Mff J Mretben

Közmeghallgatást tartott Szada Nagyközség Önkormányzata

Két vírushullám közötti lehetőséggel élve közmeghallgatást tartott Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2021. szeptember 9-én, csütörtökön a Faluházban. Gelle Róbert, a Pénzügyi Bizottság elnöke az Önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről tartott beszámolót. A beruházásokkal kapcsolatban Pintér Lajos, Szada Nagyközség polgármestere tájékoztatta az érdeklődőket. Az utóbbi hetekben közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörben, a közösségi együttélést szabályozó rendelet módosításának tervezetéről Szada jegyzője, Dr. Finta Béla és Boros Gábor, a Humánügyi Bizottság elnöke adott tájékoztatást.

A teljes képviselő-testület – Pintér Lajos polgármester, Simon Erika alpolgármester, Petrák Árpád alpolgármester, Boros Gábor, Gelle Róbert, Oroszi Sándor, Rezsabek Tamás, Székely Beatrix és Vrabély Balázs –, a település jegyzője, Dr. Finta Béla, továbbá a Polgármesteri Hivatal és a szadai intézmények vezetői részvételével megtartott nyilvános esemény fontos volt az önkormányzat életében, hiszen a járványhelyzetben hozott országos szigorítások 2020-ban nem tették lehetővé, hogy személyesen számolhassanak be a települést érintő aktuális kérdésekről. Az érdeklődő lakosok között településünk polgármestere köszönthette a térség országgyűlési képviselőjét, Vécsey Lászlót is.

Img 4696

Szada Nagyközség Önkormányzat pénzügyi, gazdasági helyzete

Az első napirendi pontban Gelle Róbert, a Pénzügyi Bizottság elnöke az Önkormányzat pénzügyi és gazdasági helyzetéről tartott beszámolót. Kiderült, hogy az Önkormányzat lehetőségei az elmúlt időszakban jelentősen csökkentek. Míg 2019-ben több mint 2 milliárd forinttal gazdálkodhatott, addig 2021-ben ez az összeg már alig haladja meg az 1,6 milliárd forintot. A differencia nagyrészt abból adódik, hogy 2018-ban és 2019-ben a Szadai Községi Piac építésére, a Jókai utca aszfaltozására és a Mini Bölcsőde munkálataira nagyjából 350 millió forint pályázati forrást tartalékolt az Önkormányzat.

A bevételi oldalon komoly visszaesés a gépjárműadók immár teljes elvonása. Ez azt jelenti, hogy 2020-ban és 2021-ben az Önkormányzat már nem számolhatott ezzel a bevétellel, miután az adónem a központi költségvetést gyarapítja. A másik kiesett tétel az iparűzési adó mértékének változása, amely mintegy 70 millió forinttal csökkentette a bevételeket. Egy tavaly bevezetett, az adóerő-képesség alapján kiszámított, önkormányzatokat terhelő újabb elvonás, a szolidaritási hozzájárulás miatt Szada Nagyközség Önkormányzata 2019-ben 16, 2020-ban 17, míg 2021-ben már 113 millió forinttal kevesebb bevételhez jut. A kieső bevételek némiképp kompenzálja a 2021-ben az államtól beérkezett működési támogatás, amelynek mértéke 156 millió forint volt, valamint érkezett még 51 millió forint kiegészítő állami támogatás is. Gelle Róbert elmondta, hogy a kiadási oldal közel negyedét kitevő személyi juttatások mellett szerencsére meghatározó összeg, közel 400 millió forint jut 2021-ben beruházásokra és felújításokra is.

Img 4705

Beruházások, fejlesztések

A beruházásokkal kapcsolatban Pintér Lajos tartott beszámolót. A település vezetője a tavaly elmaradt közmeghallgatás miatt beszámolójában érintette a 2020-ban átadott és az idei fejlesztéseket is. A polgármester az átadott középületek sorában említette az előző ciklus során elindított beruházásokat, így az elkészült gyermekorvosi rendelőt, a könyvtár felújítását, a Mini Bölcsőde kialakítását, valamint az elkészült Szadai Községi Piacot.

Az útépítésekkel kapcsolatban beszámolt a Jókai és a Széchenyi utcák tavaly őszi átadásáról, valamint az elindult magánerős útfejlesztési program eredményeiről is. Az új konstrukcióban a lakosság hozzájárulásával a Fenyvesligetben elkészült a Hajnal és a Dombos utca aszfaltozása összesen 750 méteren, a Margita lakórészben pedig a Boncsoki, a Panoráma és az Erdő utca kapott aszfaltozott réteget összesen 1.100 méteren. Az Önkormányzat eltökélt célja az útfejlesztési program folytatása, amelyre 2021-ben 159 millió forintot különítettek el. „Magánerő bevonásával, novemberi várható befejezéssel készül el a Szőlőhegyi, a Gesztenyefa és a Vadvirág utca aszfaltozása. Mindez azt jelenti, hogy a jelenlegi testület két év alatt közel 4 kilométer szilárd burkolatú utat tud a szadai lakosság használatába adni” – húzta alá a település vezetője.

A környezetvédelem kérdését szem előtt tartva a településen az elmúlt másfél évben több helyen zajlott faültetés, ezek részben az Országfásítási Program keretében történtek meg. Komoly előrelépés történt Szada közbiztonságának fejlesztése terén is: 2020 nyarától két főállású közterület-felügyelő vigyázza a rendet. Számukra gépkocsi beszerzése történt meg idén, valamint a nyáron munkába állt a Szadát lefedő, 24 kamerából álló térfigyelő-rendszer is.

