Mff J Mretben

Együttes bizottsági ülés 2023. január 17-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

Az Ügyrendi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Humánügyi Bizottság, valamint a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság

2023. január 17-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, a nyilvános ülésre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

MUNKATERV SZERINT

1. A hatályos Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció (kétévenkénti) felülvizsgálata (1/2023. sz. anyag, Szociális Szolgáltatástervezési Koncepció)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-2024. évi Környezetvédelmi Programja tervezetének véglegesítése (2/2023. sz. anyag, Szada Nagyközség Környezetvédelmi Programja, Fenntarthatósági Értékelő Rendszer, Környezeti Információ Rendszer, GMO-mentes települések_csatlakozás, véleményezés, )
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Döntés a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 2023. évi feladatokról, a játszótéri helyszínekről és a költségvetési fedezetről (3/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Tájékoztatás a Tájház 2023. évi programtervéről és költségvetés-tervezetéről (4/2023. sz. anyag, éves programterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A polgármester 2023. évi szabadságolási terve (5/2023. sz. anyag, szabadságolási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Szada Nagyközség Önkormányzat 2023. évi Közfoglalkoztatási Terve (6/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó 2023. évi pályázatok kiírásáról (7/2023. sz. anyag, pályázati felhívás civil szervezetek, pályázati felhívás sport egyesületek, pályázati felhívás helyi egyesületek)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Rendelet-tervezetek a helyi kötelező közszolgáltatásként biztosított köz- és szociális étkeztetés térítési díjainak felülvizsgálata alapján azok 2023. február 1.-től történő módosítására, továbbá az önkormányzati személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások térítési díjainak szabályozására (8/2023. sz. anyag, rendelet, javaslat, normaszámítás, szociális ellátás rendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. A 2023. évi költségvetés tervezete - I. verzió (9/2023. sz. anyag, költségvetés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

10. Döntés Szada külterület 0149/2, 0149/3 és 0149/7 helyrajzi számú ingatlanok – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásához (11/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a Szada, 4333/3 hrsz. ingatlan eladási ajánlatáról (12/2023. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Zárt ülés keretében

PB és TFKB együttes ülésén:

1. Döntés a Szada, 4378 hrsz.-ú ingatlan értékesítésére kiírt zártkörű (meghívásos) pályázatra érkező ajánlatok elbírálásáról (Z/13/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2023. január 13.

Molnár Csaba Sándor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök


Utoljára frissítve: 2023 január 17. 14:35