Polgrmesteri Hivatal

Szada lakossága eldöntötte: sárga kukákat oszt ki az Önkormányzat - Márciusi testületi ülésről jelentjük

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. március 31-én rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között arról, hogy a sikeres, 549 kitöltéssel zárult igényfelmérés eredményének megfelelően sárga kukákat oszt ki Szada Nagyközség Önkormányzata a közszolgáltatói szerződéssel rendelkező háztartások számára. Elfogadták továbbá a Szada Nova NKft. 2022. évi üzleti tervét, valamint határozat született arról is, hogy lakossági szűrővizsgálatot finanszíroz az Önkormányzat.

Img 6905

Sárga kukát fog osztani az Önkormányzat

A képviselő-testület a „Zöld Híd B.I.G.G. Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel és a DTKH Duna-Tisza közi Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft.-vel, mint Közszolgáltatóval, 2020. október 30. napján kötött Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés módosítását kezdeményező javaslatot mérlegelve és az ülést megelőző igényfelmérés eredménye alapján úgy döntött, hogy bruttó 17.724.628 forint keretösszeget biztosít szelektív hulladékgyűjtő edények egyszeri beszerzésére a közszolgáltatási (NHKV) szerződéssel rendelkező (jelenleg 1.702 db) háztartás számára, amely hulladékgyűjtő edényeket az igénylők az önkormányzat által megjelölt helyen és módon vehetnek majd át. A Közszolgáltató a szelektív hulladékgyűjtő edények rendszeresítése esetére vállalja az edények heti rendszerességű ürítését – az erről szóló Megállapodásnak a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási Szerződés elválaszthatatlan részét kell képeznie. Megszavazták azt is, hogy a zöldhulladék közszolgáltató hulladékgazdálkodási előírásaitól eltérő elhelyezése a jövőben a közösségi együttélés alapvető szabályait sértő magatartásnak minősüljön: az önkormányzati rendelet mielőbb ezzel a szabállyal egészüljön ki.

Határozat az óvodai csoportok számáról, valamint az heti és éves nyitvatartásról

Meghatározta Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete a fenntartásában lévő óvodák csoportszámát a 2022/2023-as nevelési évre. A rendelkezésre álló adatok alapján az óvodavezető megállapította, hogy a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde a 2022/2023-as nevelési évben hány csoport indításával számolhat, amelyet változatlanul a tavalyi év csoportszámában kért meghatározni. Ennek megfelelően a határozat szerint a Dózsa György úti tagintézményben hét, míg a Postaköz tagintézményben három csoporttal indul meg a következő nevelési év. A képviselő-testület a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde felvételi körzethatárát Szada Nagyközség közigazgatási területében állapítja meg.

Az intézményvezető javaslata alapján az éves zárási időpontok, valamint a 2022. évi nyári zárvatartás az alábbi időpontok szerint alakulnak:

- Dózsa György úti épület: 2022. július 18. – augusztus 12.
- Postaköz épülete: 2022. július 4. – július 29.
- Ady Endre utcai minibölcsőde: 2022. augusztus 1. – augusztus 26.

Az intézmények – ahogy az már a 2021/2022. nevelési évre vonatkozó munkaterv is meghatározta – hétfőtől péntekig 06.30-17.30 óráig tartanak nyitva, az Ady Endre utcai minibölcsőde zárási időpontja pedig a tapasztalat alapján 17.00 órára módosul.

Módosításokkal elfogadták a Szada Nova NKft. üzleti tervét

Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete, mint a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság legfőbb szerve a társaság által készített és annak Felügyelő Bizottsága által előzetesen jóváhagyott 2022. évi Üzleti Tervét módosításokkal elfogadta. Az Üzleti terv előzetes tervezete kiegészült a szadai köztemető ravatalozója felújításának feladatával és annak bruttó 14.564.004 forintnyi költségvonzatával - amely költségvonzatból 10.040.615 forint az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséből eleve biztosított a társaság részére, a fennmaradó többletköltségigényt pedig a képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének általános tartaléka terhére biztosítja.

