Polgrmesteri Hivatal

Az új iskola szomszédságában létesülhetne az új óvoda - Tudósítás az október 28-i képviselő-testületi ülésről

Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott október 28-án. Az ÚJHÁZ Centrum Zrt. képviselőjének bemutatkozása után döntés született többek között a Tájház lehetséges helyi védettségéről, a Műteremház Galéria muzeális intézménnyé való átminősítésének elutasításáról, valamint egy új óvodai beruházással kapcsolatos telekalakítási eljárásról is. 

Img 5390

Bemutatkozott az ÚJHÁZ Centrum képviselője

Napirend előtti felszólalóként Pintér Lajos polgármester köszöntötte Varga Ferencet, az ÚJHÁZ Centrum Zrt. képviselőjét, aki bemutatta a társaság szadai beruházását. A cégvezető elmondta, hogy a Lidl melletti – tíz éve a cég tulajdonában álló – területen elkezdődtek az építkezések. A társaság kifejezetten bizakodó az új telephellyel kapcsolatban, mert Szadán, jó értelemben vett pezsgést tapasztalnak, melyet a felméréseik is igazoltak. A telephelyen építőanyagokat forgalmazó áruházat építenek, az alapkő-letételt idén novemberre tervezik. A beruházás értéke 800 millió és 1 milliárd forint közé tehető, minimum 20 fő foglalkoztatását tervezik, elsősorban helyiekkel kívánják feltölteni a munkaerő-állományukat. A tervek szerint impozáns megjelenésű áruház megnyitását a társaság 2022 év végére, vagy 2023 év elejére tervezi.

Helyi védettséget kaphat a Tájház

A Kulturális Alapítvány Szadáért Alapítvány elnöke azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy biztosítsa az Alapítvány által (önkormányzati pénzügyi támogatással) működtetett „Szadai Tájház” helyi védettségét. A kérdésben az Önkormányzat kikérte a TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. véleményét/iránymutatását is. Megismerve a Tájház helyi védettségűvé nyilvánításának folyamatát, illetve figyelembe véve azt a tényt, hogy az Önkormányzat idei költségvetésébe a helyi védetté nyilvánítás feladata és költségvonzata nem volt betervezve, az egyeztetések alkalmával a kérelmező felvetette, hogy 2023. évtől szeretné, ha Székely Bertalan Művelődési Ház intézményébe integrálódhatna a Szadai Tájház.

Mindezeknek megfelelően Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete úgy határozott, hogy a Szadai „Tájház” helyi védetté nyilvánításáról A települési környezet védelméről szóló új önkormányzati rendelet megalkotása részeként 2022. évben – a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár előterjesztése alapján – kíván dönteni. A Képviselő-testület 2022. áprilisi rendes ülésére előterjesztést kér a Tájház önkormányzat intézménybe integrálásának (a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár szervezetéhez rendelésének) konkrét lehetőségeiről és módjáról.

Nem lesz muzeális intézmény a Műteremház Galéria

A Műteremház Galéria az elmúlt 20 év munkája alapján megérett arra, hogy szintet lépjen és felkerüljön a magyar múzeumok „térképére”. Alaptevékenységén túl előtérbe került a szadai Székely Bertalan örökség tudományos igényű kutatása, feldolgozása, adattárba foglalása ennek fejlesztése, bővítése és mindenekelőtt széles körben való népszerűsítése. A muzeális intézményként való működés tovább emelheti az itt folyó értékmentő, közvetítő munka presztízsét, valamint új pályázati forrásokat is bekapcsolhat. Az átminősítést viszont az intézmény-fenntartó önkormányzat kezdeményezheti. A muzeális kiállítótérré való átminősítésről szóló javaslatot - a vonatkozó Kormányrendelet által megszabott szigorú előírásokra tekintettel - Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete végül nem fogadta el.

Img 5392

Az új iskolánál hozhat létre óvodát az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet

A Képviselő-testület a nyár folyamán Együttműködési nyilatkozatot adott ki az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet és a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió részére Szada Nagyközségben nevelési-oktatási intézmény, óvoda létrehozásában való együttműködésre. A jelenlegi adottságok közepette az egyetlen, rövid- és középtávon is reálisan megvalósítható verzió az, ha önkormányzati tulajdonú területen, de államháztartáson kívüli pénzeszköz bevonásával épülhetne új óvoda, amelyet az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet működtetne, a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió (mint fenntartó) felügyelete alatt.

