Mff J Mretben

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. október 27-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)
2022. október 27. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő
rendes nyilvános és zárt ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások
- Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről (Meghívóval közreadott anyag)
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (119/2022. sz. anyag)
- Javaslat a szadai 4378 hrsz.-ú, önkormányzati tulajdonú ingatlan forgalomképessé nyilvánítására és hasznosítására (S/1-121/2022.  anyag, vételi jog létesítése iránti igény, tájékoztatás)

RENDELET-ALKOTÁS

1. Rendelet-tervezet a díszpolgári cím, valamint a Szadáért díjak alapításáról és adományozásáról szóló 4/2017.(III.24.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (116/2022. sz. anyagrendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Rendelet-tervezet a Közterületek elnevezéséről, átnevezéséről és az ingatlanok házszámozásáról szóló 4/2014.(IX.09.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról (117/2022. sz. anyagrendelet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

3. Tájékoztató az érvényben lévő önkormányzati és hivatali szerződések előzetes felülvizsgálatáról - (beszállítói lista kontrollja – s annak részeként döntés a 2022 végén lejáró szerződések szerinti feladat-ellátások jövőjéről!) (112/2022. sz. anyagszerződések önkormányzatszerződések hivatal)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Szada Nagyközség téli üzemeltetési tervének felülvizsgálata (113/2022. sz. anyagtéli üzemeltetési tervutcajegyzék)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. A 2018-2023. időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program kétévenkénti felülvizsgálata (114/2022. sz. anyagHelyi Esélyegyenlőségi Fórum jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

6. Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-2024. évi Környezetvédelmi Programja tervezetének előzetes elbírálása (115/2022. sz. anyagKörnyezetvédelmi ProgramFenntarthatósági Értékelő RendszerKörnyezeti Információs Rendszercsatlakozás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Tájház működési és egyéb szabályzatainak benyújtása tulajdonosi jóváhagyásra (118/2022. sz. anyagtájékoztatásegyüttműködésköltségvetéstervegyüttműködési megállapodás, szervezeti és működési szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

  1. Szada Nova NKft. költség-előirányzatok közötti átcsoportosítás iránti kérelme (111/2022. sz. anyagmódosítási javaslat)

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN:

1. Döntés a Szada, Székely Bertalan út 24. számú (176/11 hrsz) ingatlan megvásárlásáról (Z/120/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap
Melléklet
Függelék

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. október 19.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 október 27. 16:05