Mff J Mretben

Ismét pályázatot adtunk be a Jókai köz felújítására

Szada Nagyközség Önkormányzata 2022. január 12-én ismét rendkívüli, míg január 27-én rendes képviselő-testületi ülést tartott. Döntés született többek között Civil Pályázati Alap pályázati kiírásáról, a játszótér-fejlesztési ütemtervről, közfoglalkoztatási terv elfogadásáról, valamint pályázat benyújtásáról a Jókai köz felújítására.

Img 6449

Ingyenes használatú ingatlan a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió óvodaépítési pályázatához

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete ingyenes használatba adási szerződéstervezet jóváhagyásával a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió használatába kívánta adni határozatlan időre a Szada 4423/7 hrsz alatti (bejegyzés alatt álló) „kivett, beépítetlen terület” művelési ágú 4.696 m2 alapterületű, természetben Szada, Berek utca 4423/7 hrsz alatti ingatlant nevelési-oktatási intézményt, óvoda létrehozására.

A Képviselő-testület korábbi határozatában nyilvánította ki azon szándékát, hogy együttműködik az Élő Remény Szadai Baptista Gyülekezet, valamint a Baptista Tevékeny Szeretet Misszió által Szada nagyközségben nevelési-oktatási intézmény, óvoda létrehozásában.

A Képviselő-testület az óvoda építési szándékot elviekben támogatta, ezért felkérte a Polgármestert, hogy indítsa el a kérelem teljesítéséhez szükséges telekalakítási eljárást az Önkormányzat tulajdonát képező 4423/4 hrsz.-ú ingatlan Szabályozási Terv szerinti megosztásával, majd készíttesse elő az együttműködés megvalósulásához szükséges Ingyenes használatba adási szerződés és a Háromoldalú Feladat-ellátási szerződés tervezeteit, majd terjessze azt a rendes Képviselő-testületi ülés elé. Ez meg is történt, a Képviselő-testület jóváhagyását adta a szerződéskötésekhez.

Közfoglalkoztatási tervet fogadtak el

Magyarország Kormánya a foglalkoztatás fellendítése érdekében állami támogatást nyújt a költségvetésből olyan helyi és országos programok megvalósítására, amelyekben a résztvevő foglalkoztatók munkalehetőséget teremtenek a regisztrált álláskeresőknek, ezzel is elősegítve az elsődleges munkaerőpiacra történő visszatérésüket. A Közfoglalkoztatási Terv elkészítése az önkormányzatoknak nem kötelező feladata ugyan, de annak érdekében, hogy Szada Nagyközség Önkormányzata a közfoglalkoztatással kapcsolatos feladatainak minél eredményesebben tehessen eleget, célszerű már az év elején ütemezni és meghatározni az ellátandó közfeladatok körét, illetve azok költségeit a teljes évre vonatkozóan.

A közfoglalkoztatási bér és a közfoglalkoztatási garantált bér megállapításáról szóló 704/2021. (XII. 15.) Korm. rendelet alapján a közfoglalkoztatottak 2022. évi bruttó munkabére 8 órás közfoglalkoztatásban bruttó 100.000 forint. 2018. január 1. napjától a szakképzettséggel rendelkező munkakeresők a közfoglalkoztatási programban már nem vehetnek részt. Az Önkormányzatnál szakképzettség nélküli, középfokú végzettséget igénylő ellátatlan munkakör nincs, így 2022. évre középfokú végzettségű közfoglalkoztatott alkalmazásával nem indokolt tervezni.

2021. évben a közfoglalkoztatási program keretében - 2021.03.01. napjától 2022.02.28. napjáig tartó időszakban hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás keretében - 2 fő közfoglalkoztatotti igényünket hagyta jóvá a Pest Megyei Kormányhivatal Gödöllői Járási Hivatala, amelyre a támogatás mértéke 60% volt. A jelenlegi 2 fő közfoglalkoztatott dolgozó ebben a ciklusban most utoljára végzi ezen munkát, 2022. március 1-től nem vállalják, ám ettől függetlenül a továbbiakban is 2 fővel számol az Önkormányzat.

