapján a Civil Keret pályázható keretösszege 2023. évben legfeljebb bruttó 10.000.000 forint, a Sporttámogatási Keret pályázható keretösszege 2023. évben bruttó 6.900.000 forint, míg a Közbiztonsági Alap pályázható keretösszege 2023. évben szintén bruttó 6.900.000 forint lehet.

Pályázati ütemterv
1. pályázati feltételek elfogadása                 
2023. január 26.
2. pályázat meghirdetése                              
2023. február 1.
3. pályázatok beérkezésének határideje      
2023. február 28. (10.00 óráig)
4. pályázatok bontása                                   
2023. február 28. (13.00 órakor)
5. hiánypótlási határidő                                
2023. március 2.
6. előterjesztés készítése KT-ülésre             
2023. március 7.
7. KT-döntés                                                 
2023. március 30.
8. támogatási szerződések megkötése        
2023. április 4-12.

Img 9773

Meghatározták az Önkormányzat 2023-2025. évekre szóló Szociális Szolgáltatástervezési Koncepcióját

A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló törvény előírja, hogy a legalább 2000 lakosú települési önkormányzat a településen élő, szociálisan rászorult személyek részére biztosítandó szolgáltatási feladatok meghatározása érdekében szociális szolgáltatástervezési koncepciót készítsen. A személyes gondoskodást nyújtó szociális intézmények szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló rendelet alapján a szolgáltatástervezési koncepció tartalmát az önkormányzat kétévente felülvizsgálja és aktualizálja. A koncepció arra hivatott, hogy kijelölje azokat az irányokat, amelyek alapján a szolgáltatási stratégiák, operatív programok, fejlesztési projektek megfogalmazódnak. Meghatározza azt a fő szakmai, gazdasági irányt, amelyhez kapcsolódnia kell a programoknak, célja és egyúttal feladata, hogy a teljes rendszert nézve, annak fontosabb színtereit meghatározva jelöljön meg preferált felfogásmódot, nézőpontokat, elgondolásokat. A koncepció meghatározza azokat az értékeket, amelyek mentén a települési szociálpolitika érvényesül, amelyeknek meg kell valósulniuk a szociális szolgáltatások során. Meghatároz célokat, amelyek a szolgáltatások biztosítására, a fejlesztésekre irányulnak, illetve azt az irányt, amely felé vinni szeretné az önkormányzat az ellátás rendszerét. Megfogalmazódnak benne azok az elképzelések, amelyek meghatározzák, hogy az új típusú intézmények biztosítása érdekében milyen lépéseket tesz az önkormányzat. Feladata továbbá, hogy láthatóvá tegye a település szociális rendszerének esetleges hiányosságait, ez alapján kijelölje a további fejlesztés irányát, ütemét, valamint, hogy adatokkal alátámasztva elősegítse a döntéseket, és előrevetítse a tendenciák jövőben várható alakulását.

A hatályos koncepció szakmai felülvizsgálata alapján nem annak „aktualizálását”, hanem sokkal inkább újra-fogalmazását látta szükségesnek a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetője és a Szociális Kerekasztal tagjai – különös tekintettel arra, hogy a hatályos Koncepció nem tartalmaz konkrét feladatokat, noha azok mentén értékelhető érdemben az Önkormányzat ez irányú tevékenysége. Mindezek alapján a Testület által most elfogadott, 2023-2025. között érvényes koncepció megoldandó feladatként határozta meg többek között a szadai fogyatékkal élők és hajléktalanok segítését, valamint ellátását; az óvodáskorú fogyatékkal élő gyermekek napközbeni ellátását; illetve a kisjövedelmű, vagy jövedelem nélküli, lakhatásukat vesztett idősek gondozását.

Emelkednek az önkormányzat által biztosított köz- és szociális étkeztetés térítési díjai

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény értelmében a települési önkormányzat biztosítja a gyermekétkeztetést, az általa fenntartott óvodában, továbbá a közigazgatási területén az állami intézményfenntartó központ által fenntartott nem bentlakásos nevelési oktatási intézményben. A törvény szerint a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti alapellátás keretében biztosított gyermekek napközbeni ellátásáért, valamint a gyermekétkeztetésért térítési díjat kell fizetni, az ellátások intézményi térítési díját pedig a fenntartó állapítja meg. A jogszabály alapján Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének kell megállapítani a szolgáltatási önköltséget.

Az étkezési térítési díjak legutóbb 2022.07.01-től emelkedtek. A tényfelhasználások alapján a konyha vezetője elvégezte az étkezési formákhoz kapcsolódó normaszámításokat, amely alapján megállapította, hogy a megállapított térítési díjak nem fedezik a nyersanyagköltséget, ezért szükséges a térítési díjak összegének további módosítására. 2023-tól valamennyi étkezési forma esetében a norma emelését javasolta, arra tekintettel, hogy az utolsó emelés óta az élelmiszer- és energia-infláció jelentős költségnövekedést okozott. Mindezek alapján a testület 25%-os térítési díj emelkedést fogadott el – egyidejűleg döntést hozva arról is, hogy megrendeli a helyi élelmezés jelenlegi rendjének átfogó hatékonysági felülvizsgálatát.

Egyéb döntések

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ezeken túl véglegesítette az önkormányzat 2022-2024. évi Környezetvédelmi Programját; elfogadta a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről szóló tájékoztatást, amelynek ismeretében a Kulturális Alapítvány Szadáért Alapítvány számára 2023-ban bruttó 3.207.000 forint működési támogatást biztosít. Döntés született Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Közfoglalkoztatási Tervének és az Önkormányzat 2023. évi költségvetése első tervezetének elfogadásáról. A Képviselő-testület a fentieken túl számos településrendezési kérdésben is döntést hozott.

Mindezek során összesen 15 határozat és 2 rendelet született a testületi ülésen.


Utoljára frissítve: 2023 január 27. 11:03