Polgrmesteri Hivatal

Berek utcai szerkezetkész ingatlant vásárol az Önkormányzat

Szada Nagyközség Önkormányzata 2022. május 26-án rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között arról, hogy az Önkormányzat egy jelenleg szerkezetkész, 2141 m2-es ingatlant vásárol meg a leendő új iskolával szemben. Az ingatlanban óvodai csoportszobák, közétkeztetés céljára szolgáló konyha és vendégház funkció is kialakítható. Határozat született arról is, hogy idén nem csatolják a Faluház intézményéhez a Tájházat, annak lehetőségét 2024-ben vizsgálják meg újra.

Berek Utcai Ingatlan

Berek utcai ingatlant vásárol az Önkormányzat

A Szada 941/2 hrsz-ú, 2141 m2 alapterületű ingatlan tulajdonosa megvételre kínálta tulajdonát. Az ingatlan a közhiteles ingatlannyilvántartási adatok alapján a Berek utca 42. szám alatt, a leendő új iskolával szemben található, évek óta üres, a jelenleg is folyamatban lévő telekalakítási munkálatok következtében rendezetlen állapotú.

Szada főépítészének írásos véleménye, valamint a Polgármesteri Hivatal Műszaki Osztálya által készíttetett értékbecslés ismeretében a Képviselő-testület úgy döntött. hogy az ingatlant (az eredetileg felkínált 119 millió forintos vételárral szemben) bruttó 110 millió forint vételárért meg kívánja vásárolni.

A több éves távlatban is jelentős költség-terhet jelentő ingatlanvásárlás mellett szól, hogy a már régóta áldatlan állapotok között (jelenleg két szinten, összesen 200 m2 alapterületen) működő Központi Konyha fejlesztése már rövid távon sem halasztható önkormányzati feladat, az új iskola megépítése és az óvodabővítés pedig szintén belátható időn belüli kapacitásbővítést tesz szükségessé, amely az intézmény jelenlegi helyén eleve nem biztosítható.

Az épület földszintje (amely a valóságban a Berek utca felől útkapcsolattal is rendelkező középső szint) 405 m2 alapterületen a konyha-funkciónak optimálisan megfelelne. A pinceszint (amely a valóságban kertkapcsolattal rendelkező alsó szint) óvodai és bölcsődei férőhelyek kialakítására is alkalmas, ott akár 3 csoportszoba is kialakítható. Az emeleti tetőtér pedig a régóta halogatott vendégház-funkció megteremtésére, vendégszobák és kiszolgáló helyiségek kialakítására kínál a későbbiekben lehetőséget. Az elképzelés szerint az egyes funkciók az önkormányzat mindenkori költségvetési helyzetéhez igazodva, szakaszosan is kialakíthatóak lennének.

Img 7722

Idén nem integrálják a Faluházba a Tájházat

Szada Nagyközség Önkormányzat 2019-2024 időszakra szóló Gazdasági programjának Megvalósítási feladat- és ütemterve feladatként határozta meg az önkormányzati tulajdonú Tájház működtetésének integrálását a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár (Faluház) intézményi keretei közé. A Tájházat jelenleg is működtető „Kulturális Alapítvány Szadáért” Alapítvány Kuratóriuma viszont elzárkózott az integrációtól, a további működést a jelenlegi keretek változatlan hagyásával tudja elképzelni.

A Képviselő-testület – mérlegelve az alternatív lehetőségeket bemutató előterjesztésben leírtakat – most úgy döntött, hogy a Szadai Tájház működési és működtetési rendjén jelenleg nem kíván változtatni, ugyanakkor felkérte a Polgármestert, hogy a Képviselő-testület 2024. évi Munkatervébe – annak áprilisi rendes ülése napirendjei közé – építtesse be ismét a Tájház Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményébe történő integrálása lehetőségének vizsgálata napirendjét.

Az Önkormányzatnak ugyanakkor változatlan célja a Tájház népszerűsítése, és annak révén az eddigieknél jobb kihasználtságának biztosítása, az, hogy minél több iskolai, óvodai csoport ismerhesse meg a Tájházban folyó munkát, a Tájház értékeit, s hogy heti rendszerességű (nem eseti jellegű) nyitvatartással még több felnőtt látogatót is vonzzon e helyi nevezetesség. Ennek megfelelően a Képviselő-testület egyidejűleg felhatalmazta a Polgármestert, hogy a „Kulturális Alapítvány Szadáért” kuratóriumi elnökét kérje fel – az előterjesztésben konkrétan felsorolt – határidős feladatok teljesítésére. Ezen feladatok többek között: a tájházi gyűjtemény könnyebb megtekinthetősége, a látogathatóság népszerűsítése érdekében fix nyitvatartási nap meghatározása, amikor a Tájház előzetes bejelentkezés nélkül is látogatható.

