Mff J Mretben

Forgalomtechnikai kiviteli tervdokumentációt fogadtak el

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2023. szeptember 28-án rendes testületi ülést tartott, amelyen döntés született többek között az önkormányzat gazdálkodásáról szóló tájékoztatóról, forgalomtechnikai kiviteli tervdokumentáció elfogadásáról, testvérvárosi kapcsolat kialakításáról a szicíliai Castelbuono településsel, valamint új Települési Értéktár Bizottság megalakításáról is.

Img 1285

Tudomásul vették az önkormányzat gazdálkodásáról szóló tájékoztatót és módosult az éves költségvetésről szóló rendelet

Az államháztartásról szóló 2011. évi. CXCV. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet már nem írják ugyan elő kötelező jelleggel az I. féléves gazdálkodásról történő beszámolási kötelezettséget, de a képviselő-testület éves munkaterve azért ütemezi a napirendet hagyományosan az őszi ülésszak első rendes ülésére, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület egyaránt kellő információval bírjon az előtte álló időszak pénzügyi tervezéséhez a gazdálkodás aktuális jellemzőiről, az önkormányzat 2023. június 30-ai fordulónappal lezárt, I. félévi gazdálkodásáról.

A képviselő-testület az idei évi költségvetési rendeletet a féléves beszámoló elkészítéséig egy alkalommal, az előző évi gazdálkodásról szóló Zárszámadással megállapított pénzmaradvány bevételezésével módosította. Az önkormányzat 2023. évi költségvetésének módosított bevételi főösszege 3.341.711.257 forint, amelyből 1.237.466.896 forint az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen 3.084.304.746 forint bevétel teljesült - a módosított éves előirányzathoz viszonyítva e teljesítés már 92%. Az Önkormányzat költségvetésének módosított kiadási főösszege 3.341.711.257 forint, amelyből az első félévben 2.266.722.940 forint teljesült, ez pedig 68%-os teljesítésnek felel meg. 

Az önkormányzat 2023. évi költségvetésébe a mostani II. sz. módosítás során beépültek az év közbeni betétlekötések és lejáratok előirányzatai is (finanszírozási bevételként, illetve kiadásként), amelynek halmozott teljesítési adata 1,3 milliárd forint. Ezen pénzmozgások teljesítése és előirányzatai ugyan csupán technikai jellegű (átfutó) könyvelési tételeknek számítanak, de a számviteli előírások alapján a költségvetés főösszegeit növelni kell velük. Ténylegesen „guruló” forintot nem jelentenek, mindössze a kamatbevételek realizálása jelent tényleges többletbevételt, ami esetünkben (az éves költségvetés mostani módosításakor). 6.435.579 forint.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az önkormányzat gazdálkodásának 2023. év első félévi helyzetéről szóló tájékoztatót tudomásul vette és az Önkormányzat éves költségvetéséről szóló rendeletét az előbbieknek megfelelően módosította.

Forgalomtechnikai kiviteli tervdokumentációt fogadtak el

Szada Nagyközség közúthálózatán az utóbbi években érezhetően megnövekedett a járműforgalom, a településen áthaladók számának jelentős emelkedése is közrejátszott abban, hogy számos esetben jelentős mértékben belassul a forgalom és közlekedési dugók alakulnak ki. A forgalmi rendet - a forgalmi körülmények vagy a baleseti helyzet jelentősebb változása esetén, de legalább ötévenként - a közút kezelőjének felül kell vizsgálnia, és ha szükséges, módosítania kell azt.  A közlekedési hatóság - a közlekedés biztonságát sértő vagy veszélyeztető helyzet megszüntetése érdekében – maga is kezdeményezheti a forgalomszabályozás módosítását, sőt a közút kezelőjét akár a forgalmi rend felülvizsgálatára is kötelezheti.

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete egy évvel ezelőtt döntött a település egészére szóló forgalomtechnikai terv elkészíttetéséről, s az ehhez szükséges új forgalomtechnikai eszközök alkalmazásáról. A település forgalomtechnikai kiviteli tervét a MOBIL City Mérnöki Tanácsadó Bt. 2023. szeptember 12.-én nyújtotta be a Polgármesteri Hivatalhoz. Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a 103/2023 számú előterjesztés módosított mellékletei szerinti tartalommal elfogadta Szada Nagyközség forgalomtechnikai kiviteli tervcsomagját, egyúttal felhatalmazta a polgármestert, hogy az elfogadott tervcsomag alapján szükséges közúti jelzőtáblák és egyéb közúti jelzések kihelyezéséről a Szada Nova NKft.-n keresztül intézkedjen.

