Polgrmesteri Hivatal

Tájékoztató a talajterhelési díjfizetésről

Talajterhelési díj

A talajterhelési díj fizetési kötelezettséget a környezetterhelési díjról szóló 2003. évi LXXXIX. törvény felhatalmazása alapján a talajterhelési díjról szóló 6/2018. (VI. 30.) önkormányzati rendelet írja elő.

Díjfizetési kötelezettség

A talajterhelési díjfizetési kötelezettség azt a kibocsátót terheli, aki a műszakilag rendelkezésére álló közcsatornára nem köt rá, és helyi vízgazdálkodási hatósági, illetve vízjogi engedélyezés hatálya alá tartozó szennyvízelhelyezést – ideértve az egyedi zárt szennyvíztározót – is alkalmaz.

Bevallási, befizetési kötelezettség teljesítése

A talajterhelési díjat a kibocsátónak kell megállapítani, bevallani és megfizetni (önadózás) a tárgyévet követő év március 31-ig. E határnapot elmulasztók késedelmi pótlék megfizetésére kötelezettek. Ha a kibocsátó több ingatlannal vagy telephellyel rendelkezik, ingatlanonként külön-külön bevallást köteles benyújtani. A díjfizetési kötelezettség évközi keletkezése és megszűnése (csatornahálózatra történő rá- illetve lecsatlakozás, vízfogyasztás keletkezése, megszűnése) esetén a változással érintett (előző és új) kibocsátónak a tárgyévet követő év március 31-ig kell bevallását benyújtani, és az ennek megfelelő részarányos díjat megfizetnie.

Talajterhelési díj alapja

A talajterhelési díj alapja a szolgáltatott, vagy egyedi vízbeszerzés esetében a méréssel igazolt felhasznált, illetve mérési lehetőség hiányában az átalány alapján meghatározott víz mennyisége, csökkentve a külön jogszabály szerinti locsolási célú felhasználásra figyelembe vett víz mennyiségével.

A talajterhelési díj alapja csökkenthető azzal a számlákkal igazolt mennyiséggel, amelyet a kibocsátó szennyvíztárolójából, olyan arra feljogosított szervezettel szállíttat el, amely a folyékony hulladék jogszabályi előírások szerinti elhelyezését igazolja.

Az éves vízfogyasztást és a locsolási célú felhasználást a DMRV Zrt. által kibocsátott számlával kell igazolni.

A díj mértéke, kiszámításának módja

A talajterhelési egységdíj mértéke 1.200,- Ft/m³

A területérzékenységi szorzó 1,5

Megfizetésének teljesítése: 11742049-15391621-03920000 számlaszámra

Díjmentesség

Mentesül a talajterhelési díjfizetési kötelezettség alól:

a)     az a kibocsátó, akinek méréssel igazolt éves vízfogyasztása nem haladja meg a 15m3-t;

b)     az a kibocsátó, akinek az ingatlanán (telkén) lakóépület, építmény nincs, és a vízellátást kerti csap, illetve kút biztosítja;

c)      a kibocsátó az igazoltan elszállított szennyvíz mennyiség után;

d)     a kibocsátó, ha a szolgáltató igazolása alapján az ingatlan szennyvíz hálózatra történő rákötése műszakilag nem megoldható, vagy aránytalanul nagy kiadással jár.

Tájékoztatom a Tisztelt Adófizetésre kötelezetteket, hogy hatóságom a felhívásokat, illetve a bevallás teljesítésére szolgáló nyomtatványokat október elején postázta a DMRV Zrt. által szolgáltatott adatok alapján. Az önbevalláson alapuló talajterhelési díj bevallás ellenőrzése érdekében az ivóvíz szolgáltató (DMRV Zrt.) adatszolgáltatása alapján hatósági eljárás indulhat!

A bevallás teljesítéséhez szükséges nyomtatvány letölthető az Önkormányzat honlapjáról, vagy személyesen beszerezhető a Hivatalban.

dr. Filó-Szentes Kinga
jegyző


Utoljára frissítve: 2020 október 04. 21:07

Szada 2023 05 Takaros Porta A3