Polgrmesteri Hivatal

Pénzügyi átcsoportosítás a Szada Nova NKft. részére

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. július 14-én tartotta a nyári szünete előtti utolsó rendes testületi ülését. Több, az éves Munkaterv alapján esedékes beszámoló, továbbá az Önkormányzat Közbiztonsági Koncepciójának és éves Feladattervének elfogadása mellett döntés született a Szada Nova NKft. Alapító okiratának aktualizálásáról, valamint e Társaság részére eredetileg biztosított pénzügyi források közötti belső átcsoportosításokról.

Elfogadták a Székely Bertalan Általános Iskola éves beszámolóját

A Székely Bertalan Általános Iskola intézményvezetője tájékoztatást adott a 2021/2022. nevelési év tapasztalatairól. Mivel az intézmény fenntartója nem az Önkormányzat, hanem a Klebersberg Központ, így az önkéntes beszámoló az intézményvezető külön kérésére került napirendre. A Képviselő-testület a beszámoló elfogadása mellett kifejezte elégedettségét az intézmény működésével kapcsolatban, és megköszönte az iskola dolgozóinak a 2021/2022. tanévben való aktív és a koronavírus járvány alatti kitartó munkavégzésüket.

Img 8229

Javaslat a Közbiztonsági Koncepciójának tartalmára és 2022/2023. évi Feladattervére

A Képviselő-testülete 2022. évi Munkatervének megfelelően a júliusi ülésére irányozta elő a települési közrend és közbiztonság helyzetről szóló évenkénti beszámolók napirendjét, valamint meghatározta az Önkormányzat Közbiztonsági koncepciója előkészítésének feladatát is. A képviselők a Veresegyházi Rendőrőrs, a Gödöllő Hivatásos Tűzoltó-parancsnokság, valamint a Szadáért Polgárőr Egyesület 2021. évi tevékenységéről szóló beszámolóit tudomásul vették és elfogadták, megköszönve a beszámoló szervezetek tavalyi évben végzett munkáját.

A Képviselő-testület egyidejűleg megalkotta Szada Nagyközség Önkormányzat Közbiztonsági koncepcióját, és annak részeként elfogadta a 2022/2023. évi Közbiztonsági feladattervet is, megbízva a Polgármestert a Közbiztonsági feladattervben meghatározott együttműködési megállapodások tervezeteinek kimunkálásával, előzetes egyeztetésével, majd előterjesztésével a Képviselő-testület 2022. szeptemberi rendes ülésére. Szükséges ugyanis háromoldalú együttműködési megállapodás kidolgozása a Rendőrség, a helyi Polgárőrség és közterület-felügyelet közös járőrszolgálatainak rendjéről, továbbá kétoldalú megállapodás az Önkormányzat és a helyi Polgárőr Egyesület között az önkormányzati támogatás jövőbeni módjairól és feltételeiről.

A Képviselő-testület ugyanis felkérte a Polgármestert arra is, hogy a Közbiztonsági feladatterv szerinti teendők jövőbeni finanszírozása céljával az Önkormányzat 2023. évi költségvetési koncepciójának tervezetében jeleníttesse meg egy ún. Közbiztonsági Alap kiadási előirányzatát, mégpedig az Önkormányzat éves bruttó bevételi előirányzata 0,5%-nak megfelelő keretösszeggel.

A Tájház ingatlanára jegyezhetik be a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének székhelyét

Dr. Dulai Sándorné a Népi Mesterségek Pest Megyei Egyesületének elnöke azzal a kérelemmel fordult Szada Nagyközség Önkormányzatához, hogy a Szada, Dózsa György út 41. szám alatti, az Önkormányzat kizárólagos tulajdonában álló, Tájházként működő ingatlanra engedélyezze az Egyesület székhelyének bejegyeztetését, telephelyeként történő megjelölését. A Képviselő-testület teljesítette a kérését, tulajdonosi hozzájárulását megadta, így a bírósági bejegyeztetés megtörténhet.

Változás a Szada Nova NKft. felügyelőbizottságában

Miután a Képviselő-testület a Szada Nova NKft. ügyvezetőjévé júniusban Boros Gábort választotta, e funkciójára tekintettel hozzátartozója, Pálmai Zoltán 2022. június 30. napi hatállyal lemondott felügyelőbizottsági tagsági megbízatásáról. A Polgármester javaslatára új felügyelőbizottsági tagnak határozatlan időre Várhegyi Attila Csabát választotta meg a Képviselő-testület.

Img 8223

Pénzügyi források átcsoportosításokra a Szada Nova NKft. részére

Boros Gábor, a Szada Nova NKft. új ügyvezetője képviselőként elköszönt társaitól, ugyanis 2022. július 16-i hatállyal lemondott mandátumáról. Az új pozíciójában töltött első hetekben gyűjtött tapasztalatai alapján javaslatokat, koncepció-tervezeteket fogalmazott meg a legfontosabb témákban, halasztást nem tűrő tulajdonosi intézkedéseket kezdeményezve.

A benyújtott javaslat alapján a Képviselő-testület a Szada Nova NKft. 2022. évi Üzleti tervét módosításokkal és kiegészítésekkel elfogadó 41/2022.(III.31.) KT-határozat 1.2. pontját 2022. július 15. napjával hatályon kívül helyezte, és az abban eredetileg egyetlen feladatra szánt 63.500.000,-forintos bruttó keretösszeg egy részének felhasználását (keretösszegek megkötésével) a legfontosabb teendők finanszírozására engedélyezte.

Az így is megtakarított, több mint 13 millió forintból a Képviselő-testület forrást tudott biztosítani a Földvár utcaszakasz és Várdomb utcaszakasz csapadékvíz-elvezető rendszerének terveztetésére és kivitelezésére, továbbá a Berek utca 4 m szélességűre tervezett szakasza 6 m-re történő kiszélesítésének előkészítésére is, amely további forrást igényel. (A Képviselő-testület egyidejűleg felkérte a Polgármestert arra, hogy egy hónapon belüli, rendkívüli testületi ülésre készíttessen és terjesszen elő javaslatot a Kisfaludy utcai csapadékvízelvezető rendszer terveztetésére, kiviteleztetésének lehetséges módozataira és az ehhez szükséges pénzügyi forrásokra egyaránt.)

A Képviselő-testület a fentieken túl még a Szada Nova NKft. lapkiadói tevékenységéről a 2022. március 1. – 2022. június 30. időszakra szóló beszámolóját, valamint a Régió Plusz TV-t működtető Szabadi Attila egyéni vállalkozó 2022. I. félévi média megjelenésekről szóló beszámolóját vette tudomásul. A Képviselő-testület az ülésén összesen 11 határozat ot fogadott el.


Utoljára frissítve: 2022 július 14. 18:04