Mff J Mretben

Szabályszerűen, pontosan, felkészülten dolgoznak

A Magyarország helyi önkormányzatairól szóló törvény értelmében egy település jegyzőjének évente be kell számolnia a képviselő-testületnek a hivatal tevékenységéről. A Szadai Polgármesteri Hivatal jegyzőjének hitvallása szerint a hivatal nem egyetlen (bár egységes) szervezet, hanem valójában három! A 2022-ről szóló tájékoztatójának kivonatos összefoglalóját közöljük.

2023 04 2111 Szada 02 Old 01

A képviselő-testület szolgálatában

A Szadai Polgármesteri Hivatal egyik legfőbb feladata az önkormányzati döntések előkészítése majd végrehajtása, ezzel összefüggésben pedig a testületi munka szervezése és dokumentálása is. E feladatkörben a hivatal kollektívája 2022-ben is példamutatóan helytállt: hiánytalanul előkészítette, majd maradéktalanul, döntő többségükben az eredeti határidőre végre is hajtotta a képviselő-testület munkaterve szerint eleve esedékes, továbbá az év közben – terven felül – szükségessé vált döntéseket.

A 2022. évi testületi munkát döntően meghatározó koncepcióalkotó tevékenység a 2021. évinél is több szakmai feladatot rótt a hivatal munkatársaira: 2022-ben – az előző évi 149 után – 153 előterjesztés alapján a korábbi 142 db helyett 165 db kt-határozat született, ugyanakkor a 2021. évi 35 db helyett tavaly már csupán 22 db rendelet megalkotására volt szükség.            

A módszeres alapossággal végzett jogharmonizációs tevékenység eredményeként a képviselő-testület 2022-ben már csaknem hiánytalanul felszámolta a kodifikációs munka korábbi ciklusokból örökölt hiányosságait. Csupán egyetlen rendelet pótlásának feladata húzódott át 2023-ra: a települési környezet védelméről szóló önkormányzati rendelet megalkotását a testület az áprilisi ülésre irányozta elő, ugyanis be kellett várni hozzá a környezetvédelmi program tervezetének – 2023. januárra áthúzódó – véglegesítését.

A 2022. évi önkormányzati munka szakmai támogatásának kimagasló eredményét mutatja, hogy az önkormányzat
2019–2024 időszakra szóló gazdasági programjának megvalósítási feladat- és ütemtervében feltüntetett minden projekt határidőre vagy annál is rövidebb idő alatt sikeresen teljesült. Ilyenek voltak többek között az önkormányzat kommunikációs, közbiztonsági és középtávú sportfejlesztési koncepciójának kidolgozásai.

Évközi, terven felüli további szakmai feladatokat rótt a hivatalra a Szada Nova NKft. ügyvezetői posztján év közben történt váltással járó ügyviteli és szakmai feladatok teljes körű elvégzése.

A 2021 végén létrejött új munkamegosztási megállapodás alapján erősödött a hivatal szakmai együttműködése és ellenőrző szerepe is az intézmények tevékenysége jog- és szakszerűségének kontrolljában. Ennek részeként korrigálták egyebek között az étkezési térítési díjak korábban hibás számlázási rendjét, felülvizsgálták a Tájház működésének és működtetésének eddigi gyakorlatát, valamint áttekintették, majd megfelelően korrigáltatták a felnőttháziorvosi feladatellátási szerződések tartalmát.

Ugyancsak terven felüli, de már extra mértékű évközi túlterhelésként hárult a hivatalra a több ezer szelektívhulladék-gyűjtő edény egyszeri beszerzési ügyviteli folyamatának koordinálása, továbbá az energiaárak növekedése és a közüzemi szolgáltatói szerződések rendjének eklektikus változásai miatt az önkormányzat közbeszerzési tervének évközi módosítása és a szükséges közbeszerzési eljárások ügyviteli folyamatának koordinálása. Ezek mellett e körbe tartozott még a településrendezési eszközök – így különösen az új Helyi építési szabályzat (HÉSZ) – éveken át húzódó, de legkésőbb 2022-ben szükséges megalkotásához nélkülözhetetlennek bizonyuló ütemterv kidolgozása, rendszeres nyomon követése, a tervezői késedelmek miatti többszöri módosítása, s mindezek eredményeként az új HÉSZ és tartozékai sikeres megalkotása a képviselő-testület évzáró rendkívüli ülésén.

