Mff J Mretben

Tudósítás a november 25-i képviselő-testületi ülésről

Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott november 25-én. Döntés született többek között a Bursa Hungarica pályázatokról, az önkormányzat 2022. évi költségvetési koncepciójának tervezetéről, az önkormányzat közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervének felülvizsgálatáról, valamint a Mesekuckó Bölcsőde földhasználati engedélyezéséről is.

Img 5593

Támogatások a Bursa Hungarica pályázat keretében

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete döntése nyomán a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjpályázat 2022. évi fordulójának kiírás „A” típusú pályázói részére – 10 hónap időtartamra – azaz két egymást követő tanulmányi félévre (a 2021/2022. tanév második és a 2022/2023. tanév első féléve) tizenegy pályázónak összesen 1.160.000 forint támogatást nyújt, valamint egy „ B” típusú pályázó esetében 3x10 hónap, azaz hat egymást követő tanulmányi félévre (a 2022/2023. tanév, a 2023/2024. tanév és a 2024/2025. tanév.) havi 10.000 forint, összesen 300.000 forint támogatást szavazott meg. 

Elfogadták a 2022. évi költségvetési koncepció tervezetét

A költségvetési koncepció készítése már nem kötelező feladata az önkormányzatoknak, ugyanakkor a következő évi költségvetés készítésének folyamatában kiemelkedő szerepe van. Ez alapozhatja meg ugyanis a költségvetés-tervezet elkészítését, a részletes előirányzatok és feladatok meghatározását. A koncepciónak lényegében az elképzelések megfogalmazását és az elérni kívánt célok meghatározását kell tartalmaznia. A koncepció elfogadásával a költségvetési rendelet előkészítését indította el az önkormányzat.

Vagyongazdálkodási irányelveket határoztak meg

A jelenleg hatályos vagyongazdálkodási terv felülvizsgálata során megállapították, hogy a terv változtatása nem szükséges, így az Önkormányzat vagyongazdálkodással kapcsolatos irányelvei a 2022. évre is alábbiak szerint fogalmazhatóak meg: az Önkormányzat tulajdonában lévő vagyon egységes elveken alapuló, hatékony és költségtakarékos működtetése, értékének megőrzése, állagának védelme, értéknövelő használata, hasznosítása, gyarapítása; a gazdasági célú övezetben található önkormányzati tulajdonú ingatlanok elidegenítése és az ide nem tartozó ingatlanok és egyéb vagyontárgyak elidegenítésének mellőzése; a megüresedett bérlakások és nem lakáscélú helyiségek (piac) bérbeadás útján történő hasznosítása; az önkormányzati tulajdonú ingatlanok számának növelése és az intézményi fejlesztés előkészítése céljából az önkormányzati feladat-ellátás elvi lehetőségét biztosító ingatlanok megvásárlása.

Új vagyonrendelet készült

A helyi rendeletek felülvizsgálata során fókuszba került az Önkormányzat vagyonáról és a vagyongazdálkodás szabályairól szóló 4/2012. (03.01.) önkormányzati rendelet (Vagyonrendelet) felülvizsgálata is. Azon túlmenően, hogy a jelenleg hatályos Vagyonrendelet bevezető rendelkezései és főszövege is elavult rendelkezéseket tartalmaznak, kiderült, hogy azok a mellékletek, amelyek a forgalomképtelen, korlátozottan forgalomképes és forgalomképes önkormányzati ingatlanok listáját hivatottak tartalmazni, nem állnak a Hivatal rendelkezésre, vagy el sem készültek 2012-ben, vagy nem maradtak fenn.

A rendelet felülvizsgálata a képviselő-testület ülés egyik napirendi pontja szerint megtörtént. A normaszöveg aktualizálása mellett szükséges volt a Műszaki Osztálynak a hiányzó mellékleteket elkészíteni, valamint a Versenyeztetési szabályzatot is a jelenkor elvárásai szerint modernizálni, pontosítani. A korábbi megoldással ellentétben nem a rendelet szövege tartalmazza a Versenyszabályzatot, hanem önálló mellékletként szabályoztuk. Szükséges volt, hogy ne egy rendeletmódosítás készüljön, hanem a megváltozott gazdasági környezetnek jobban megfelelő korszerű, új Vagyonrendeletet fogadjon el a Képviselő-testület. Az új Vagyonrendelet és mellékletei átlátható, világos logika mentén tartalmazzák többek között az önkormányzati vagyont és azok hasznosítását. 

