Mff J Mretben

Felhívás civil szervezetek, közösségek, egyházak önkormányzati támogatásának pályázatára

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az államháztartáson kívüli forrás átvételéről és átadásáról szóló 14/2017. (X.27.) önkormányzati rendeletének 1. § (5) bekezdése, valamint a 2. §-a szabályozza a civil szervezet, önszerveződő közösség, egyház, illetve magánszemély számára az önkormányzat által nyújtható támogatást, mely alapján a Képviselő-testület jelen pályázati felhívást teszi közzé.

A támogatás nyújtásának részletes feltételeit a rendelet 2. §-a, a pályázatok benyújtásának, valamint elbírálásának részleteit a II. fejezet tartalmazza. A rendelet a Polgármesteri Hivatalban és a honlapon megtekinthető.

A pályázati adatlap a www.szada.hu honlapról letölthető, valamint a Szadai Polgármesteri Hivatal titkárságán átvehető.

A pályázatok benyújtási határideje: 2020. március 31. 13 óráig.

A pályázatok benyújtásának módja: papír alapon személyesen a Szadai Polgármesteri Hivatalban, emailben a wilk.andrea@szada.hu email címen (tárgy: 313/2020), vagy postai úton a borítékon 313/2020. pályázati kódszám feltüntetésével.

A pénzügyi támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

           a) egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése,
           b) gyermekek táboroztatása,
           c) közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése,
           d) kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása,
           e) természeti és épített környezet védelme, megóvása, műemlékvédelem,
           f) közrend- és vagyonvédelem erősítése, közbiztonság,
           g) szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok,
           h) önkéntes programok szervezése és lebonyolítása,
           i) civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása,
           j) kiadványok készítése,
           k) nevelés, oktatás, képességfejlesztés,
           l) gyermek- és ifjúságvédelem,
           m) sport és tömegsport,
           n) testvér- településekkel kapcsolatos tevékenység.

A pályázati dokumentációnak tartalmaznia kell:

a) a pályázó megnevezését, székhelyét, levelezési címét, adószámát, bírósági nyilvántartásba vétel számát, a nyilatkozattételre jogosult személy nevét, elérhetőségét, a nyilvántartott tagok számát,
b) a pályázó számlavezető pénzintézetének megnevezését és a pályázó számlaszámát,
c) a pályázat nevét,
d) az igényelt támogatás célját és összegét, a felhasználásra vonatkozó tételes költségszámítást, megjelölve a pályázati cél megvalósításának kezdő és befejező időpontját.

A pályázathoz csatolandó dokumentumok:

a)    a civil szervezetek törvényszéki (Megyei Bíróság) nyilvántartásba vételéről szóló okirat száma;
b) az államháztartáson kívüli támogatott szervezet hatályos alapszabálya, vagy működési egyéb alapdokumentumának a szervezet vezetője által hitelesített másolat;
c)    nyilatkozat a Knyt. szerinti összeférhetetlenség, illetve érintettség fennállásáról, vagy hiányáról;
d)    közzétételi kérelem a c) pont szerinti érintettség fennállása esetén;
e)    nyilatkozat arról, hogy a támogatott szervezetnek esedékessé vált és meg nem fizetett köztartozása nincs;
f)     nyilatkozat arról, hogy a megszüntetésére irányadó jogszabályban meghatározott eljárás ellene nincs folyamatban;
g)    nyilatkozat arról, hogy megfelel a rendezett munkaügyi kapcsolatok követelményeinek;
h)    a szervezet tárgyévi költségvetését csatolni kell;
i)   a pályázati adatlapon kötelező mellékletként előírt igazolást a mérlegbeszámoló bírósági letétbe helyezéséről a pályázat benyújtását megelőző évre vonatkozóan kell dokumentálni. Amennyiben ez a pályázat benyújtására meghatározott határidőig nem áll rendelkezésre, a pályázó köteles az adott év május 31-ig pótlólag becsatolni, mely a támogatási szerződésben a támogatási összeg folyósítási feltételeként kerül meghatározásra.

A beérkezett pályázatokat a Képviselő-testület bírálja el a pályázati határidő leteltét követően a soron következő ülésén.

A támogatás nyújtásáról szóló Képviselő-testületi döntés alapján a támogatottal támogatási szerződést kell kötni a döntést követő 30 napon belül.

A pályázat során az államháztartáson kívüli szervezet egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.

Ebben az esetben több támogatási szerződés megkötésére kerülhet sor pozitív elbírálás esetén.

A támogatási szerződésnek tartalmaznia kell:

a) a szerződést kötő felek pontos megnevezését, székhelyét, levelezési címét, képviselőjét,

           b) a támogatásról szóló döntés számát, a döntéshozó megnevezését,
           c) a támogatott cél pontos meghatározását,
           d) a támogatás összegét,
           e) azon költség nemek meghatározását, melyre a támogatás felhasználható,
           f) támogatással történő elszámolás határidejét, módját.

A támogatás csak a döntésben és a döntés alapján kötött támogatási szerződésben megjelölt célra használható fel.

A támogatott a támogatás felhasználásáról a támogatási szerződésben meghatározott határidőig köteles elszámolni, azaz a támogatás felhasználását követő 45 napon belül, de legkésőbb a tárgyévet követő év február 15-ig.

A támogatás felhasználásáról szóló beszámolónak a pályázati űrlaphoz csatolt mellékletben meghatározott tartalmú és formátumú részletes szakmai és pénzügyi beszámolót kell tartalmaznia.

Amennyiben a támogatott számadási kötelezettségének a hiánypótlási felhívás ellenére sem tesz eleget, a számadási kötelezettsége lejárta napjától számított 3 évig a rendelet alapján önkormányzati támogatásban nem részesülhet.

A támogatási szerződésben meghatározott céltól eltérő felhasználás esetén a támogatott

a.)  amennyiben a támogatási összeg kétharmadát meghaladó részét a szerződésben kikötött céltól eltérő célra fordította, 3 évig
b.)  amennyiben a támogatási összeg legalább egyharmadát elérő, de kétharmadát meg nem haladó részét szerződésben kikötött céltól eltérő célra fordította, 2 évig
c.)  amennyiben a támogatás legfeljebb egyharmadát a támogatási szerződésben kikötött céltól eltérő célra fordította, 1 évig

a rendelet alapján nem részesülhet önkormányzati támogatásban.

S z a d a, 2020. február 19.

Szada Nagyközség Önkormányzat
Képviselő-testülete


Utoljára frissítve: 2020 június 12. 13:34