Img 7723

Rendelet az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének zárszámadásáról

Szada Nagyközség Önkormányzat 2021. évi gazdálkodása a szigorú, előre meghatározott elvek alapján történt. Szempont volt az intézményeink működésének folyamatos biztosítása maximális takarékosság mellett, az önkormányzati intézmények bevételeinek maximalizálása, a pályázati lehetőségek kihasználása - elsősorban az önerőt nem igénylő pályázatok vonatkozásában. Törekedni kellett a már bevezetett adók tekintetében az adóbeszedések hatékonyságára. A finanszírozásból eredő hiányokat az Önkormányzat a folyamatosan szűkülő saját bevételeiből egyre nehezebben tudja pótolni, a 2021. évi költségvetési rendeletben megfogalmazott célok azonban - a végrehajtás során szükségessé vált módosításokkal együtt -mégis teljesültek.

A fejlesztések eredményeként a működés takarékosabbá vált, a szolgáltatások színvonala emelkedett. 2021-ben több képviselő-testületi döntés is a fejlesztésekre helyezte a hangsúlyt, a korábban megindított beruházások a záró szakaszba értek, illetve új beruházás (pl. a belterületei utak aszfaltozása, valamint játszóterek létrehozása) mellett a meglévő vagyontárgyak felújítása is folytatódott. Mindent összegezve 2021. évben a felmerülő nehézségeket az Önkormányzat jól oldotta meg, a pénzügyi stabilitását mindvégig meg tudta őrizni.

A Képviselő-testületnek a zárszámadási rendelet megalkotásakor döntenie kellett a költségvetési pénzmaradványokról is. Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetési maradványait az alábbiak szerint hagyja jóvá:

Szada Nagyközség Önkormányzat: 470.856.552 Ft
Szadai Polgármesteri Hivatal: 80.966 Ft
Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde: 160.830 Ft
Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár: 194.840 Ft
Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha: 1.383.283 Ft
Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ: 200.751 Ft
Maradvány összesen: 472.877.222 Ft

A megállapított maradványokból a költségvetési intézmények saját hatáskörükben legfeljebb a jóváhagyott maradvány szerinti összegekkel emelethetik meg költségvetésük főösszegét ezen belül személyi, járulék, dologi és felhalmozási előirányzataik összegeit.

Közfeladat-ellátás céljára a Szőlészeti és Borászati Egyesület használhatja a Villáskertet

A Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesületének elnöke 2022. május 4. napján kelt kérelmében azzal a kéréssel fordult a Képviselő-testülethez, hogy a Szada Nagyközség Önkormányzatának tulajdonában lévő 484/4 helyrajzi számú, „művelés alól kivett egyéb” területre közfeladat ellátás keretében „közösségi kert működtetésére” (azaz: zöldterület kezelésre ingyenes területhasználatot biztosítson. A megállapodás keretében – az Egyesületükbe betagozódó helyi Biokör szervezésével és vezetésével – olyan közösségi kertet hoznának majd létre, amelyek célja elsősorban a településen élők kertészeti, mezőgazdasági ismereteinek mélyítése, egészséges, friss zöldség-gyümölcs termesztése. (Jelenleg az önszerveződő kertészeti oktató-közösségteremtő munka magáningatlanon, a Kertalja utcában folyik.)

A fentiek alapján a Testület arról határozott, hogy a 3.959 m2 alapterületű, korlátozottan forgalomképes, „művelés alól kivett egyéb” területet saját költségvetése terhére azzal a feltétellel megosztja, hogy

- a megosztás után a Kertalja utca felőli, mintegy 3.095 m2-nyi terület biokert-közpark funkciójú hasznosítására határozott idejű, 5 évre szóló, lejárata előtt 60 nappal a szerződő felek egyező akarata esetén további 5 év időtartamra meghosszabbítható ingyenes használatba adásról szerződést köt a Szadai Kiskert Tulajdonosok Szőlészeti és Borászati Egyesületével,

- amely Egyesület saját költségére vállalja e közösségi kert Székely Bertalan út felőli oldalának lekerítését és a kert kizárólag Kertalja utca felőli bejárásának biztosítását,

- továbbá az Önkormányzat önként vállalt közfeladatának legalább 5 éven keresztül történő folyamatos ellátását.

A Képviselő-testület a fentieken túl még több településrendezési kérdésben is döntést hozott, továbbá módosította a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde Alapító okiratát, Szervezeti és Működési Szabályzatát és Pedagógiai programját, elfogadta a Helyiséggazdálkodási Szabályzatát. Ugyancsak elfogadta a Testület az Önkormányzat Kommunikációs Koncepcióját és a hozzá tartozó Intézkedési tervet, a Belső ellenőr 2021. évi összefoglaló jelentését és a Szada Nova Településfejlesztési Kiemelten Közhasznú Nonprofit Kft. 2021. évi mérlegbeszámolóját és közhasznúsági jelentését, valamint e Társaság Javadalmazási szabályzatának kiegészítését is.

Mindezeknek megfelelően összesen 16 határozat és 2 rendelet született. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2022 május 27. 08:58