Polgrmesteri Hivatal

Nagy értékű pénzbeli felajánlás

Kedves Szadaiak!

Az elmúlt napokban egy Szadán élő, nagylelkű adományozótól önkormányzatunk nagy értékű pénzbeli felajánlást kapott (1 millió Ft-ot).
Polgártársunk ezzel szeretné segíteni a járvány elleni küzdelemben az egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködőket, a háziorvosi ellátórendszerben részt vevőket, továbbá az önkormányzati intézményeket és társaságokat a megnövekedett feladataik végrehajtásában, a védekezés miatt felmerülő többletköltségeik viselésében.

Mivel az ehhez hasonló felajánlások országosan nem példa nélküliek, mi is szeretnénk tájékoztatni mindazokat, akik a társadalmi szolidaritás jegyében ilyen felajánlással kívánnak élni, azt a Polgári Törvényben szabályozott közérdekű célra tett kötelezettségvállalás formájában tehetik meg, az alábbi módon:

a fenti céllal összefüggésben magánszemélyek, jogi személyek, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdasági társaságok írásban kötelezettséget vállalhatnak arra, hogy vagyoni szolgáltatást teljesítenek (Szada Nagyközség Önkormányzatnak címezve levél vagy e-mail: szada@szada.hu útján, a borítékon vagy az e-mail tárgyában a „közérdekű felajánlás” címszavak feltüntetésével),

  • a felajánlásnak a mellékelt adatlap megfelelő kitöltésével tartalmaznia kell a közérdekű célt (hozzájárulás a koronavírus járvánnyal kapcsolatos védekezés költségeihez), a felajánlott vagyoni szolgáltatás tartamát (összegét), valamint a szolgáltatás feltételeit (mely szervezet részére ajánlja fel), továbbá a felajánló nevét/megnevezését, lakcímét/székhelyét, adószámát, telefonszámát vagy e-mail címét, valamint azt, hogy hozzájárul-e nevének nyilvánosságra hozatalához,
  • a közérdekű kötelezettségvállalás a kötelezettségvállaló és Szada Nagyközség Önkormányzata között megállapodás megkötésével jön létre, amely megállapodás aláírására a felajánlás átutalását követően kerül sor. A bankszámlaszám, ahova az utalás teljesíthető: Szada Nagyközség Önkormányzatának az OTP Bank Nyrt.-nél vezetett 11742049-15391621 számú számlája,
  • a közérdekű célra felajánlott pénzeszközöket Szada Nagyközség Önkormányzata elkülönítetten kezeli és az adományozó által teljesített befizetésről az adományozás teljesítésekor hatályos adójogszabályok szerint (amennyiben a hatályos jogszabályok igazolás kiadását írják elő), igazolást ad ki a tárgyévet követő év január 31. napjáig,
  • a bankszámlára befizetett pénzeszközök és egyéb felajánlások tekintetében az önkormányzat kötelezettséget vállal arra, hogy azokat maradéktalanul a kötelezettségvállalóval kötött megállapodásban megjelölt célra fordítja és erről a közérdekű kötelezettségvállalót tájékoztatja.

A fenti eljárásrend kizárólag az egészségügyi ellátásban elsődlegesen részt vevő közreműködők a háziorvosi ellátórendszerben részt vevők, az önkormányzat által fenntartott intézmények, illetve önkormányzati tulajdonban álló gazdasági társaság (Szada Nova Nonprofit Kft.) javára tett kötelezettségvállalásokra vonatkozik!

Kérjük, hogy egyéb szervezetekkel kapcsolatos támogatási szándékukat közvetlenül azok vezetői felé szíveskedjenek jelezni.

Tisztelettel: Pintér Lajos polgármester


Utoljára frissítve: 2020 május 12. 22:33

Szada 2023 05 Takaros Porta A3