Polgrmesteri Hivatal

Pályázati felhívás a regisztrált helyi civil szervezetek, önszerveződő közösségek önkormányzati támogatását célzó pályázatról

1. A pályázati eljárás célja:

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete Civil Pályázati Alapot hozott létre. A pályázat célja: regisztrált helyi civil szervezetek, egyházak és magánszemélyek részére pénzügyi támogatást biztosít a helyi lakosok érdekében végzett tevékenységükhöz és rendezvényeikhez, ezzel is támogatva a kultúra, a közművelődés, az oktatás- és nevelés, a szociális, a karitatív és a sport területén végzett tevékenységüket, a természet és épített környezet megóvását, az egyházi életet, a közbiztonságot, valamint kimagasló egyéni vagy csoportos teljesítmények elérésének anyagi ösztönzését.

A pályázat kiírója: Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete

A pályázatban részt vevők köre (a továbbiakban: pályázó):

-   Szadai székhelyű regisztrált egyesületek, alapítványok, egyházi szervezetek,

-   Szadai állandó lakóhellyel vagy bejelentett tartózkodási hellyel rendelkező természetes személyek. 

2. Támogatásban részesíthető főbb tevékenységi körök különösen:

a)     egészségügyi tevékenység, egészséges életmód propagálása, terjesztése;

b)     gyermekek táboroztatása;

c)     közösségi életre nevelés érdekében programok szervezése;

d)     kulturális és közművelődési tevékenység, helyi hagyományok ápolása;

e)     természeti és épített környezet védelme, megóvása, műemlékvédelem;

f)      közrend- és vagyonvédelem erősítése, közbiztonság;

g)     szociális, karitatív tevékenység, esélyegyenlőséget elősegítő programok;

h)     önkéntes programok szervezése és lebonyolítása;

i)      civil szervezetek és az önkormányzat közötti önkéntes tevékenység előmozdítása;

j)      helyi lakosság tájékoztatását szolgáló kiadványok készítése;

k)     nevelés, oktatás, képességfejlesztés;

l)      gyermek- és ifjúságvédelem;

m)   sport és tömegsport;

n)     testvérvárosi tevékenység,

o)     olyan egyedi esemény vagy eseménysorozat, amelynek célja

*    Szada kulturális, művészeti, közművelődési, sport vagy tudományos életének színesítése, vagy a nagyközség lakói számára ilyen típusú szabadidős tevékenység vagy egyéb elfoglaltság biztosítása,

*    kulturális, művészeti vagy tudományos tájékoztatás, ismeretterjesztés, képzés, oktatás,

p)     olyan eszközbeszerzés vagy beruházás, amelynek eredményeképpen Szadán a korábbinál szélesebb körű, vagy professzionálisabb, vagy nagyobb lakosságszámot elérő lehetőség nyílik a kultúra, művészet, tudomány, közművelődés és sport közvetítésére,

q)     kiemelkedő egyéni vagy csoportos teljesítményt nyújtó személyek vagy szervezetek, akik eddigi eredményeikkel, és a támogatás segítségével elérhető eredményekkel Szada nagyközség jóhírét és ismertségét növelik. A támogatás lehetséges céljai: általános életviteli támogatás, konkrét mű létrehozatalának támogatása, kulturális eseményen való részvétel (pl. utazás, szállás, étkezés) támogatása, a pályázó kiemelkedő eredményének eléréséhez szükséges eszköz vagy anyag beszerzésének támogatása,

r)      működési támogatás, amelynek eredményeképpen a pályázó működéséhez, feladatainak ellátásához szükséges feltételek rendelkezésre állásához nyújtható támogatást. 

A pályázatok elbírálásánál előnyt élveznek azok a pályázók, akik az Önkormányzat kiemelt rendezvényeinek és/vagy állami ünnepségeinek megvalósításában, avagy az Önkormányzat Gazdasági programja célkitűzéseinek elérésében részfeladat ellátására pályáznak!

3.  A pályázatok benyújtása

A pályázatok beérkezésének határideje: 2022. február 28. 10.00 óra. Csak a határidőben beérkezett pályázatokat lehet elfogadni, a határidő után érkezett pályázatokat érvénytelennek kell tekinteni.

A pályázatokról pénzügyi támogatásának összegéről a Képviselő-testület a 2022. március havi testületi ülésén dönt. 

