Mff J Mretben

Elfogadták az önkormányzat zárszámadását

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. május 25-én rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés született többek között az önkormányzat zárszámadásának, valamint a Szada Nova NKft. 2022. évi mérlegbeszámolójának és közhasznúsági jelentésének elfogadásáról.

Img 0224

Elfogadták Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi zárszámadását

Az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény vonatkozó rendelkezései alapján a Polgármester benyújtotta Szada Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi szöveges költségvetési beszámolóját. A zárszámadási rendelet megalkotására az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § (1)-(4) bekezdés alapján kerül sor. A zárszámadási rendelet tervezetével együtt a képviselő-testület részére tájékoztatásul be kellett nyújtani a kincstár 68/B. § szerinti ellenőrzése keretében a helyi önkormányzat éves költségvetési beszámolójával kapcsolatosan elkészített jelentését, továbbá be kellett mutatni a mérlegeket, kimutatásokat, az önkormányzat adósság-állományának lejáratát, az adósságot keletkeztető ügyleteket bel- és külföldi irányú kötelezettségek szerinti bontásban, a vagyonkimutatást, és az önkormányzat tulajdonában álló gazdálkodó szervezetek működéséből származó kötelezettségeket, valamint a részesedések alakulását.

Szada Nagyközség Önkormányzatának 2022. évi költségvetéséről szóló 3/2022. (II.25.) számú önkormányzati rendelete a kiadási és bevételi főösszeget eredetileg 1.986.728.107 forintban határozta meg, amely a módosítások nyomán 2022. december 31-i fordulónappal 3.208.596 573 forint volt. Az Önkormányzat mérlegének főösszege 2022. december 31-én 9.898.326.733 forint volt, amely 1.265.909.980 forinttal emelkedett az előző évhez képest.

A Képviselő-testület a zárszámadási rendelet megalkotásakor döntött a 2022. évi 1.237.466.896 forintos pénzmaradványokról is az alábbiak szerint:
Önkormányzat pénzmaradványa: 1.233.701.425 Ft
Polgármesteri Hivatal pénzmaradványa: 1.400.041 Ft
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde pénzmaradványa: 221.765 Ft
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár: 466.980 Ft
Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha: 1.527.421 Ft
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ: 149.264 Ft.

E pénzmaradványok ezt követően beépültek az Önkormányzat 2023. évi költségvetésébe: ennek megfelelő rendelet született annak I. sz. módosításáról is.

Elfogadták a Szada Nova NKft. 2022. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését

A képviselő-testület, mint a Szada Nova NKft. legfőbb döntéshozó szerve és tulajdonosi jogainak gyakorlója, a Társaság 2022. éves mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését 85.785.000 forintos mérlegfőösszeggel és 696.000 forintos adózott eredménnyel fogadta el.

Img 0226

Döntés a Településképi rendelet-tervezettel kapcsolatos lakossági véleményekről

A Képviselő-testület még 2022. decemberében fogadta el Szada Nagyközség Helyi Építési Szabályzatáról szóló 22/2022.(XII.16.) önkormányzati rendeletét, (HÉSZ), amely 2023. január 16-án hatályba is lépett. Annak következtében, hogy a jelenlegi HÉSZ már a korábbinál szűkebb körben szabályoz településképi előírásokat, megalkotása nyomán szükségessé vált a településkép védelméről szóló 18/2017. (XII.20.) önkormányzati rendelet (TKR) felülvizsgálata is. 

A Testület 2023. március 30-i rendes ülésén a településkép védelemről szóló, 2023. július 1-től hatályba léptetni kívánt önkormányzati rendelet tervezetének I. verzióját partnerségi egyeztetésre egyhangú döntésével alkalmasnak minősítette. Az ezt követő egyeztetési eljárás során egyetlen lakossági vélemény érkezett, amelyre a partnerségi egyeztetésről szóló 13/2017.(VII.19.) önkormányzati rendelet előírásainak megfelelően a Főépítész Asszony írásban válaszolt: nem javasolva az Ügyfél – a jelenleg hatályos és a tervezett önkormányzati rendelet szerint egyaránt helyi építészeti értékvédelemre javasolt – lakóépülete e minősítésének megszüntetését kezdeményező kérelem elfogadását. Az ügyben a döntő szó kimondása a Képviselő-testület joga – a képviselők pedig egyetértettek a főépítész álláspontjával: mivel az ingatlan az eddig és jelenleg is hatályos önkormányzati rendeletben a helyi védelemre javasolt lakóépületek között van, ennek megszüntetése nem indokolt.

Egyéb döntések 

A Képviselő-testület elfogadta a Belső ellenőr 2022. évi összefoglaló jelentését az Önkormányzat és a Polgármesteri Hivatal belső ellenőrzéseiről, döntött továbbá a Településképi Arculati Kézikönyv tervezetéről, a központi orvosi ügyeleti ellátás kiegészítő hozzájárulása összegének megemeléséről, valamint a Helyi Építési Szabályzat módosítása iránti kérelemről.

Mindezek során összesen 10 db határozat és 2 db rendelet született a testületi ülésen.


Utoljára frissítve: 2023 május 25. 16:38