Az Üzleti Tervben a Működési kiadások között szerepeltetett, telephely kialakítására előirányzott bruttó 63.500.000 forintos keretösszeg tényleges felhasználása kizárólag a képviselő-testület által előzetesen jóváhagyott megvalósítási koncepció, majd kivitelezési terv alapján engedélyezett a társaság számára. Az ehhez szükséges döntés-előkészítő előterjesztések elkészítése és jóváhagyásra történő benyújtása a társaság feladata.

Az Üzleti tervben szereplő, a „Kőterítésű, murvás, illetve földutak karbantartása” feladatára előirányzott bruttó 15.000.000 forint kiadási keretösszeget a képviselő-testület bruttó 50.000.000 forintra növelt mértékben hagyta jóvá az önkormányzat 2022. évi költségvetésének Általános tartaléka terhére biztosítva az önkormányzat által átadott pénzeszköz (közbeszerzési eljáráshoz szükséges további 1.000.000,-Ft-tal együtt összesen bruttó 35.000.000 forintnyi) többletfedezetét.

A képviselő-testület az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló önkormányzati rendelet „Fejlesztési kiadások” előirányzatáról bruttó 225.836.615 forint átcsoportosítását rendelte el a Szada Nova NKft. részére biztosított „Egyéb működési célú támogatások államháztartáson kívülre” kiadási előirányzata javára - megbízva a Társaságot a magánerős lakossági hozzájárulással megvalósítani tervezett Ezredes utca, Földvár utca-szakasz és Várdombi utca-szakasz, továbbá a (kizárólag önkormányzati forrásból megvalósítani tervezett) Berek utca kivitelezésének előkészítésével.

Az Ezredes utca, Földvár utca-szakasz és Várdombi utca-szakasz útépítésének kivitelezése kizárólag akkor kezdődhet meg, amennyiben a lakossági útépítési érdekeltségi hozzájárulások – 18/2020.(IX.4.) önkormányzati rendeletben előírt – hányada 2022. április 29-ig beérkezik az önkormányzat számlájára. Ellenkező esetben – az építőanyagok árának és a kivitelezési költségeknek az utóbbi időben észlelhető nagy mértékű emelkedése következtében – a képviselő-testület annak mérlegelésére kényszerülhet, hogy áttervezi-e az útépítések költségterheit, avagy elálljon-e 2022. évi útépítési szándékaitól.

Lakossági szűrővizsgálatokat finanszíroz az Önkormányzat

Szada Nagyközség Önkormányzata elkötelezett a szadai lakosok egészségügyi állapotának megőrzése és javítása mellett, továbbá fontos feladatának tekinti az egészségügyi szolgáltatásokhoz való hozzájutást, a mindenki számára elérhető magas színvonalú, kulturált körülmények közötti betegellátás biztosítását, valamint a prevenciós programok támogatását. A szűrővizsgálatok célja, hogy a szadai lakosok részére megvalósuló ingyenes szűrővizsgálatok igénybevételével, egyszerűen, várakozási idő nélkül és térítésmentesen valósuljon meg a lakosság körében leggyakrabban előforduló népbetegségek kiszűrése, azok kockázatára való figyelemfelhívás. Legfontosabb szakmai feladat a népbetegségek (szív- és érrendszeri betegségek, allergia, cukorbetegség, daganatos megbetegedések stb.) időben történő diagnosztizálása és a kezelés mielőbbi megindítása. A szakemberek tapasztalata szerint kiváló eredmények érhetők el intenzív tájékoztatással és szervezett szűrőprogramokkal. Az önkormányzat feladatai között szerepel az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatása. Ennek megfelelően az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről szóló rendeletében 3.000.000 forintot hagyott jóvá, és felkérte a Szociális Alapszolgáltatási Központ intézményvezetőjét a szűrővizsgálatok és programok megszervezésére.

A fentieken túl a képviselő-testület döntése nyomán feladat-ellátási szerződést módosítottak Szada háziorvosaival, akiknek megváltozott rendelési ideje a honlapon megtalálható. A képviselő-testület elfogadta még a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ 2021. évi szakmai munkájáról szóló beszámolóját és a 2021. évi gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatainak ellátásáról szóló átfogó értékelését, Szada Nagyközség Önkormányzat 2022. évi közbeszerzési tervét, valamint a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről szóló jegyzői beszámolót is, valamint határozat született a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkezési Konyha Terembérlési szabályzatának elfogadásáról.


Utoljára frissítve: 2022 március 31. 18:39