Polgrmesteri Hivatal

Júliusi önkormányzati hírek

2020. július 9-én a Képviselő-testület megtartotta soron következő rendes ülését, 2020. július 23-án pedig rendkívüli ülést tartott, melynek eredményeképpen az elmúlt két hétben 12 határozatot hozott az önkormányzati testület. Döntött továbbá az igazságügy-miniszteri rendelet és a jogalkotási törvény követelményeinek megfelelő új önkormányzati Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló önkormányzati rendelet elfogadásáról, valamint a testület megalkotta a helyi közművelődési feladatok ellátásáról szóló önkormányzati rendeletet is.

Elfogadták Kerékgyártó Tamás, a Szadai Szociális Alapszolgáltatási Központ vezetőjének a gyermekvédelmi törvény előírásainak megfelelő beszámolóját a 2019-es évben elvégzett gyermekjóléti és gyermekvédelmi feladatokról. A beszámoló kitért az Önkormányzat 2020-as évre vonatkozó célkitűzéseire is, így az intézmények közötti szakmai munka és párbeszéd fejlesztésére, a szorosabb kapcsolattartásra a szakma képviselőivel, illetve a szülői felelősség tudatosítására. Fontos cél segíteni a gyermekek minőségi szabadidős foglalkoztatását annak érdekében, hogy ne kallódjanak el.

A járványügyi helyzet miatt a Képviselő-testület döntött az önkormányzati intézményektől történő szükséges elvonásokról, illetve a központi költségvetésből finanszírozott normatív támogatások beépülése okán - az államháztartási törvényben foglaltaknak való megfelelés céljából - az önkormányzat 2020. évi költségvetése a normaszöveg és az előirányzat tekintetében is módosításra került. A módosítást követően az Önkormányzat teljes költségvetése 1 986 415 718 Ft bevételi és kiadási főösszeggel került megállapításra, melyből az általános tartalék összege 257 218 481 Ft lett.

Határozatot fogadott el a Képviselő-testület, melynek értelmében a képviselők a Szadai Sportpálya szabadidős részének felújítási munkálataira 25 000 000 Ft-ot különítettek el a 2020. évi költségvetés általános tartalékából. A megszavazott keretből járda, terasz és lépcső készül, illetve a sportcentrum villamos árammal történő ellátása valósul meg, mely munkálatok koordinálásával a Szada Nova NKft.-t bízták meg. A sportcentrum-beruházás ezen szakasza idén augusztus 20-ig fog lezárulni. Ezzel a fejlesztés abba a szakaszába ér, amikor már a gyerekek, fiatalok és a felnőttek is birtokba vehetik a játszótérrel, kondiparkkal bővült sportközpontot.

Döntés született arról is, hogy pályázatot nyújt be az Önkormányzat a Belügyminisztériumhoz („Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása - 2020”) az Ady Endre utca felújítására. A beruházás tervezett költségbecslése 29 924 933 Ft, ebből az önerő mértéke 14 962 467 Ft.

A Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár közösségi és kulturális programjainak lebonyolításához szükségessé vált egy mobil projektor, valamint bútorzat és székek beszerzése, melyet szintén pályázati forrásból tervez a Képviselő-testület megvalósítani. Ennek támogatásáról is határozat született.

Előreláthatólag augusztus közepén elkezdődik a Jókai utca felújítása, melynek összköltsége mintegy 43 millió forint, mely részben szintén pályázati forrásból valósul meg.

Az Életfa a gyermekekért Alapítvány, melynek célja az szadai általános iskolai oktatás és a gyermekek iskolai körülményeinek támogatása, a testület támogatását kérte 10 darab tablet beszerzéséhez, illetve udvari homokozó és biokert kialakítására és kerti asztallap padokkal való beszerzésére.  A tabletek beszerzését a vezetés 662 500 Ft összegben támogatta, míg a további beruházásokat a 2020. évi önkormányzati költségvetés terhére kívánják megvalósítani.

A Szada Nova NKft. megbízásából a FEFTERV Építőmérnöki Kft. készítette el Szada úthálózat középtávú fejlesztési és megvalósítási tervét. A munkaanyag az utak műszaki leírását, az érintett utcák felsorolását és műszaki adatait, a munkák kivitelezésének költségbecslését és közműtervet tartalmaz.
A testület a dokumentációt megtárgyalta és ellenszavazat nélkül elfogadta.
Önkormányzati döntés született arról is, hogy az idei évben a Erdő, Panoráma, Boncsok, Hajnal és a Dombos utcák megépítése valósulhat meg – átmenetileg aszfaltburkolat nélkül - mintegy 155 millió forint értékben.

Weitz Magdolna, a Székely Bertalan óvoda-bölcsőde intézményvezetője kérelmet nyújtott be közalkalmazotti jogviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetése ügyében. A meghozott határozat értelmében az óvodavezető jogviszonya 2020. december 29. napjával megszűnik. Az óvodavezető hosszú éveken át végzett, lelkiismeretes köznevelési munkáját a testület megköszönte és két havi illetménnyel megegyező összegű jutalommal ismerte el.

A településen hosszú időn át főépítészi feladatokat ellátó Jánosi János építész az Önkormányzattal történő közös megállapodást követően július 23-tól már nem végez településképi konzultációs feladatokat Szadán, azonban a Képviselő-testület kiváló szakmai munkájára a jövőben is számít a folyamatban lévő intézményi beruházások kapcsán.


Utoljára frissítve: 2020 augusztus 04. 10:51

Szada 2023 05 Takaros Porta A3