Polgrmesteri Hivatal

Indulhat Szada Településrendezési eszközeinek tervezeteiről szóló véleményezési szakasz

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. augusztus 9-én rendkívüli testületi ülést tartott. Az új képviselő eskütétele és az új külsős bizottsági tagok megválasztása és eskütétele mellett döntés született az elkészült településrendezési eszközök tervezeteinek elfogadásáról, és a kapcsolódó véleményezési szakasz elindításáról, valamint a Földvár-Várdomb-Berek utcai utcaszakaszok végleges csapadékvíz-elvezetését biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés és árokburkolás kivitelezéséhez szükséges források biztosításáról.

Img 8367

Esküt tett az új képviselő, módosították a bizottságok személyi összetételét

Boros Gábor önkormányzati képviselői mandátumáról történő lemondása után Molnár Csaba Sándor vette fel képviselői mandátumát és tett ünnepélyes esküt Pintér Lajos polgármester és a képviselőtársak előtt. A Helyi Választási Bizottság (HVB) 41/2019.(X.14.) sz. – a helyi önkormányzati képviselők választása eredményének megállapítása tárgyában meghozott – jogerős Határozata szerint az akkor képviselői mandátumhoz nem jutó jelöltek közül a következő legtöbb szavazatot elért jelölt Molnár Csaba Sándor, a Változás Útján Egyesület képviselő-jelöltje, akinek képviselői mandátumát a HVB ennek megfelelően, 1/2022.(VII.15.) sz. Határozatával igazolta.

Img 8373

Molnár Csaba képviselővé válása – és így külsős bizottsági tagi megbízatásáról történő korábbi lemondása – miatt a Képviselő-testület egyes bizottságai személyi összetételének módosításairól rendelkezett 2022. augusztus 10-től kezdődő hatállyal. Molnár Csaba Sándor lett a Humánügyi Bizottság elnöke, a Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottság és az Ügyrendi Bizottság tagja. Külső tag lett Borbáth Pétert a Humánügyi és az Ügyrendi, Boros Gábor pedig Településfejlesztési és Környezetvédelmi Bizottságban.

Indulhat Szada Településrendezési eszközeinek tervezeteiről szóló véleményezési szakasz

2021. május 27-én döntés született a településrendezési eszközök módosításait kezdeményező lakossági kérelmekről. A TT1 Tanácsadó és Tervező Kft. elkészítette a véleményezési szakasz elindításához szükséges tervdokumentációkat. A TT1 Kft. által megküldött dokumentációk tartalmazták az elmúlt időszak alatt a Testület részéről kért változtatásokat is, amelyeket a Műszaki osztály leellenőrzött és megállapította, hogy azok összhangban vannak az Önkormányzat által eddig kért változtatásokkal. Annak érdekében, hogy 2022-ben elfogadhassák az új Helyi Építési Szabályzatot (HÉSZ) és ne kelljen még egy hónapot várni a rendes ülésig, a képviselő-testület – miután augusztus hónapban nem tart rendes ülést – rendkívüli ülésen módosításokkal fogadta el az elkészült településrendezési eszközök tervezeteit. Pontosított néhány műszaki paramétert, valamint kiegészítette a Tervezett Közlekedési Hálózatot többek között az Akácfa-Arany János-Margita utca útvonallal, javasolta a tervezőknek egy alternatív út kidolgozását az Ipari park alatti részre, utasította a tervezőket, hogy a különleges golfterület – a szabályozási tervnek megfelelően – módosuljon mezőgazdasági/erdő területté.

A Képviselő-testület felkérte a polgármestert, hogy a tervezetek módosító rendelkezéseinek megfelelő véglegesítése után a véleményezési szakaszt indítsa el. Miután a tervezők végrehajtják a tervezői utasításokat, az elkészült településrendezési eszközökre ki kell kérni a partnerek, szakhatóságok, szomszéd települések és a szadai lakosság véleményét is. Erről a véleményezési szakaszról a későbbiekben Szada Nagyközség Önkormányzata részletes tájékoztatást nyújt. A beérkezett véleményekről és javaslatokról jegyzőkönyv készül, amelyeket a főépítész és a tervezők szakvéleménye alapján a képviselő-testület várhatóan októberi rendes ülésén tárgyal majd.

Földvár-Várdomb-Berek utcai utcaszakaszok végleges csapadékvíz-elvezetését biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés és árokburkolás kivitelezése

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egy júliusi határozata szerint feladatként határozta meg, hogy az augusztus első felére tervezett rendkívüli ülésére készüljön tervezet a Földvár-Várdombi-Berek utcai utcaszakaszok végleges csapadékvíz-elvezetését biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés és árokburkolás terveztetésének és kivitelezésének módjára, várható költségeire, valamint azok költségvetési forrásaira.

A kiviteli terv és a kapcsolódó árazott költségvetés ismeretében a képviselők határozata szerint a Szada Nova Településfejlesztési Nonprofit Kft. részére a Földvár-Várdomb-Berek utcai utcaszakaszok végleges csapadékvíz-elvezetését biztosító Kisfaludy utcai csatornaépítés és árokburkolás kivitelezésére bruttó 37.904.420 forint keretösszeget, a Berek utca iskolaberuházással érintett szakaszának 6 méter szélességűre történő átterveztetésére és tényleges kiviteleztetésére a korábban e célra biztosított bruttó 6.737.000 forint összeg kiegészítéseként további bruttó 6.234.780 forint tulajdonosi hozzájárulást, mindösszesen bruttó 44.139.200 forint keretösszeget biztosít az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, amelyből bruttó 37.000.000 forint forrása (pályázatnyertesség hiányában) a Jókai köz felújítására szánt pályázati önerő, további bruttó 7.139.200 forint forrása pedig az Önkormányzat költségvetésében Útépítés céljára előirányzott keretösszeg szabad maradványa terhére.

 

 


Utoljára frissítve: 2022 augusztus 09. 13:57