Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2022. november 14-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2022. november 14-én (hétfőn) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:
Központi Háziorvosi Ügyelet Kft. megbízási szerződés módosítási kérelme (141/2022. sz. anyag, kérelem, módosító szerződés)

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I-III. negyedév teljesítéséről (123/2022. sz. anyag, tájékoztató)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-alkotás a 2023. évi igazgatási szünet időpontjairól, a köztisztviselők illetmény-kiegészítéséről, a bankszámla-hozzájárulásuk mértékéről, továbbá a 2023. évi helyi illetményalapról (124/2022. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Bérleti, vagyonhasznosítási szerződések szükség szerinti meghosszabbítása (125/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Közterület-foglalás díjtételeinek felülvizsgálata, javaslat a közterület használat rendjének szabályozásáról szóló 16/2017. (XI.24.) önkormányzati rendelet módosítás elfogadására (126/2022. sz. anyag, díjtételek meghatározása, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Javaslat az Önkormányzat által biztosított köz- és szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálatára és 2023. január 1-től történő módosítására (rendelet-tervezetekkel) (127/2022. sz. anyag, rendelettervezet, javaslat, önköltségszámítás, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Javaslat a helyben biztosított szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendeletek módosítására – egyes juttatások mértékének növelése céljával (128/2022. sz. anyag, települési támogatás, összehasonlító táblázat, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetőjének beszámolója a 2022. évi Szolgáltatási tervében és Munkatervében meghatározott közművelődési feladatok és alapszolgáltatások megvalósulásáról, valamint javaslat a 2023. évi Szolgáltatási terve és munkaterve tartalmára, valamint a 2023. évi terembérleti díjak meghatározására (129/2022. sz. anyag, szakmai beszámoló művelődési ház, szakmai beszámoló könyvtár, beszámoló galéria, munkaterv művelődési ház, munkaterv könyvtár, bérleti díjak, terembérlési szabályzat, )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. A köztemetőkről és a temetkezés rendjéről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet 2023. évi díjtételeinek meghatározása (130/2022. sz. anyag, összehasonlító táblázat, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Tájékoztató az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól, valamint helyi adórendelet szerinti adómértékek, továbbá talajterhelési díjak felülvizsgálata és szükség szerinti módosítása (rendelet-alkotás) (131/2022. sz. anyag, rendelettervezet, összehasonlító táblázat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Döntés Szada Nagyközség 2023. évi rendezvénytervéről (132/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés az Önkormányzat közép- és hosszútávú vagyongazdálkodási koncepciójának felülvizsgálatáról és a 2023. évi vagyongazdálkodási irányelveiről, továbbá egyes, helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes ingatlanok - vagyonkimutatás szerinti - forgalomképessé történő átminősítéséről (134/2022. sz. anyag, vagyongazdálkodási terv, ingatlanlista)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) ör. felülvizsgálata (135/2022. sz. anyag, rendelettervezet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2023. évre vonatkozó Üzleti Tervének az elfogadására (136/2022. sz. anyag, üzleti terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

14. A Gödöllői Kistérség Önkormányzatainak Többcélú Kistérségi Társulásának javaslata tagok általi működési hozzájárulás fizetésére (137/2022. sz. anyag, kivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

15. Együttműködési megállapodás-tervezet a Szadai Sport Egyesülettel az önkormányzati tulajdonú Sportcentrum használatára (122/2022. sz. anyag, együttműködési megállapodás tervezet, pályabeosztás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

16. Az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának tervezete (138/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

PB és HB együttes ülésén:

1. Bírálati döntés a „Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat” 2023. évi fordulójában beadott pályázatokra (Z/133/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

PB és TFKB együttes ülésén:

2. Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Szada 4378 hrsz. ingatlan értékesítésének lehetőségei (Z/140/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. november 10.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2022 november 14. 11:54