Polgrmesteri Hivatal

Megemelték a helyben biztosított szociális ellátások mértékét

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete 2022. november 24-én rendes testületi ülést tartott, amely keretében megtörtént a következő év költségvetésének megalapozása. Döntés született az önkormányzat főbb kiadásai és bevételei tervezési szempontjainak meghatározásáról, így 2023-tól többek között megemelték a helyben biztosított szociális ellátások mértékét, a közterület-foglalás díjtételeit és a temetőfenntartási hozzájárulási, illetve sírhelymegváltási díjakat is.

Img 9362

Tájékoztatót fogadtak el az Önkormányzat 2022.évi költségvetésének I-III. negyedév teljesítéséről

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete a 3/2022.(II.25.) önkormányzati rendeletével hagyta jóvá a 2022. évi költségvetését, amely módosításával együtt képezi az I-III. negyedévi gazdálkodás alapját. Ugyan a vonatkozó jogszabályok nem írják elő kötelező jelleggel az I-III. negyedéves gazdálkodásról történő beszámolási kötelezettséget, de indokolt, hogy a Pénzügyi Bizottság és a Képviselő-testület egyaránt kellő információval bírjon a költségvetési gazdálkodás aktuális jellemzőiről, az Önkormányzat 2022. szeptember 30-ai fordulónappal lezárt, I-III. negyedévi gazdálkodásról, a 2023. évi koncepció elkészítéséhez.

A Képviselő-testület a költségvetési rendeletet a beszámoló elkészítéséig két alkalommal módosította. Az Önkormányzat 2022. évi költségvetési módosított bevételi főösszege (irányító szervi támogatással együtt) 2.986.450.746 Ft, melyből 472.877.222 Ft az előző évek költségvetési maradványa. Az I-III negyedévben összesen 2.913.237.164 Ft bevétel teljesült. A módosított előirányzathoz viszonyítva a teljesítés 98%. Az Önkormányzat költségvetésének módosított kiadási főösszege (irányító szervi támogatással együtt) 2.986.450.746 Ft, amelyből I-III negyedévben 1.547.778.917 Ft teljesült - ami 52 %-os teljesítésnek felel meg. 

Emelkednek a közterület-foglalás díjtételei  

Az önkormányzatok által beszedett-kivetett díjak, adók mértékét, így a közterület-használati díjmértékeket is a Képviselő-testület rendszeresen felülvizsgálhatja, és belátása szerint módosíthatja. A díjtételek Szadán éppen öt éve nem változtak. Megvizsgálva a környező települések közterület használat rendjének szabályozásáról szóló rendeleteit megállapítható, hogy a különböző célú területfoglalási kategóriák átlagosan 15-25 %-kal magasabbak. A díjak korábbi emelését a veszélyhelyzet miatt Kormányrendeletben 2022. június 30-áig tiltották, de figyelemmel arra, hogy a díjemelésre vonatkozó tilalom megszűnt, a Képviselő-testület 2023. január 1-től a szadai díjtételek 20 %-os emeléséről döntött. Az idei év I-X. hónapjában Szada Nagyközség Önkormányzat közterületfoglalási díjbevétele mindösszesen 143.300 forint volt, így az elfogadott díjemelés önmagában körülbelül évente 30 ezer forintnyi többletbevételt eredményez, ami sűrűbb közterületi járőrözéssel, valamint fokozott ellenőrzéssel a jövőben tovább növelhető.

Img 9356

Megemelték a helyben biztosított szociális ellátások mértékét

A Képviselő-testület döntött a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról és a helyben biztosított egyes pénzbeli és természetbeni szociális ellátásokról szóló rendeletek módosításáról. A rendeletek felülvizsgálata módot kínált arra, hogy egyes ellátási formák helyben meghatározható mértékét a lakossági szükségletekre és az Önkormányzat költségvetési lehetőségeire figyelemmel a Képviselő-testület 2023. január 1-től megemelje, különös tekintettel a megélhetési kiadások terheinek jelenleg tapasztalható számottevő növekedésére.

A rendkívüli élethelyzetbe került, valamint időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személy részére nyújtott rendszeres támogatás egyszeri mértéke a korábbi 28.500 forint/hó összegről 40.000. forintra emelkedik. A támogatás legfeljebb 12 hónapig adható. A rendkívüli élethelyzetbe került személy részére nyújtott rendkívüli támogatás 200 ezer forintról 400 ezer forintra emelkedik. Szilárd tüzelőanyag támogatás esetén az adható mennyiség (2 m3) igénybevételének jövedelemhatára is változik, ami család esetén az öregségi nyugdíj mindenkori megkisebb összegének 300%-a (85.500 Ft), míg egyedülálló esetében az öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 400 %-a (114.000 Ft) lesz. A halálesethez nyújtott támogatás (temetési segély) a temetési számla 10%-a, de – a korábbi 28.500 forint helyett - legfeljebb 40.000.-Ft. A születendő szadai gyermekek születési támogatását szolgáló „babacsomag” értékét is emelkedett, hiszen az idősek mellett a gyermeket vállaló fiatalok szorulnak rá plusz támogatásra. Ennek megfelelően a jelenlegi 10 ezer forint helyett 13 ezer forintban határozta meg a testület a csomag értékét.