A legcélravezetőbb megoldásnak az bizonyult, ha az új iskola közvetlen közelében lévő 4423/4 hrsz.-ú ingatlannak az iskola szomszédságában lévő részén (a vázlat szerint kb. 5.500 m2-nyi területen) létesülhetne az óvoda intézménye. A hatályos övezeti előírások és a közművesítettség jelenlegi állapota alapján a megvalósításnak tényleges akadálya nincs, a szükséges Ingyenes használatba adási szerződés megkötéséhez azonban természetesen előzetes telekalakítási eljárás is szükséges.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete mindezek ismeretében úgy döntött, hogy az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet (125/2021. sz. anyagként előterjesztett) kérelmének teljesítését elviekben támogatja, ezért felkérte a polgármestert, hogy indítsa el a kérelem teljesítéséhez szükséges telekalakítási eljárást az Önkormányzat tulajdonát képező 4423/4 hrsz.-ú  ingatlan Szabályozási Terv szerinti megosztásával, majd készíttesse elő az együttműködés megvalósulásához szükséges Ingyenes használatba adási szerződés és a Háromoldalú Feladat-ellátási szerződés tervezeteit, és majd terjessze azt a soron következő rendes képviselő-testületi ülés elé.

Az önkormányzat végezteti el az Új Iskolához kapcsolódó csatornázás kivitelezését

A Nemzeti Köznevelési Infrastruktúra Fejlesztési Program II. ütemének keretében megvalósuló tanterem, tornaterem és tanuszoda beruházások előkészítésével kapcsolatos intézkedésekről szóló 1281/2017. (VI. 2.) Korm. határozat értelmében a Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Szada belterület 4423/2 helyrajzi számú, természetben Szada, Berek utcában található ingatlanon a Szadai Székely Bertalan Általános Iskola 8 tantermes új iskola fejlesztését, valamint a „B” típusú tornaterem fejlesztését érintő beruházásra kerül sor.

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete már 2020. január 28-án döntést hozott arról, hogy a beruházás megvalósítására felajánlott önkormányzati ingatlan megfelelő közműellátottsága kiépítéséhez szükséges összeget is biztosítja. Ennek megfelelően a Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Új Iskola-beruházás céljára előirányzott keretösszege terhére elvégezteti a Szada Csapás utca-Berek utca szakaszán a 4423/2 hrsz.-ra való csatornázás kivitelezését. Az erre szánt bruttó 42 millió forintos keretösszeget a Képviselő-testület mostani döntésével a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátotta - felhatalmazva a Társaságot arra, hogy a feladatellátáshoz szükséges szerződések megkötése érdekében a beszerzési/közbeszerzési eljárásokat is lefolytassa.

Szada és a Magyar Közút Zrt. közösen újítja fel a Székely Bertalan út egy részét

Korábbi lakossági igény alapján a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-vel Szada Nagyközség Önkormányzata egyeztette az általuk más önkormányzatok esetében is alkalmazott munka- és költségmegosztási lehetőségeket a 21109 j. állami tulajdonú bekötő út (Székely Bertalan út) 1+270-1+640 kmsz között jobb- és balpályán 370 méter hosszú szakaszának felújítása érdekében. Együttműködési Megállapodás-tervezet készült arról, hogy a Magyar Közút Zrt. (mint közútkezelő és vagyonkezelő) vállalja a felújítás során szükséges aszfaltmennyiség, valamint a szakfelügyelet biztosítását - az Önkormányzatnak pedig a felújításhoz szükséges géplánc és kezelő személyzet biztosítását kell vállalnia. A Képviselő-testület az említett útszakasz felújítása érdekében felhatalmazta a Szada Nova Kft. ügyvezetőjét az Együttműködési Megállapodás-tervezet aláírására, és - az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének belső átcsoportosításaival a Szada Nova Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Kft. rendelkezésére bocsátotta a 21109. számú út 370 méteres szakaszának felújítási munkálatai megrendeléséhez szükséges bruttó 10.000.000 forint keretösszeget, felhatalmazva az ügyvezetőt e munkálatok megrendelésére.

A képviselő-testület a továbbiakban még két településrendezési kérelmet is elbírált, így összesen nyolc határozat született. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2021 november 02. 15:13