Img 6451

Elfogadták a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár beszámolóját

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat fenntartásában működő Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár Intézményvezetője által benyújtott 2021. évi Szolgáltatási tervében meghatározott feladatok megvalósulásáról szóló beszámolóit elfogadta.

A Képviselő-testület a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár 2022. évi szolgáltatási tervét azzal a kiegészítéssel fogadta el, hogy a „közművelődési alapszolgáltatásokat” felsoroló táblázat listája egészüljön ki egy „településszintű rendezvény” közösségfejlesztési célú rendezvénysorozatával, amely program céljára a Képviselő-testület bruttó 2.500.000,-Ft pótelőirányzatot biztosít az Intézmény számára, amelynek felhasználási terve előzetes véleményezésével a Képviselő-testület a Humánügyi Bizottságot bízza meg.

Kiírás a Civil Pályázati Alapot pályázatára

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Civil Pályázati Alap pályázati kiírását hagyta jóvá. A 19.300.000 forintos pályázati keretből 7.000.000 forintos keret az eseti rendezvények, programok támogatására szolgál, amely keretből egy pályázó legfeljebb bruttó 400.000 forint erejéig részesülhet (a pályázatok elbírálásakor előnyt élvez a költségekből legalább 30%-os önrészt vállaló pályázó); 7.800.000 forintos keretre a Szadai Sport Egyesület nyújthat be működési támogatása iránti pályázatot; 4.500.000 forintos keretre pedig a Szadai Polgárőr Egyesület nyújthat be működési támogatása iránti pályázatot.

Feladatok meghatározása a játszótér-fejlesztési ütemtervben

A Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában lévő játszóterek állapotának felülvizsgálatát, illetve létesítését is kiemelt feladataként tűzte ki a Képviselő-testület ebben az önkormányzati ciklusban. A Képviselő-testület a 2020-2023. évi játszótér-fejlesztési ütemtervből adódó 2022. évi feladatokként a Napóra téri játszóteret létrehozását 20 millió, valamint a Fő téri játszótér áthelyezését 15 millió forint előirányzott kiadással határozta meg.

Önkormányzati tulajdonú ingatlanokra érkeztek vételi ajánlatok

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat tulajdonát képező Szada 2745 helyrajzi számú ingatlan adásvételi szerződés tervezetét elfogadta. A „GAS-O-LINE 2003 Bt” képviselője 2021.IV.28-án (egyedi benzinkút létrehozását célzó) kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz azzal a szándékkal, hogy azt a Képviselő-testület tárgyalja meg. A kérelmezett terület 7490 m2 a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint kivett beépítetlen terület. A Helyi Építési Szabályzat alapján a terület Ev övezetben fekszik. Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete a 134/2021. (XII.9.) KT-határozatban döntött már arról, hogy az ingatlanra érkezett vételi szándéknyilatkozatra figyelemmel az ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból forgalomképessé minősíti, valamint az értékesíteni kívánt ingatlanról a készüljön értékbecslés. Az értékbecslés 7.900.000 forint összeget állapított meg a kérelmezett ingatlan értékeként – különös tekintettel arra, hogy jelenleg az „erdő” gondozásra szorul. A művelési ág változásával a vevő a 120/2021. (XI. 25.) KT-határozat értelmében a Fejlesztési Terület beépítésével számolt alapterület minden négyzetmétere után 5.000 forintot fog kifizetni az Önkormányzatnak, valamint telepítési tanulmánytervet is készíttet. Továbbá a tervezett benzinkúthoz kapcsolódó csomópont kiépítése és egyeztetése a közútkezelővel, valamint a tervezett benzinkút és a lakóingatlanok között közel 5 ezer négyzetméter terület erdősáv kialakítása és annak gondozása is a kérelmében szerepeltek a vállalásai között. A szerződéstervezet szerint vevő a területet másnak nem adhatja el, a területet nem oszthatja meg, és 2024. június 30-ig meg kell valósítania a beruházást. Amennyiben a beruházás meghiúsul, abban esetben az Önkormányzatnak visszavásárlási joga van a területre 7.900.000 forint értékben.