Változtak a temetkezés költségei

A temetőkről és temetkezésről szóló törvény szerint a köztemetőkre vonatkozó díjakat évente felül kell vizsgálni. A törvény és végrehajtási rendeleti az elmúlt években többször módosultak, de ezek mindeddig nem eredményezték az önkormányzati rendelet módosításának szükségességét. A temetőkről és temetkezésről szóló 2/2016.(I.29.) önkormányzati rendelet alapján a jelenleg is hatályos díjak Szadán 2016. januárja 29. óta nem változtak. Megvizsgálva a környező települések temetőkről és temetkezésről szóló önkormányzati rendeleteit megállapítható, hogy ott, ahol 2022-ben már felülvizsgálták, ott már a szadai díjtételekhez viszonyítva több mint kétszeres a díjtételek összege. Mindezek alapján a Képviselő-testület 2023. január 1-től a szadai díjtételeket egységesen 30%-kal emelte meg.

Img 9357

Jól áll az időarányos adóbevétel

A helyi adónemek bevezetésekor Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete nagy körültekintéssel, a nagyközség érdekeit szem előtt tartva, de az adózók anyagi teherbíró képességére is tekintettel állapította meg az egyes adónemek mértékét, ezáltal Szada Nagyközség Önkormányzatának 2022. évre vonatkozó várható adóbevételeit is. Az adókivetés és -behajtás tapasztalatai alapján kiderült, hogy az Önkormányzatánál bevezetett adónemekből (építményadó, telekadó, magánszemélyek kommunális adója, helyi iparűzési adó, talajterhelési díj) 2022. szeptember 30-ig 838.299.000 forint folyt be. A jelzett időpontig a tényleges adóbevétel 145.299.000 forinttal haladta meg a 2022. évre tervezett adóbevételt. A legjelentősebb adóbevételi forrást a helyi iparűzési adóból befolyt bevétel jelenti. Az eltelt évben a koronavírus járványt követő fizetési nehézségek következtében a fizetési készség csökkenése miatt minden adónemben jelentkezik még kintlévőség, azonban ezek összege az előző évekhez képest csökkenő tendenciát mutat. A Képviselő-testület az adókivetés és -behajtás tapasztalatairól szóló tájékoztatót tudomásul vette.

Rendelet a 2023-ik évi igazgatási szünetről

A Képviselő-testület a szabadságolási szokásokra figyelemmel (mind ügyféli mind munkavállalói oldalról) a 2023. évi igazgatási szünetet július utolsó-augusztus első hete, valamint a karácsony és Újév közötti napok időszakában rendelte el, tehát 2023. július 24-től augusztus 4-ig (10 munkanap), valamint a téli időszakban 2023. december 21-től 29. napjáig (5 munkanap). 

Egyéb döntések

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete az Önkormányzat és az irányítása alá tartozó költségvetési szervek 2023. évi feladatellátását, annak forrásait és költségvetési koncepcionális irányelveit elfogadta. Ezeken túl a Képviselő-testület elfogadta az Önkormányzat fenntartásában működő Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár intézményvezetője által benyújtott 2022. évi beszámolóját, az intézmény 2023. évi szolgáltatási tervét, valamint a 2023. évi terem- és eszközbérleti díjszabást. Döntés született a Szada Nova NKft. 2023. évre vonatkozó üzleti tervének elfogadásáról, Szada Nagyközség 2023. évi rendezvénytervének elfogadásáról, a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíj-pályázat 2023. évi fordulójában beadott pályázatok elbírálásáról, valamint a Szada Nagyközség Önkormányzat tulajdonában álló, Szada 4378. hrsz. ingatlan értékesítésének lehetőségeiről is. A Képviselő-testület jóváhagyta a Szada Nagyközség Önkormányzat és a Szadai Sport Egyesület közötti Együttműködési megállapodás tervezetét, amely alapján a Szadai Sport Egyesületet 2023.-tól (szabályozott keretek között) továbbra is jogosult a Szadai Sportcentrum használatára, a létesítmény hasznosításának joga és feladata ugyanakkor a jövőben a Sportcentrumot üzemeltető Szada Nova Közhasznú NKft.-t illeti.

Mindezek során összesen 20 határozat és 6 rendelet született a testületi ülésen.


Utoljára frissítve: 2022 november 25. 08:52