Img 1287

Módosul a településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat

Szada Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete a hatályos településrendezési eszközeit, azaz településszerkezeti tervét és helyi építési szabályzatát módosítani kívánja az alábbi településfejlesztési elképzelések alapján:

1. helyszínen Szőlőhegy településrészben, a belterület és a település északi határában, a Fehérház utca mentén található 758/2 hrsz.-ú telek új építési övezetbe sorolása,

2. helyszínen a Várdomb településrész északnyugati határán, a Kisfaludy u.–Várdomb u.–Földvár u.–Berek út határolta kertvárosias és falusias lakóterületbe sorolt tömbben az építési övezethatár pótlása szükséges, összhangban a településszerkezeti tervvel,

3. helyszínen a Malomvég településrészben, a belterület déli részén található, Sport u.–Hársfa u.–Székely Bertalan út–Nyárfa u. határolta tömb, valamint a Nyárfa u. menti lakótelek-sor megfelelő építési övezetbe sorolása a Helyi Építési Szabályzatban, összhangban a településszerkezeti tervvel,

a 4. helyszínen a Malomvég településrészben, a belterület déli részén a Nyárfa u.–Korizmics u. határolta két Lke-2 jelű kertvárosias lakóterületi tömb esetében a szabályozási terv és helyi építési szabályzat előírásai közötti eltérés feloldása,

az 5. helyszínen a Berek u. menti 941/2 hrsz.-ú, a Településközpont rész északkeleti határán található, már beépült telek meglévő állapotának legalizálása településszerkezeti és szabályozási szinten.

A Képviselő-testület nyugtázta, hogy a fenti településfejlesztési elképzelések valóra váltásához új beépítésre szánt terület kijelölése nem szükséges, a településterv módosítása egyszerűsített eljárás keretében történhet - ezért felkérte a Polgármestert, hogy a településrendezési eszközök módosításához szükséges intézkedéseket tegye meg, és mindezek alapján indítsa el az egyszerűsített eljárást.

Döntés a reklámgazda-szolgáltatásra beérkezett ajánlatok elbírálásáról

Szada Nagyközség Önkormányzata 2023. augusztus 15. napján ajánlattételi felhívást tett közzé, Szada településen található reklámeszközök működtetésére, új eszközök kiépítésére és azok bérbeadása tárgyában, amelyre az ajánlattételi határidőig összesen két ajánlat érkezett. Az ajánlatokat mérlegelve a képviselő-testület végül úgy döntött, hogy nem kívánja igénybe venni a reklámgazda szolgáltatást. 

Új Települési Értéktár Bizottság alakul

A még 2013-ban alakult Helyi Értéktár Bizottság a megalakulását követően pár évig működött, a kötelező üléseket összehívta, valamint a Szada-könyvek kiadásával is foglalkozott. Az elmúlt években azonban már nem végzett érdemi tevékenységet, azonban igény mutatkozott egy aktív, Szada értékeivel részletesen és átfogóan foglalkozó új Értéktár Bizottság létrehozására és működtetésére. Ennek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete visszavonta a Helyi Értéktár Bizottság létrehozásáról szóló 118/2013.(IX.12.) KT-határozatát és hatályon kívül helyezte a korábbi bizottság 10 évvel ezelőtti Szervezeti és Működési Szabályzatát. Helyette – települési értéktár létrehozása céljával – a képviselő-testület 2023. október 1-től működő új, négy tagú Települési Értéktár Bizottságot alakított, meghatározva annak SZMSZ-ét is. Az új Bizottság tagjai: a Szadai Tájház mindenkori szakmai vezetője, a Szadai Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár mindenkori intézményvezetője, Szada Nagyközség Önkormányzat mindenkori polgármestere, és a polgármester által delegált személy.

