Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2021. november 30-án, 17.00-kor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2021. november 30-án (kedden) 17.00 órakor 

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

Nyilvános ülés keretében

1. Döntés Szada 2547/1 helyrajzi számú ingatlan esetleges övezeti módosításáról (136/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Az önkormányzati adóhatóság tájékoztatása az Önkormányzattal szemben fennálló elévült és nyilvántartási kötelezettség alá nem eső adóhátralékok törléséről (137/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Dr. Finta Béla jegyző

3. Jelentés a lejárt határidejű határozatok végrehajtásáról (138/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha által biztosított étkezés térítési díjak 2022. január 1. nappal történő emelésére (139/2021. sz. anyag, rendeletmódosítás, térítési díjak összehasonlítása, egységes szerkezetű)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

5. Rendelet-tervezet az Önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálata alapján (140/2021. sz. anyag), melléklet1, melléklet2, rendeletfüggelék1, rendeletfüggelék2, rendeletfüggelék3, rendeletfüggelék4, rendeletfüggelék5, rendeletfüggelék6, rendeletfüggelék7, rendeletfüggelék8, rendeletmelléklet1, rendeletmelléklet2, rendeletmelléklet3)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

6. Önkormányzati nyilatkozat a Szada külterület 086/36 helyrajzi számú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásához (141/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

7. Döntés az Önkormányzat korlátozottan forgalomképes tulajdonát képező, Szada 2745 hrsz-ú ingatlan megvételére irányuló szándék elfogadásáról (142/2021. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés az Önkormányzatnak megvételére felajánlott, Szada 1030/2 és 1035 hrsz-ú ingatlanok tulajdoni hányadainak megvásárlásáról (143/2021. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

9. Döntés az Önkormányzat 2022. évi belső ellenőrzési tervének jóváhagyásáról (144/2021. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester 

10. A Képviselő-testület 2022. évi Munkaterve (145/2021. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

11. Döntés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal kötendő üzemeltetési szerződés tervezetének elfogadásáról (146/2021. sz. anyag, alapszabály, üzemeltetési szerződés, önkormányzati hozzájárulás)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Szada, 2021. november 23.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnök

 

 

 


Utoljára frissítve: 2021 november 24. 14:47