Polgrmesteri Hivatal

Rendes képviselő-testületi ülés 2022. szeptember 29-én, 16.00 órakor

M E G H Í V Ó

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének
a Szadai Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében (Szada, Dózsa György út 88.)
2022. szeptember 29. napján (csütörtökön) 16.00 órakor kezdődő rendes nyilvános ülésére

TERVEZETT NAPIRENDEK:

NYILVÁNOS ÜLÉS KERETÉBEN:

Napirend előtti időkeretben

- Napirend előtti felszólalások
Polgármester beszámolója a két ülés közötti eseményekről
- Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (103/2022. sz. anyag)
- Javaslat gáz- és villamosenergia 2023. évi, Szada Nagyközség Önkormányzata részére történő beszerzéséhez szükséges közbeszerzési eljárások megindítására - sürgősségi indítvány (S/1-109/2022. sz anyag, melléklet)   

RENDELETALKOTÁS

1. Rendeletalkotás a települési szilárd hulladékkal kapcsolatos helyi közszolgáltatásról szóló 4/2018.(II.16.) ör. felülvizsgálata alapján (104/2022. sz. anyagrendelettervezetrendelettervezet egységes)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

MUNKATERV SZERINT

2. Tájékoztató az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének I. félévi teljesítéséről (96/2022. sz. anyagmellékletek)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Rendeletalkotás az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének II. sz. módosításáról (97/2022. sz. anyagpolgármesteri keret felhasználásarendelettervezetmellékletek)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Tájékoztató Szada nagyközség egészségügyi ellátásának helyzetéről – az eü-i szolgáltatók 2021 IX.1.-2022.VIII.31. közötti tevékenységéről szóló (a Hivatal által 2021-ben kidolgozott szempontrendszer alapján készített) beszámolók szerint (98/2022. sz. anyagorvosi ügyeletvédőnőkháziorvosÁcs Tamásháziorvos Dobos Vadimgyermekorvosfogorvosiskolaorvos)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde 2021/2022-es óvodai nevelési évének tapasztalatairól, valamint tájékoztató a 2022/2023-as nevelési év kezdéséről (99/2022. sz. anyagvezető beszámolómunkaterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Állásfoglalás az általános iskolai felvételi körzethatárról (100/2022. sz. anyagvezetői állásfoglalás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés a BURSA HUNGARICA Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2023. évi fordulójához történő csatlakozásról (101/2022. sz. anyaglebonyolítási ütemterv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. A település átfogó sportfejlesztési koncepciójának tervezete (102/2022. sz. anyagsportfejlesztési koncepcióhasznosítási szerződésa Szadai Sportegyesület AlapszabályaSzadai Sportegyesület Szervezeti és Működési Szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

9. Javaslat a Közbiztonsági feladat-tervben meghatározott együttműködési megállapodások tartalmára (105/2022. sz. anyaghelyiség használati megállapodásháromoldalú együttműködési megállapodásegyüttműködési megállapodás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Szada Nova NKft. Szervezeti és Működési Szabályzatának jóváhagyására – továbbá Alapító Okiratának ehhez szükséges módosítására (106/2022. sz. anyagalapító okirat1alapító okirat2Szervezeti és Működési Szabályzat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

11. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező külterületi helyrajzi számú kivett utak belterületbe vonásának kérelmezéséről (107/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Döntés a település forgalomtechnikai felméréséről, új forgalomtechnikai eszközök alkalmazásáról (108/2022. sz. anyagajánlat térinformatikai mérések és szolgáltatások végzéséreműszaki leírásárajánlat forgalomtechnikai terv elkészítéséreárajánlat forgalomtechnikai kiviteli terv elkészítésére)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Összesített véleménylap

Tájékoztatjuk a testületi ülésen részt vevőket, hogy az ülésről kép- és hangfelvétel készül, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. szeptember 21.

Pintér Lajos 
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 szeptember 29. 12:26