A pályázatok benyújtásának módja:

*    postai úton vagy személyesen: Szadai Polgármesteri Hivatal Iktató Irodája, 2111 Szada, Dózsa György út 88. vagy

*    elektronikusan a szada@szada.hu  e-mail címre. 

A benyújtott pályázatnak minden esetben tartalmaznia kell

*   a kitöltött pályázati adatlapot (lsd. a Felhívás Függelékeként!), vagy a pályázóra vonatkozóan a pályázati adatlapon szereplő valamennyi kért adatot,

*   a pályázat tárgyának, céljának, megvalósításának leírását,

*   az igényelt támogatás összegét,

*   előfinanszírozás esetén költség-tervet, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos becsült saját bevételeket és költségeket, (a költségek kibontása előnyt élvez a pályázat elbírálása során)

*   utófinanszírozás esetén költségkimutatást, amely tartalmazza a pályázat tárgyának megvalósításával kapcsolatos számlával igazolt költségeket,

*   a pályázat keltét és pályázó általi aláírását.

A benyújtott pályázathoz minden esetben csatolni kell:

valamennyi pályázó esetén, a pályázó által kitöltött és aláírt:

- nyilatkozatot arról, hogy a (vezetőség, kuratóriumi tagság, bizottsági tagság okán) közös érdekkörébe tartozó más személy vagy szervezet, a kulturális és sport pályázati alapra azonos céllal, azonos programra, rendezvénysorozatra, rendezvény körre nem pályázott,
- nyilatkozatot arról, hogy a pályázó az elmúlt kettő évben kapott-e (nem szociális jellegű) önkormányzati támogatást, ha igen milyen célra, mekkora összeget,
- nyilatkozatot arról, hogy az elmúlt öt évben részesült-e olyan Szada Nagyközség Önkormányzata által nyújtott támogatásban, amellyel nem határidőben vagy nem megfelelően számolt el. 

egyesület és alapítvány esetén:

- 60 napnál nem régebbi nyilvántartási igazolást,
- hatályos létesítő okiratot,
- az eljáró képviselő aláírási címpéldányát vagy ügyvéd által ellenjegyzett    aláírásmintáját,
- igazolást a Szadai Önkormányzatnál történt regisztrációról.

egyházi szervezet esetén:

- 60 napnál nem régebbi, a 2011. évi CCVI. törvény szerinti egyházi jogi személyről szóló nyilvántartásba vételt igazoló dokumentumot,

természetes személy esetén:

- lakcímkártya másolatát, ennek hiányában vagy adatváltozás esetén az állandó lakcímet vagy bejelentett tartózkodási helyet tanúsító hatósági igazolást,
- szakmai önéletrajzot vagy szakmai ajánlást, illetve referenciát (díjak, elismerések, kitüntetések),
- szükség esetén a pályázat tárgyának megvalósításához szükséges szakirányú végzettséget igazoló dokumentumok másolatát,
- külön íven szövegezve szakmai ajánlást vagy referenciát, vagy az elnyert díjak, elismerések, kitüntetések felsorolását. 

A pályázatok értékelése során egyszer van lehetőség hiánypótlásra. A pályázatok (2022. február 28-án 13.00 órakor történő) bontása során az értékelést végző bizottság megállapítja, hogy a pályázat formailag és tartalmilag a pályázati kiírásnak megfelel-e. Amennyiben nem, úgy a pályázót – a felhívás kézhezvételétől számított 3 napos határidő tűzésével, a hiányok tételes felsorolásával -, hiánypótlásra szólítja fel. A hiánypótlással érintett pályázat érvényes, amennyiben a pályázó a hiánypótlást határidőn belül (2022. március 2-án 10.00 óráig) teljes egészében teljesíti. A pályázat érvénytelen, amennyiben a pályázó a hiánypótlást teljes egészében határidőn belül nem teljesíti. A határidő jogvesztő.

A pályázatot érvénytelennek kell tekinteni, ha az itt felsorolt adatok vagy dokumentumok bármelyikét nem, vagy hibásan, hiányosan tartalmazza, illetve valótlan adatot tartalmaz. A pályázathoz csatolt dokumentumokat eredeti vagy hiteles másolati formában kell benyújtani. Hiteles másolatnak tekintendő a pályázó (pályázó erre jogosult képviselője) által „Az eredetivel mindenben megegyező” felirattal, keltezéssel és aláírással ellátott másolat, vagy a közjegyzői vagy ügyvédi ellenjegyzéssel készült másolat.