2023 04 2111 Szada 03 Old Tablazat 01

Mint elsőfokú államigazgatási szerv

A már 2021-ben felszámolt többezres nagyságrendű ügyirathátralék felszámolása egyenes következményeként, részben pedig az iktatási fegyelem fokozatos javulásával is magyarázhatóan a 2022-ben induló eljárások során hozott hatósági határozatok száma már alig fele volt az előző évinek. A mindösszesen 636 db 2022. évi hatósági döntés közül mindegyik az előírt ügyintézési határidőn belül született, s közülük csupán egy államigazgatási és két önkormányzati hatósági határozat esetében volt szükség a döntések módosítására-kijavítására, illetve kiegészítésére. A számadatok érdemi megítélését segítheti az az információ is, amely szerint a hivatal munkatársai kezén, illetve asztalán 2022-ben több mint 26 000 db iktatott irat fordult meg!  

2023 04 2111 Szada 03 Old Tablazat 02

* Az elektronikus anyakönyvi felület lehetővé teszi külön ügyintézői statisztika készítését. Az anyakönyvezett események 2022. évi kimutatása szerint az elmúlt évben ténylegesen 184 db anyakönyvi bejegyzés történt, ami vagy papíralapú anyakönyvből felvitt alapesemény, vagy annak újbóli anyakönyvezése adataiból, továbbá új események és új változások adataiból tevődik össze.

Építési ügyben az osztályvezető és a műszaki ügyintéző 19 esetben adott ki szakhatósági állásfoglalást, amelyeket telek-, illetve közműalakítási ügyben beadott kérelmekre állítottak ki, 152 db hatósági bizonyítványt, továbbá 113 db közútkezelői és tulajdonosi hozzájárulást adott ki az osztály, településképi ügyben pedig – a főépítésszel együttműködve – 30 esetben jártak el munkatársak.

2023 04 2111 Szada 02 Old 02

2022-ben a hivatal 82 esetben adott ki behajtási engedélyt 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű számára, további 32 esetben lakóövezetbe történő behajtási, 17 alkalommal pedig közterület-használati engedélyt. A közterület-felügyelet munkatársai a közösségi együttélés alapvető szabályai megsértésének jogkövetkezményeiről szóló önkormányzati rendelet előírásainak érvényre juttatása érdekében 2022-ben 39 esetben szóbeli, további négy alkalommal írásbeli figyelmeztetést alkalmaztak. Közlekedési szabálysértés miatt 63 esetben szóbeli, míg 44 alkalommal írásbeli figyelmeztetéssel éltek, amelyet a megállási és várakozási szabályok megsértése miatt alkalmaztak. Négy esetben tettek közigazgatási feljelentést a rendőrségnek (gépjármű-súlykorlátozás be nem tartása miatt), további két esetben pedig köztisztasági szabálysértés és a közúti közlekedési szabályok kisebb fokú megsértése miatt tettek feljelentést ismeretlen tettes ellen. Büntetőfeljelentésre 2022-ben 3 esetben került sor, amelyből 2 alkalommal közúti közlekedés biztonsága elleni bűntett, 1 esetben pedig hulladékgazdálkodás rendjének megsértése ügyében folyik büntetőeljárás jelenleg is a Gödöllői Rendőrkapitányságon.

2023 04 2111 Szada 03 Old Tablazat 03

Mint munkaszervezet

A hivatalnak nem csupán önkormányzati és államigazgatási feladatai, hanem belső szervezeti teendői is bőséggel voltak (és vannak is). A hivatal az önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendelet és a 2021. június 1. óta hatályos szmsz-e rendelkezései alapján 2022-ben is 17 fős létszámkerettel látta s látja el jelenleg is feladatait. A munkatársak számára központilag előírt kötelező képzési és továbbképzési követelmények fegyelmezett teljesítésén túl az önkéntes továbbtanulási szándékot és szakmai előbbre jutást is készséggel támogatja a hivatal. A belső szakmai felkészítések részének tekinti továbbra is a havi rend­szerességű munkatársi értekezletek fórumát. Az év közben sikeresen véglegesítettük és vezettük be az ún. integrált humánerőforrás-rendszer elemeit, szabályait, eljárásrendjét is.   

A hivatal belső munkamegosztási rendje a 2022-ben jelentkező extra mennyiségű többletfeladatok (a helyi választási bizottság által is méltatott szervezőmunkával jól előkészített országgyűlési általános választások, országos népszavazás, majd a – magas színvonalon, szintén hibátlanul lebonyolított –
őszi népszámlálás) közepette is kifogástalanul állta a próbát.

A testület a márciusi tanácskozásán a jegyző beszámolóját egyhangú döntéssel elfogadta.              

Dr. Finta Béla jegyző


Utoljára frissítve: 2023 április 18. 13:41