A Szada-kút Kft. 2020.07.07-én kérelmet nyújtott be az Önkormányzathoz azzal a szándékkal, hogy az általa és a TOPTRIX Kft-vel Önkormányzattól eredetileg közösen bérelt Szada 4333/20 hrsz-ú, összesen 5000m2 területű ingatlan általa (területhasználati megállapodás alapján) használt részét szeretné megvásárolni. A Kérelmező az általa 2012. február 12-től használt területen benzinkutat üzemeltet jelenleg is. A kérelmezett terület 2036 m2 a közhiteles ingatlan-nyilvántartás szerint kivett ipartelep megnevezésű terület. A Helyi Építési Szabályzat alapján a terület Gip-1 övezetben fekszik. Szada Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-testülete az ingatlant korlátozottan forgalomképes törzsvagyonból forgalomképessé minősítette, s ezt követően 24.500.000 forint áron értékesíti.

Img 6455

Feladatellátási szerződés a Szadai Meseház Kulturális Alapítvánnyal

Az önkormányzati fenntartású óvodákban a jelentkezők magas száma és a szabad óvodai férőhelyek jövőbeni hiányának kockázata szükségessé tette a kötelező óvodai nevelés biztosításának átgondolását, a helyi lehetőségek körültekintő vizsgálatát. 2021. novemberében a Szadai Meseház Kulturális Alapítvány kuratórium elnöke, Dr. Jenes Barnabás azzal kereste meg az Önkormányzatot, hogy a Meseház Waldorf Óvoda fogadni tudna óvodai nevelésre kötelezett gyerekeket. A település óvodai férőhellyel való ellátásának biztosítása érdekében Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete feladatellátási szerződést köt az alapítvánnyal. Az Önkormányzat legkorábban a 2022/2023. nevelési évtől, azaz 2022. szeptember 1-től a hiányzó óvodai férőhelyek költséghatékony biztosítása érdekében a Meseház Waldorf Óvodában 12 fő szadai gyermek számára biztosíthatná a gyermekek a nevelés és a gondozás feltételeit.

Idén valósulhat meg a Várdomb utca egy részének megépítése

A Várdombi utca közös képviselője Szada Nagyközség Önkormányzatához 2021. december 9-én benyújtotta a Várdombi utca (880/5 hrsz-ú kivett út művelési ágú ingatlanra vonatkozó) útépítési érdekeltségi hozzájárulás megfizetésére irányulóan összegyűjtött szándéknyilatkozatokat – mint magánerős útépítés önkormányzati támogatása iránti pályázatot. A 880/5 hrsz-ú úthoz csatlakozó összesen 18 db ingatlan közül 14 db ingatlan tulajdonosától érkezett be az aláírt szándéknyilatkozat

A beérkezett szándéknyilatkozatok tartalmilag és formailag egyaránt megfelelnének Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testületének az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló 18/2020. (IX.4.) önkormányzati rendeletében (továbbiakban: Rendelet) foglaltaknak, viszont a beadvány jóval a Rendeletben előírt október 31. határidő után érkezett a Polgármesteri Hivatalhoz, így azt már 2023. évre szóló pályázatnak lehetett tekinteni. A Képviselő-testület azonban – a 2022. évi költségvetés összeállításakor – úgy döntött, hogy a Várdomb utca 880/5 hrsz.-ú szakaszának magánerős útépítését már az Önkormányzat 2022. évi költségvetése terhére, 2022. évben is tudja támogatni abban az esetben, ha az Önkormányzat előkészületben lévő, 2022. február 24.-én megalkotni kívánt 2022. évi költségvetésének bevételi előirányzata az ehhez szükséges fedezetet biztosítani tudja.

Pályázat a Jókai köz felújítására

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Belterületi utak, hidak, járdák felújítása jogcímen önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatására pályázatot kíván benyújtani belterületi út (Szada, Jókai köz) felújítása érdekében.

A fejlesztéshez a költség 50%-ának megfelelő bruttó 20.000.000 forint összegű vissza nem térítendő támogatást igényel az Önkormányzat, bruttó 37.286.233 forint összegű saját forrást pedig az Önkormányzat 2022. évi költségvetésének Beruházási kiadások előirányzatának terhére (2023-ban történő megvalósítás esetén a 2023. évi költségvetésében) biztosítja.

A Képviselő-testület januárban összesen húsz határozatot hozott és egy rendeletet alkotott meg. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2022 február 04. 13:58