Polgrmesteri Hivatal

Együttes bizottsági ülés 2022. március 22-én, 17.00 órakor

M E G H Í V Ó

Tisztelt Bizottsági Tagok! Tisztelt Képviselők!

A Humánügyi Bizottság, a Pénzügyi Bizottság, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság, valamint az Ügyrendi Bizottság

2022. március 22-én (kedden) 17.00 órakor

a Polgármesteri Hivatal Tanácskozó termében soron következő együttes nyilvános és zárt ülést tart, melyre tisztelettel meghívom.

Tervezett napirendi pontok:

MUNKATERV SZERINT

1. Javaslat a 2022/2023-as nevelési évben indítható óvodai csoportok számára, az óvodai körzethatár megállapítására, továbbá a heti és éves nyitva- és zárva-tartás időpontjainak meghatározására (37/2022. sz. anyag, melléklet)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. A Szociális Alapszolgáltató Központ beszámolója a szociális, gyermekjóléti gyermekvédelmi feladatok ellátásáról – döntés az intézmény 2021. évi szakmai munkájáról és a szakmai feladatok 2021. évi ellátásáról szóló átfogó értékelés jóváhagyásáról (39/2022. sz. anyag, szakmai, gyermekvédelmi)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Javaslat a SZADA NOVA Településfejlesztési Közhasznú Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság 2022. évre vonatkozó Üzleti Tervének az elfogadására (41/2022. sz. anyag, üzleti terv, parkfenntartás, beültetési terv, Ezredes utca költségvetése, Földvár utca költségvetése, Várdombi utcaszakasz költségvetése, Berek utca költségvetése, kiadások_bevételek, alapító okirat, FB jegyzőkönyv kivonat)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

4. Beszámoló az Önkormányzat 2021. évi közbeszerzéseiről, és döntés az Önkormányzat 2022. évi Közbeszerzési Tervéről, továbbá annak részeként a közbeszerzési eljárások döntés-előkészítésének, döntéshozatali rendjének és a döntések végrehajtásának ütemezéséről (42/2022. sz. anyag, közbeszerzési terv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

5. Beszámoló a Polgármesteri Hivatal 2021. évi tevékenységéről (43/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

6. Beszámoló az erdészeti szakirányítási feladatok 2021. évi ellátásáról – s abban a 2022. évi feladattervről (46/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

EGYEDI KT-HATÁROZATOK SZERINTI ELŐTERJESZTÉSEK

7. Javaslat felnőtt háziorvosi Feladat-ellátási szerződések felülvizsgálatára (35/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

8. Döntés az Önkormányzat tulajdonát képező, Szada külterület 052/75 helyrajzi számú ingatlan – a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő - belterületbe vonásának kérelmezéséről (38/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

9. Javaslat az egészségügyi prevenciós programok és szűrővizsgálatok támogatására elkülönített költségkeret felhasználására (40/2022. sz. anyag, szűrővizsgálatok)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

10. Javaslat a Hulladékgazdálkodási Közszolgáltatási szerződés módosítására, és azzal összefüggésben a közösségi együttélés szabályairól szóló 28/2021.(X.1.) önkormányzati rendelet kiegészítésére (47/2022. sz. anyag, hulladékgazdálkodási szerződés, intézkedések, válaszlevél módosítási javaslatokra, hulladékgazdálkodási szerződés 1. sz. módosítása)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

KÉRELEMRE INDULÓ ELJÁRÁSOK

11. Szadai Szőlészeti és Borászat Egyesület székhely-bejegyzési engedély iránti kérelme (34/2022. sz. anyag, kérelem, közgyűlés jegyzőkönyv)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

12. Javaslat a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha Terembérlési Szabályzatának megalkotására (48/2022. sz. anyag, terembérlési szabályzat, előkalkulációs adatlap, terembérlési szabályzat függelék, bérleti szerződés)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

ZÁRT ÜLÉS KERETÉBEN (HB, PB és ÜB együttes ülésén):

1. Helyi kitüntetések adományozására érkezett javaslatok elbírálása (Z/44/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

2. Döntés a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatásra benyújtott pályázatainak elbírálásáról (Z/45/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

3. Szada, 4307/4, 4307/7, 4307/12 hrsz.-ú önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkezett vételi ajánlatok elbírálása (Z/50/2022. sz. anyag)
Előterjesztő: Pintér Lajos polgármester

Tájékoztatjuk a bizottsági ülésen részt vevőket, hogy a nyilvános ülésről kép- és hangfelvétel készülhet, amely a Polgári Törvénykönyv 2:48. §-ának (2) bekezdésében foglalt felhatalmazással – mint nyilvános közéleti esemény – az érintett személy hozzájárulása nélkül közzé tehető.

Az érdeklődők a nyilvános ülésre készített előterjesztéseket az Önkormányzat hivatalos honlapján megtekinthetik.

Szada, 2022. március 17.

Boros Gábor s.k.
Gelle Róbert s.k.
Rezsabek Tamás s.k.
Székely Beatrix s.k.
bizottsági elnökök

 


Utoljára frissítve: 2022 március 18. 11:32