Polgrmesteri Hivatal

Kész a leltár!

A következő hónapokban – a jelen önkormányzati periódus záróévében – a helyi intézmények részidős helyzetértékeléseit olvashatják a szadaiak. Sorozatunkat a polgármesteri hivatal összefoglalójával indítjuk.

A képviselő-testület 2019–2024. évekre szóló programja egyik alapvető célkitűzésként jelölte meg az intézmény- és szolgáltatásfejlesztést. A polgármesteri hivatal – részben önkormányzati, részben államigazgatási ügyek vitelére szakosodott – köztisztviselői számára nem csekély feladatot jelentett sikeresen megfelelni a velünk szemben is támasztott elvárásoknak.

A ciklus kezdetén a legnagyobb szakmai kihívást az elnéptelenedő hivatal üres álláshelyeinek betöltése, majd – az új munkatársak közreműködésével – a múltbéli szakmai hibák és hiányosságok módszeres alapossággal történő kiküszöbölése jelentette. Érzékeltetésül: a négy évvel ezelőtti önkormányzati választásokat követő hónapokban az addigi munkatársak kétharmada távozott a hivatalból, többezres nagyságrendű ügyintézési hátralékot és sajnos több mint „rendezetlen” dokumentumtárakat (vagy éppen azok hűlt helyét…) hagyva hátra.

Polgrmesteri Hivatal

A szakemberek pótlásával és az új működési keretek kijelölésével párhuzamosan kellett nekilátni a „romeltakarításnak”, majd a közigazgatás normális állapotának megfelelő működési rend megteremtésének. Hármas célkitűzésként a jogszerűség, a szakszerűség és a szolgáltatói szemlélet követelménye fogalmazódott meg a hivatallal szemben – e célkitűzéseinket lépésről lépésre sikerült maradéktalanul valóra váltanunk.

Nem kis munka volt leltározni a szakmai örökséget, tételesen felülvizsgálva a korábbi három évtized helyi rendeleteit (s ennek nyomán száznál is több avult, a hatályos törvényekkel ellentétes rendeletet hatályon kívül helyeztetni a testülettel). Hasonlóan nehéz feladatot jelentett ellenőrizni és elemezni a múltbéli testületi határozatokat, szerződéseket, pótoltatva a hiányzó, de a tervszerű, gazdaszemléletű munkához nélkülözhetetlen koncepciókat: a településfejlesztési elképzelés, továbbá a közép- és hosszú távú vagyongazdálkodási tervek megfogalmazásától és a helyi civil szervezetek támogatási rendjétől kezdve a közbiztonság, továbbá a sportfejlesztés témakörén át a környezetvédelmi programig és rendeletig.

Számos célszerű rendeletmódosítással párhuzamosan új rendeletek születtek többek között a közművelődési feladatok ellátásáról, a közterület-felügyeletről, a lakás- és helyiséghasználat szabályairól, az útépítési érdekeltségi hozzájárulásról, a Szadai Piac működési rendjéről, a közösségi együttélés alapvető szabályairól, a képviselő-testület új szervezeti és működési szabályzatáról, helyi építési szabályzatáról, a települési környezet védelméről – csak a legfontosabbakat említve.

Mindezek nyomán az önkormányzati munka is tervszerűvé, átláthatóvá, ellenőrizhetővé vált, s ez – a torzításmentes információáramoltatással karöltve – szintén segített a hivatali munka szakszerűségének megerősödésében, a közös munkához nélkülözhetetlen „közös nyelv” birtokában a szakmai minőség fejlődésében is.

Ritka adomány a helyi közigazgatásban, ha a pártpolitika-mentesen ténykedő választott tisztségviselők, képviselők és bizottsági tagok, valamint a hivatal szakapparátusa azonos (kölcsönösen tisztázott) értékek iránti elköteleződéssel, közösen megfogalmazott célok elérésére törekedve, egymás munkáját mindenben támogatva végzik feladataikat. Szada önkormányzatának tevékenységét a jelenlegi ciklusban ilyen hatékony együttműködés jellemzi.

A kiforrott rendszerszemlélet természetesen jól érvényesül a hivatal belső működésében is. A képviselő-testület támogató döntései alapján célszerűen tagolt belső munkamegosztás, a következetes ellenőrzési formák és a hatékonynak bizonyuló teljesítményösztönzők meghonosítása révén jelentősen bővültek az ügyintézők érdemi, önálló munkavégzéshez szükséges intézkedési hatáskörei, jogosultságai – és ezzel párhuzamosan fokról fokra nőtt személyes felelősségük is a csapatmunka eredményességében. Várakozásaimnak megfelelően az egyéni felelősség súlya az esetek többségében nem teherként nehezedik hivatástudattal rendelkező munkatársaim vállára, sokkal inkább hajtóerőnek bizonyul.

2023 09 2111 Szada 06 Old

Személyes tapasztalataim – és a korábbi cikksorozatunkat záró tavaszi közvélemény-kutatás során kapott lakossági visszajelzések – szerint ügyfeleink nem csupán érzékelik, hanem kedvezőnek is értékelik fejlesztőmunkánk konkrét eredményeit. Számomra is jó érzés azzal a tudattal adni át utódomnak a magam stafétabotját, hogy vállalt vezetői feladataimat a tőlem telhető legjobb tudásom szerint, elkötelezettséggel és mérhető eredményességgel teljesíthettem.

Öröm és megtiszteltetés számomra, hogy aktív pályafutásom utolsó, nyugdíj előtti éveit éppen Szada szolgálatában teljesíthettem – olyan településen, amelynek tisztességes lakói szemében máig is érték a szakmai­ság, a lelkiismeretesség és az elhivatottság egyaránt.

Jó szívvel kívánom, hogy Szada a jövőben is az a település maradjon, ahol jó élni!

Dr. Finta Béla jegyző


Utoljára frissítve: 2023 október 02. 15:12