Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. március 31-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.) 2022. március 31. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános és zárt ülésére.

**

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

 Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások

- Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről

- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (49/2022. sz. anyag)

- Feladatellátási szerződés a Mesekuckó Bölcsőde Szada Nonprofit Közhasznú Kft.-vel - sürgősségi indítvány (S/2-36/2022. sz. anyag, tervezet, végleges tervezet)

MUNKATERV SZERINT

  1. Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az óvodai körzethatár megállapítására, továbbá a heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározására (37/2022. sz. anyagmelléklet) Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – döntés az intézmény 2021. évi szakmai munkájáról és a szakmai feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról (39/2022. sz. anyagszakmaigyermekvédelmi)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre vonatkozó Üzleti Tervének az elfogadására (41/2022. sz. anyagüzleti tervparkfenntartásbeültetési tervEzredes utca költségvetéseFöldvár utca költségvetéseVárdombi utcaszakasz költségvetéseBerek utca költségvetésekiadások_bevételekalapító okiratFB jegyzőkönyv kivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzéseiről, és döntés az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak részeként a közbeszerzési eljárások döntés-előkészítésének, döntéshozatali rendjének és a döntések végrehajtásának ütemezéséről (42/2022. sz. anyagközbeszerzési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (43/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi ellátásáról – s abban a 2022. évi feladattervről (46/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret felhasználására (40/2022. sz. anyagszűrővizsgálatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

8. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szada külterület 052/75 helyrajzi számú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásának kérelmezéséről (38/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

9. Szadai Szőlészeti és Borászat Egyesület székhely-bejegyzési engedély iránti kérelme (34/2022. sz. anyagkérelemközgyűlés jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat felnőtt háziorvosi Feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatára (35/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítására, és azzal összefüggésben a közösségi együttélés szabályairól szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet kiegészítésére (47/2022. sz. anyaghulladékgazdálkodási szerződésintézkedésekválaszlevél módosítási javaslatokrahulladékgazdálkodási szerződés 1. sz. módosítása)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha Terembérlési Szabályzatának megalkotására (48/2022. sz. anyagterembérlési szabályzat, előkalkulációs adatlapterembérlési szabályzat függelék, bérleti szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1. Helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Z/44/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálásáról (Z/45/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

3. Szada, 4307/4, 4307/7, 4307/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi ajánlatok elbírálása (Z/50/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap  
Melléklet

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. március 24.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 március 29. 10:52