A Sportcentrum befejezése mellett a tervek szerint haladnak a játszóterek fejlesztései is. A Sportcentrumnál lévő után elkészült a Szőlőhegyen lévő játszótér is. A folyamatban lévő további fejlesztésekről Pintér Lajos elmondta, hogy a Dobogónál egy újabb játszótér kialakítása a tervezés fázisában van, s a Fő téri játszótér áthelyezése is megtörténik a közeljövőben.

Az új iskolai beruházással kapcsolatban Szada Nagyközség Önkormányzata 2022 áprilisáig vállalta a terület biztosítását, a közművek fejlesztését az iskola kapacitása szerint, valamint a Berek, az Ág és a Varga utak engedélyes megterveztetését is az iskola megközelíthetősége érdekében.

Img 4712

Tervezet a közösségi együttélés szabályairól szóló önkormányzati rendelet módosításáról

Végül az utóbbi hetekben közérdeklődésre számot tartó, aktuális témakörben, a közösségi együttélést szabályozó rendelet módosításának tervezetéről Szada jegyzője, és Boros Gábor, a Humánügyi Bizottság elnöke adott tájékoztatást. Boros Gábor elmondta, hogy a Képviselő-testület 2021. évi Munkaterve eredetileg már a januári ülésre irányozta elő A közösségi együttélés alapvető szabályairól, valamint ezek elmulasztásának jogkövetkezményeiről szóló 10/2017.(VI.30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálatának napirendjét. A jelenleg hatályos rendelet ugyanis megalkotásakor több, meghatározó jelentőségű tényállást nem vett figyelembe - s így nem is rendezett -, más esetekben pedig a tényállás túlszabályozottsága miatt nem egyértelmű az eredeti jogalkotói szándék.

A Rendelet felülvizsgálatába az Önkormányzat Szada lakosságát is bevonta: közéleti tájékoztató havilapjának 2021. februári számában (a helyi Polgárőrség, a KMB és a közterületfelügyelők közreműködésével összeállított) kérdőív segítségével kérte ki véleményüket egyes együttélési szabályok kívánatosnak tartott tartalmáról, a véleményeket online formában is el lehetett juttatni a Hivatalba. Rendkívül sok, több mint 700 lakos írta le a véleményét a Kérdőív kitöltésével, s a „2111 Szada” újság márciusi lapszáma ismertette a felmérés eredményeit is – amely alapját képezte a rendelet-módosítás tervezete kimunkálásának.

A tervezet előkészítésekor azonban a Hivatal szakemberei azzal szembesültek, hogy a hatályos helyi rendelet még a lakossági véleményekre alapozott módosítási szükségleteknél is lényegesen több helyen igényel javítást, értelmező kiegészítést, vagy éppen egyes jelenlegi rendelkezések hatályon kívül helyezését. Az erre irányuló szakmai észrevételeket a nyár elejére a Jegyző úr a hatályos helyi rendelet teljes szövegének „preparálásával” rögzítette: ráirányítva a döntéshozók figyelmét a további módosítási szükségletekre. Az önkormányzati képviselők erre alapozott nyári műhelymunkája során nyilvánvalóvá vált, hogy a mintegy 40 db változtatási igénynek - ezek mennyiségére tekintettel - nem rendelet-módosítással, hanem új rendelet megalkotásával célszerű eleget tenni.

Img 4713

Dr. Finta Béla ezzel kapcsolatban hozzátette: az új rendelet tervezetét megszerkesztve társadalmi egyeztetésre bocsátotta az Önkormányzat honlapján, így biztosítva a véleményezés útját 2021.VIII.31-ig bezárólag. A megadott időpontig örvendetesen sok vélemény érkezett a lakosoktól, köztük olyan is, aki üdvözölte és köszönte a tervezett szigorításokat, mondván: ne változzon a tervezet szövege, mert „az embereknek igenis joguk van a pihenéshez!” A véleményt nyilvánítók döntő többsége azonban tágabb időkeretet javasol a hétvégi, de legalább a szombati kerti munkavégzésekhez. Érveiket méltányolva a honlapon társadalmi egyeztetésre közreadott rendelet-tervezetben szereplő időponthoz képest a szombat délutáni „zajtilalom” kezdetét 14.00 óráról 20.00 órára módosítva terjeszti majd a jövő héten a rendelet-tervezetet a Képviselő-testület bizottságai elé. A vasárnapi korlátozok tervezetét viszont nem módosította, bízva abban, hogy a mindazok, akik valóban csak a hétvégén tudnak kertjük gondozásával foglalkozni, az azzal kapcsolatos zajos, gépi munkálatoknak a hétvége első felében, szombat estére képesek lehetnek a végére érni.

Img 4714

Lakossági közérdekű bejelentések, javaslatok

A közmeghallgatáson a lakosság részéről a legnagyobb érdeklődést a közösségi együttélés szabályairól szóló rendelet módosítása kísérte. Ahogyan az várható volt, az egyéb fórumokon tapasztaltakhoz hasonlóan a közmeghallgatáson sem alakult ki egységes álláspont a megjelent érdeklődők között. Többen életszerű példákkal támasztották alá véleményüket azzal kapcsolatban, hogy a hétvégi, zajjal járó tevékenység káros Szada lakossága körében, míg mások arra kérték a Képviselő-testületet, hogy ne korlátozzák a hétvégi munkavégzést.

Többen vetették fel az évtizedek óta ígért elkerülő út kérdését is. Szada lakosai – saját bevallásuk szerint is – tudják, hogy a települést az átmenő forgalom szempontjából tehermentesító fejlesztés nem Szada Nagyközség Önkormányzat hatásköre, azonban újból felhívták a képviselők figyelmét a kialakult állapotokra.


Utoljára frissítve: 2021 szeptember 10. 15:02