Polgrmesteri Hivatal

Pályázati felhívás a Piac üzlethelyiségeinek és árusítóhelyeinek bérbeadásáról

Szada Nagyközség Önkormányzat képviseletében és átruházott hatáskörében eljárva Szada Nagyközség Polgármestere a Szada belterület 2748/1 helyrajzi számú Piac (természetben 2011 Szada, Ősz utca 4.) ingatlanon található üzlethelyiségek és árusítóhelyek bérbeadására pályázatot hirdet.

Az ingatlant Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól szóló 16/2020. (IX. 4.) önkormányzati rendeletének 16-19. §-a és 87/2020. (IX. 3.) KT-határozata alapján, élelmiszer felhasználása, forgalmazása, továbbá termény, takarmány, élő állat, állatgyógyászati készítmény, növényvédő szer értékesítése céljára adja bérbe. A piac nyitvatartási ideje: hétfőtől vasárnapig 06:00-18:00 óra között tart.

A bérleti díj licitálási eljárásnak induló ára bruttó:

· Üzletek esetén: 50.000 Ft/üzlet/hó vagy 550.000 Ft/üzlet/év
A bérleti díj az üzlethelyiséghez kapcsolódó mosdó előtér, WC, és tároló helyiségek bérletét is tartalmazza.
· Árusító helyek esetén: 2.000 Ft/alkalom vagy 24.000 Ft/év

A pályázat tárgya:

1. 001 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2
(összesen: 18,6 m2)
2. 005 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
3. 009 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
4. 013 számú üzlet 14,9 m2, mosdó előtér 0,97 m2, WC 1,46 m2, tároló 1,27 m2 (összesen: 18,6 m2)
5. 017 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
6. 021 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
7. 028 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
8. 032 számú üzlet 13,92 m2, mosdó előtér 1,00 m2, WC 1,50 m2, tároló 2,10 m2 (összesen: 18,52 m2)
9. Árusító hely: asztal, amelyből 1 db 2 fm (összesen: 34 db)

Bérlő az üzlet után bérleti díjat és a víz- és villamos almérőkön leolvasott fogyasztás alapján közüzemi költségeket fizet, az árusító hely után bérleti díjat fizet. 

A pályázatokat 2 példányban, zárt borítékban 2020. november 30-án 10.00 óráig lehet eljuttatni a Polgármesteri Hivatal Titkárságára, a borítékra rá kell írni: „Pályázat Szada Piac üzlethelyiség / árusító hely bérleti jogára”.

Pályázati feltételek:

Bármely természetes vagy jogi személy, jogi személyiség nélküli gazdasági társaság pályázhat. A pályázattal egyidejűleg üzlet esetén kettő havi kauciónak megfelelő összeg, árusító hely esetén 4.000 Ft ajánlati biztosíték megfizetése szükséges az Önkormányzat bankszámlájára (11742049-15391621).
Az Önkormányzat a pályázat nyertesével kötendő bérleti szerződésben az ajánlattételi biztosítékot üzletek esetén kaucióként, árusítóhelyek esetén a bérleti díjként beszámítja.

Előnyben részesül az a pályázót, aki:

a) élelmiszer vagy mezőgazdasági terméket kíván értékesíteni az általa bérelt helyiségben,

b) helyi székhelyű vállalkozásként működik,

c) a Képviselő-testület határozatában megállapított bérleti díj - üzlethelyiség esetén legalább háromszorosát, árusítóhely esetén legalább ötszörösét - kaucióként egy összegben előre megfizeti. 

A pályázatnak tartalmaznia kell:

 • a pályázó adatait (név, székhely, cégjegyzékszám, telefon) és nyilatkozatát arról, hogy a pályázati feltételeket elfogadja, továbbá a bérleti jog ellenszolgáltatásának teljesítésére vonatkozó kötelezettség vállalásról. A nemzeti vagyontörvény szerint átlátható szervezetnek kell minősülnie a pályázó szervezetnek;
 • nem természetes személy esetén cégkivonatot, illetve a vállalkozói igazolvány másolatát;
 • a pályázat szöveges része térjen ki a pályázó ingatlanbérlettel kapcsolatos céljaira, elképzeléseire.
 • a pályázó nyilatkozatát az ajánlati kötöttség elfogadására vonatkozóan;
 • a helyiség béreként bérbeadó által megjelölt legalacsonyabb bérleti díjat, az induló licitárat a licitálás alsó határának kell tekinteni;
 • a benyújtott pályázatok felbontására nyilvánosan, 2020. december 1-én 10.00 órai kezdettel a Polgármesteri Hivatal Tanácstermében kerül sor;
 • Szada Nagyközség Önkormányzat Jegyzőjének igazolása, hogy az Önkormányzattal szemben a pályázónak tartozása nincs;
 • gazdasági társaságok képviselői aláírási címpéldánnyal, természetes személy teljes bizonyító erejű magánokiratba foglalt meghatalmazással is képviselheti magát a liciteljáráson;
 • állami és helyi adóhatóság 30 napnál nem régebbi igazolásának benyújtása arról, hogy a pályázónak 30 napnál régebbi lejárt adófizetési kötelezettsége nincs.

Érvénytelen az ajánlat, ha:

 • az ajánlatot a benyújtására meghatározott határidő után nyújtották be;
  az ajánlattételi biztosítékot az ajánlattevő nem bocsátotta a kiíró rendelkezésére, vagy annak befizetését nem igazolta;
 • olyan ajánlattevő nyújtotta be, aki nem jogosult részt venni a pályázaton;
 • az ajánlat nem felel meg a pályázati felhívásban foglaltaknak;
 • a pályázati felhívásban meghatározott induló bérleti díjnál alacsonyabb díjat tartalmaz.

Az érvényes pályázatot benyújtók helyben nyílt liciteljáráson vesznek részt, a liciteljárás induló díja üzletek esetén 1 havi bérleti díj, árusító hely esetén egy alkalom díja, a licitlépcső üzletek esetén 150,-Ft/m2, árusítóhelyek esetén 150 Ft/árusítóhely. Ha a pályázó nyertese a meghatározott feltételeket a neki felróható okokból nem teljesítette, a pályázati tárgyaláson részt vett második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázó jogosult szerződést kötni, feltéve, hogy erre irányuló szándékát a pályázati tárgyaláson bejelentette. A pályázati tárgyaláson eredményt el nem érő pályázók részére az ajánlati biztosíték a tárgyalást követő 8 napon belül visszafizetésre kerül. A második legelőnyösebb ajánlatot tevő pályázónak - amennyiben szerződéskötés az első helyezett pályázóval megtörtént - az ajánlati biztosíték 15 napon belül kerül visszautalásra.

A pályázati hirdetmény átvehető, és tájékoztatás kérhető:

A Szadai Polgármesteri Hivatalban Pálinkás Csilla műszaki irodavezetőnél kérhető. Cím: 2111 Szada, Dózsa Gy. út 88., tel: 06/28-503-065/19. mellék, elektronikus úton: muszak1@szada.hu

Szada, 2020. október 2. 

Pintér Lajos

polgármester


Utoljára frissítve: 2020 november 04. 08:24