Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2022. szeptember 20-án, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság 2022. szeptember 20-án (kedden) 17.00 órakor a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Napirend előtti időkeretben:

Ügyrendi Bizottság, valamint Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság állandó elnök-helyetteseinek megválasztása

Tervezett napirendi pontok:

RENDELETALKOTÁS

1. Rendeletalkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) ör. felülvizsgálata alapján (104/2022. sz. anyag, rendelettervezet, rendelettervezet egységes)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (96/2022. sz. anyag, mellékletek)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. sz. módosításáról (97/2022. sz. anyag, polgármesteri keret felhasználása, rendelettervezet, mellékletek)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Tájékoztató Szada nagyközség egészségügyi ellátásának helyzetéről – az eü-i szolgáltatók 2021 IX.1.-2022.VIII.31. közötti tevékenységéről szóló (a Hivatal által 2021-ben kidolgozott szempontrendszer alapján készített) beszámolók szerint (98/2022. sz. anyag, orvosi ügyelet, védőnők, háziorvosÁcs Tamás, háziorvos Dobos Vadim, gyermekorvos, fogorvos, iskolaorvos)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 2021/2022-es óvodai nevelési évének tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év kezdéséről (99/2022. sz. anyag, vezető beszámoló, munkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Állásfoglalás az általános iskolai felvételi körzethatárról (100/2022. sz. anyag, vezetői állásfoglalás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról (101/2022. sz. anyag, lebonyolítási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. A település átfogó sportfejlesztési koncepciójának tervezete (102/2022. sz. anyag, sportfejlesztési koncepció, hasznosítási szerződés, a Szadai Sportegyesület Alapszabálya, Szadai Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

9. Javaslat a Közbiztonsági feladat-tervben meghatározott együttműködési megállapodások tartalmára (105/2022. sz. anyag, helyiség használati megállapodás, háromoldalú együttműködési megállapodás, együttműködési megállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Szada Nova NKft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására – továbbá Alapító Okiratának ehhez szükséges módosítására (106/2022. sz. anyag, alapító okirat1, alapító okirat2, Szervezeti és Működési Szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

11. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi helyrajzi számú kivett utak belterületbe vonásának kérelmezéséről (107/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés a település forgalomtechnikai felméréséről, új forgalomtechnikai eszközök alkalmazásáról (108/2022. sz. anyag, ajánlat térinformatikai mérések és szolgáltatások végzésére, műszaki leírás, árajánlat forgalomtechnikai terv elkészítésére, árajánlat forgalomtechnikai kiviteli terv elkészítésére)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

13. Szada Nova NKft. költség-előirányzatok közötti átcsoportosítás iránti kérelme (a IX.19-i héten, pótlólag közreadni tervezett 109/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. szeptember 16.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2022 szeptember 20. 11:46