Img 5595

Igazgatási szünetekről döntöttek

A Szadai Polgármesteri Hivatal 2022. évi munkarendjében - tekintettel a Képviselő-testület 2022. évi munkatervére – a nyári időszakban 2022. július 25-től augusztus 5-ig (10 munkanap), a téli időszakban pedig 2022. december 23-tól 30. napjáig (5 munkanap) igazgatási szünet elrendelését fogadta el a képviselő-testület. Ezen időszakok alatt a Polgármesteri Hivatal zárva tart, a köztisztviselőknek pedig kötelező szabadságot kell igénybe venniük. Az igazgatási szünet időtartama alatt a Hivatal ügyeletet tart. Az ügyeleti rendet a jegyző intézkedésben állapítja meg.

Önkormányzati tulajdonú földet használhat a Mesekuckó Bölcsőde

A „Mesekuckó Bölcsőde Szada” Nonprofit Közhasznú Kft. korábban az önkormányzati tulajdonú 024/56 hrsz.-ú terület egy részére szóló Földhasználati szerződés megkötésére irányuló kérelemmel fordult az önkormányzat felé.  Szada Nagyközség Önkormányzata a kérés teljesítését elviekben támogatja, e céllal pedig felajánlja a Kérelmezőnek az Önkormányzat tulajdonát képező 024/56 hrsz.-ú (helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes) szántó Présház utca felőli részét vagyonkezelői szerződés keretében – 10.000.-Ft/hó jelképes ellenérték fejében – történő igénybevételének lehetőségét. A döntés szerint a földhasználati együttműködést legalább öt évente kell felülvizsgálni.

Img 5589

Konzorciumi együttműködési megállapodás a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepcióról

A Rákos-patak környezetének megújításával kapcsolatban 2012 óta folynak szakmai egyeztetések a területileg érintett szereplők között. A megyei szakasz rendezése, illetve a patak-menti terület turisztikai és egyéb potenciáljának kihasználása összehangolt fellépést igényel az érintettek részéről. Ezért Pest Megye Önkormányzata a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai program elkészítésében gesztori szerepet vállalt.

Pest Megye Önkormányzata, Gödöllő Város Önkormányzata, Isaszeg Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata, valamint Szada Nagyközség Önkormányzata a Programban meghatározott célokkal egyetértve és közösen, egymással együttműködve törekednek arra, hogy az abban foglalt célok és fejlesztési irányok mentén a Rákos-patak menti területek megújítása minél szélesebb körben megvalósuljon, és hosszabb távon a Rákos-völgy Pest megyei szakasza a Dunakanyarhoz fokozatosan felzárkózó minőségű, ismertségű, rekreációs és turisztikai desztinációvá, ökoturisztikai folyosóvá váljon.

Ennek alapján a Konzorciumi Tagok abban állapodtak meg, hogy a Rákos-patak völgye Pest megyei szakaszára vonatkozó térségfejlesztési koncepció és stratégiai programban foglalt célok megvalósításának érdekében konzorciumot alkotnak, és a Pest megye Területfejlesztési Koncepciója 2014–2030 és Pest megye Területfejlesztési Programja 2014–2020 megvalósításához nyújtandó célzott pénzügyi támogatás felhasználásának feltételrendszeréről szóló 1517/2016. (IX. 23.) Korm. határozat (a továbbiakban Korm. határozat) alapján biztosított forrás terhére a Pénzügyminiszterhez 420.000.000 Ft bruttó összköltséggel egyedi támogatási kérelmet (a továbbiakban: egyedi támogatási kérelem) nyújtanak be és a támogatás megítélése esetén megvalósítják a Rákos-patak Pest megyei szakaszának megújítása című projektet.

A konzorciumi megállapodás keretében előirányzott, Szadán a Rákos-patak forrás környezetrendezése (a patakmeder érintése nélkül) megvalósítandó beruházás tartalma: meglévő csapadékvíz-tározó és a bevezető csatornák jó karba helyezése; az ingatlanok területének rendezése (parkosítás, füves terület és növényállomány rendezése); a tájba illő fa- és cserjefajok ültetése, erdei bútorkészlet telepítése (2 db asztal a hozzá tartozó padokkal, 2 db kültéri hulladékgyűjtő edény és 1 db esőbeálló); tájékoztató táblák (2 db) és útbaigazító táblák (3 db) elhelyezése; valamint 1,6 m széles, zúzottkő burkolatú stabilizált bejáró út építése.

A testületi ülésen Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Pest Megye Önkormányzata, Gödöllő Város Önkormányzata, Isaszeg Város Önkormányzata, Pécel Város Önkormányzata Konzorciumi Tagokkal kötendő új konzorciumi együttműködési megállapodást, egyúttal hozzájárul ahhoz, hogy a konzorciumi együttműködési megállapodás keretében tervezett fejlesztések megvalósuljanak.

A képviselő-testület a továbbiakban még több településrendezési kérelmet is elbírált, így összesen tizenhárom határozat és három rendelet született. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2021 december 01. 16:31