Polgrmesteri Hivatal

Elfogadták az idei költségvetést

Szada Nagyközség Önkormányzata 2022. február 24-én rendes képviselő-testületi ülést tartott. Döntés született többek között arról, hogy ipari területeket értékesít az Önkormányzat, változtatási tilalom elrendeléséről, valamint az elmúlt évi és az idei költségvetésről is rendeleteket alkotott a Képviselő-testület.

Ipari területeket értékesít az Önkormányzat

Szada Nagyközség Önkormányzat 2022-ben az ipari területei értékesítéséből származó bevételi előirányzatot 110 millió forintban határozza meg. Bevételi terveinek teljesülése érdekében az Önkormányzat tulajdonába tartozó és használaton kívül álló beépítetlen területek közül most a Szada, 4307/4, 4307/7, 4307/12 hrsz.-ú, helyi döntés alapján korlátozottan forgalomképes ingatlanait minősítette át forgalomképessé a Képviselő-testület, s az immár forgalomképes ipari területeket az ingatlanok becsült forgalmi értéke alapján meghatározott kikiáltási árakon hirdeti meg értékesítésre. Az ajánlattételi határidőig beérkező érvényes ajánlatokról előterjesztést készül majd a Képviselő-testület 2022. március 31-i ülésére, amely alapján az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásáról, és a nyertes ajánlattevővel történő szerződéskötésről a Képviselő-testület minősített többséggel dönt.

Elfogadták az önkormányzati támogatásokról szóló pénzügyi beszámolókat

Szada Nagyközség Önkormányzat polgármesterének a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló önkormányzati rendelete alapján az Önkormányzat a támogatott szervezetek és magánszemélyek számára számadási kötelezettséget ír elő a részükre jutatott összegek rendeltetésszerű felhasználásáról. A támogatási szerződések eleve meg határozták a támogatás célját, összegét, a folyósítás ütemét és a számadási kötelezettség határidejét. A támogatott szervezeteknek és magánszemélyeknek természetesen kötelességük eleget tenni a fenti szerződéses kötelezettségeiknek. A 2021. évben az államháztartás alrendszereiből nyújtott, nem normatív, céljellegű, fejlesztési támogatásban 12 szervezet, illetve alapítvány részesült: 18 támogatási eset alapján az Önkormányzat összesen 25.028.000 forint támogatást nyújtott. A támogatási összegek rendeltetésszerű felhasználásáról mind a 18 elszámolás rendben beérkezett a Szadai Polgármesteri Hivatalhoz. A számadások alapján megállapítható, hogy kivétel nélkül minden elszámolás megfelelt a támogatási szerződésben foglaltaknak.

Img 6593

Döntés az óvodai beiratkozás időpontjáról

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában lévő Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde intézményében az óvodai beiratkozás időpontját 2022. április 20-21. időpontban határozta meg. A beiratkozásra mindkét napon 8-16 óra közötti időszak áll rendelkezésre.

Költségvetésekkel kapcsolatos döntések

Rendelet született a 2021. évi költségvetés III. módosításáról, amely szerint a Képviselő-testület az Önkormányzat 2021. évi költségvetését 1.722.462.517 forint bevétellel és 1.722.462.517 forint kiadással állapította meg, továbbá az Önkormányzat 2022. évi költségvetéséről, amely 1.921.438.094 forint költségvetési bevétellel, valamint 1.921.438.094 forint költségvetési kiadással számol az idei évben.

Rendelet változtatási tilalom elrendeléséről

Az Önkormányzat intézkedéseket kíván hozni a lakosságszám további növekedésének megállítására – az eddig nem tapasztalt méretű és célú épületek megjelenésének, külterületi ingatlanok (szántó, gyümölcsös) más célú hasznosítása lehetőségei kihasználásának, lakóingatlanokkal történő beépítésének, erdővédelmi területek jövőbeli beépítésének a Képviselő-testület elejét kívánja venni. Az előbb felsorolt módosítási szándékok megakadályozása, az Önkormányzat hosszú távú településfejlesztési elképzeléseinek megvalósulása érdekében, abból a célból, hogy az érintett telkek kedvezőtlen irányba ne épülhessenek be, változtatási tilalmat rendelt el a Szada külterület 068/11, 13-14, 068/22-068/61, 068/155, 068/63-068-068/98, 068/100-068/126, 075/44-50, 075/84, 086/33-086/39, 024/50-51, 024/91-99, 4571/1 és 4571/2, 2549/67, 3487/4, Szada 024/56-57 helyrajzi számú ingatlanokra. A rendelet 2022. február 26-án lép hatályba, és a helyi építési szabályzat készítésére vonatkozó írásos megállapodás alapján készülő, Szada Helyi Építési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet hatályba lépésével fogja hatályát veszíteni.