Img 1290

Döntés testvértelepülési megállapodás megkötéséről az olaszországi Castelbuono településsel

Olaszországban, Szicília régióban, Palermo megyében fekszik Castelbuono település, amelynek polgármestere, Mario Cicero egy szerencsés találkozás kapcsán kereste meg Szada Nagyközség Önkormányzatát testvérvárosi kapcsolatok létesítésének céljából. Az önkormányzati, településfejlesztési, oktatási, kulturális és gazdasági tapasztalatok kölcsönös átadásán, továbbá az ezen irányokban megvalósuló közös kezdeményezéseken túl a két     település önkormányzatai arra törekednek, hogy ne csak az intézmények szintjén, hanem a településeken élő polgárok szintjén is őszinte, tartós és közvetlen baráti kapcsolatok kialakítását segítsék elő. A képviselő-testület támogatói döntést hozott arról, hogy a két település között testvéri kapcsolat létesüljön, ezért az együttműködési megállapodás-tervezetet szövegszerűen elfogadta.

Csatlakozás a „BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat” 2024. évi fordulójához

A Nemzeti Kulturális Támogatáskezelő 2023. augusztus 29. napján nyílt pályázat keretében meghirdette a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszer 2024. évi pályázati fordulóját a hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló fiatalok felsőoktatási tanulmányainak támogatására. Szada Nagyközség Önkormányzat 2012. évtől kezdődően minden évben döntött a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat adott évi fordulójához történő csatlakozásról. Folytatva a megkezdett hagyományt, idén is az a döntés született, hogy Szada Nagyközség Önkormányzat csatlakozni kíván az ösztöndíjrendszer idei fordulójához.

Beszámolókat fogadtak el

Az egészségügyi szolgáltató szervezetek kötelezettségüknek eleget téve értékelték szolgálatuknak az elmúlt évi, 2022.IX.1.-2023.VIII.31. közötti időszakban végzett tevékenységeik elért eredményeit, megvalósított programjait. A képviselő-testület a benyújtott éves beszámolókat – megköszönve egyúttal e szervezetek munkáját –tudomásul vette.

A Képviselő-testület elfogadta a fenntartásában működő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményvezetője által benyújtott, a 2022/2023-as nevelési év tapasztalatairól, valamint a 2023/2024-es nevelési év kezdéséről szóló beszámolót, miként tudomásul vette a Székely Bertalan Általános Iskola intézményvezetőjének tanév végi beszámolóját is a 2022/2023. tanév tapasztalatairól - kifejezve elégedettségét az intézmény működése tekintetében, és megköszönve az iskola dolgozóinak a 2022/2023. tanévben való aktív és kitartó munkavégzést.

Egyéb döntések

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 24. § (1) bekezdésében meghatározott véleményezési jogkörében eljárva a képviselő-testület egyetértett azzal, hogy a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola (2111 Szada, Dózsa György út 63.) felvételi körzethatára Szada Nagyközség teljes közigazgatási területe legyen.

A testület új rendeletet alkotott a településfejlesztéssel, településrendezéssel és településkép-érvényesítéssel összefüggő partnerségi egyeztetés helyi szabályairól, valamint módosította Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020.(IX.4.) önkormányzati rendeletét, továbbá a temetőkről és a temetkezésről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendeletét, valamint saját – és ezzel összefüggésben a Polgármesteri Hivatal – Szervezeti és Működési Szabályzatát egyaránt.

A Képviselő-testület jóváhagyta a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2023. október 1.-től hatályos új Szervezeti és Működési Szabályzatát, döntött továbbá az Önkormányzat 2024. évi erdőgazdálkodási feladatainak meghatározásáról, valamint egyes vagyongazdálkodási kérdésekről, majd – már zárt ülésen – a települési főépítészi feladatkör ellátására kiírt pályázatot eredménytelennek nyilvánította, és új pályázat kiírásáról döntött.

 A Képviselő-testület szeptember rendes ülésén összesen 5 db rendelet és 21 db határozat született.

A nyílt ülés végén dr. Finta Béla jegyző tisztelettel elbúcsúzott a Képviselő-testülettől, s így az önkormányzati nyilvánosságtól is - emlékeztetve arra, hogy októberi rendes szabadsága után novembertől nyugdíjba megy, így október 9-től aljegyző kollégája, Tóth László fogja helyettesíteni, aki november 1-től majd jegyzőként is a helyébe lép.

Jegyző úr köszönetet mondott a Képviselő-testületnek a kezdettől töretlen bizalomért, az élményteli közös munkáért, további sikereket – s ehhez utódjának is minden jót - kívánt az önkormányzati munkához. 


Utoljára frissítve: 2023 szeptember 28. 16:41