Változtak a piaci árusítóhelyek bérbevételi lehetőségei

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az önkormányzati tulajdonban lévő nem lakás céljára szolgáló helyiségek és piaci árusítóhelyek megállapított bérleti díját – ide nem értve az érvényes szerződéssel rendelkezők 75%-os díjkedvezményével megállapított díjait - 2022. március 1-i hatállyal az üzlethelyiség esetében az eredetivel egyező mértékben, az árusítóhelyek esetében pedig új kedvezményt bevezetve, az alábbiak szerint állapítja meg, egyidejűleg meghatározva az alkalmi helyhasználat bérleti díjtételét is. Üzlethelyiségek bérleti díja: 500 Ft/m2/alkalom, 50.000 Ft/hónap, 550.000 Ft/év. Árusítóhely bérleti díja: 24.000 Ft/év, 500 Ft/alkalom. Alkalmi helyhasználat bérleti díja: 500 Ft/m2/alkalom.

Határozathozatal a magánerős útépítései érdekeltségi hozzájárulások utólagos megfizettetésére

Az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló, 2020-ban készült önkormányzati rendelet alapján Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az útépítési érdekeltségi hozzájárulások mértékét az alábbi utcák esetében – egyezően a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékével – a következők szerint határozta meg:

-          Panoráma utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása 200.000,-Ft/érdekeltségi egység
-          Erdő utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása         200.000,-Ft/érdekeltségi egység
-          Boncsoki utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása  200.000,-Ft/érdekeltségi egység
-          Gesztenyefa utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása 250.000,-Ft/érdekeltségi egység
-          Vadvirág utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása     250.000,-Ft/érdekeltségi egység
-          Szőlőhegyi utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása 205.000,-Ft/érdekeltségi egység
-          Várdombi utca útépítési érdekeltségi hozzájárulása   200.000,-Ft/érdekeltségi egység.

Döntés született továbbá arról, hogy Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a rendelet alapján Hatósági határozattal útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére kötelezi a rendelet szerinti együttműködési megállapodásban részt nem vevő, de a közút használatában érdekelt természetes és jogi személyeket, a résztvevők által vállalt anyagi hozzájárulás mértékéig.

Az érdekelteket Tájékoztató felhívásban, vagy Felszólító levélben értesítik a határozat elfogadásáról és tartalmáról, illetve az őket terhelő érdekeltségi hozzájárulás pontos összegéről. valamint arról, hogy a kézbesítéstől számított 15 napon belül befizethetik az érdekeltségi hozzájárulás teljes összegét, vagy a rendelet alapján részletfizetési kedvezményt kérelmezhetnek, amelynek elbírálása a polgármester mérlegelési jogkörébe tartozik. A határidő eredménytelenségét követő 8 napon belül az érdekelteknek kötelező az érdekeltségi hozzájárulás megfizetése.

Ezeken kívül döntés született még a Szavazatszámláló Bizottságok tagjainak és póttagjainak megválasztásáról; a polgármester és az önkormányzati képviselők 2022. évi vagyonnyilatkozat-tételi kötelezettsége teljesítéséről szóló tájékoztatás tudomásulvételéről; a 2022. évi Munkaterv novemberi napirendjeinek a 2023. évi Útterveztetési és útépítési feladatok meghatározásával történő kiegészítéséről; a Régió Plusz TV 2021. II. félévi médiamegjelenésekről szóló beszámolójának tudomásul vételéről;

A Képviselő-testület februárban összesen 16 határozatot hozott és 3 rendeletet alkotott meg. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2022 február 24. 18:06