A pályázó egyidejűleg több tevékenységre is kérhet támogatást. Ebben az esetben a pályázatokat külön-külön kell benyújtani a pályázati kiírásban meghatározott határidőre.

A pályázók közös pályázatot is benyújthatnak, azonban ebben az esetben egyértelműen meg kell jelölni a végrehajtásért és elszámolásért felelős szervezetet.

Érvénytelennek kell tekinteni azt a pályázatot, amelynek benyújtója korábban elnyert, Szada Nagyközség Önkormányzata által nyújtott támogatással határidőben megfelelően nem számolt el, és az elszámolásra határidő-hosszabbítást nem kapott.

A benyújtott pályázat érvényessége nem jelenti automatikusan a kért támogatási összeg elnyerését. A támogatás nyújtásáról, annak összegéről a Képviselő-testület saját hatáskörében dönt. A Képviselő-testület döntésével szemben jogorvoslati lehetőség nincs! 

4. A pályázati támogatás összege, módja

Pályázati keret: bruttó 19.300.000.-Ft , azaz bruttó tizenkilencmillió háromszázezer forint.

A 19.300.000,-Ft-os pályázati keretből:

a) 7.000.000,-Ft-os keret az eseti rendezvények, programok támogatására szolgál, amely keretből egy pályázó legfeljebb bruttó 400.000,- Ft erejéig részesülhet (a pályázatok elbírálásakor előnyt élvez a költségekből legalább 30%-o önrészt vállaló pályázó) ,

b) 7.800.000,-Ft-os keretre a Szadai Sport Egyesület nyújthat be működési támogatása iránti pályázatot,

c) 4.500.000,-Ft-os keretre a Szadai Polgárőr Egyesület nyújthat be működési támogatása iránti pályázatot.

Pályázati előfinanszírozás:
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően nem valósult meg, a támogatás a tervezett megvalósításhoz kérhető. Ebben az esetben a támogatott a támogatás összegével utólag, a támogatási szerződésben foglaltak szerint köteles elszámolni.

Pályázati utófinanszírozás:
Amennyiben a pályázat tárgya a pályázati határidő lejártát megelőzően a tárgyévben megvalósult, a támogatás a számlával igazolt költségek utólagos megfizetéséhez kérhető. Ebben az esetben támogatás legfeljebb a Képviselő-testület által elfogadott számlák összegéig adható.

5. Az elnyert támogatás igénybevételének feltételei 

Az a pályázó, aki az értékelés és elbírálás során támogatást nyert (a továbbiakban: Támogatott) a támogatás igénybe vétele előtt köteles a pályázat kiírójával az erről szóló döntés kézhezvételétől számított 5 napon belül a helyi önszerveződő közösségek pénzügyi támogatásának rendjéről szóló 2/2021. (I. 28.) önkormányzati rendelet szerinti Támogatási Szerződést kötni. A támogatás folyósításának és az elszámolásnak a részletes feltételeit a Támogatási szerződés tartalmazza. A határidő jogvesztő.

Kérjük a Tisztelt Pályázókat, figyelmesen olvassák el a Pályázati Felhívást és ügyeljenek a pályázati adatlap és tartozékai hiánytalan kitöltésére és benyújtására!

6. A pályázatok értékelési szempontjai

A pályázatokat Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete egy objektív értékelési szempontrendszer felállításával értékeli, amely során minden képviselő a meghatározott szempontrendszer alapján pontszámhoz.

Értékelési szempontok:

1. Szakmai tartalom
2. Támogatással érintett személyek száma, elérés-célcsoport
3. A támogatás aránya az összköltséghez viszonyítva (költséghatékonyság, megalapozott költségvetés)
4. Közérdek, közcél
5. Partnerség/együttműködés 

A szempontokat a képviselők 1-5 pontig terjedő skálán értékelik, úgy, hogy az 1-gyenge, 5-kitűnő. Valamennyi értékelési szempont pontszámait összegzik, majd átlagolják a résztvevő képviselők számával. A kapott értékeket emelkedő sorrendbe állítva sávos értékelést alkalmaznak, amelyhez a támogatásként a kért összeg bizonyos százalékát rendelik az alábbiak szerint:

Pontszám szerinti helyezés

Igényelt összeg %-a

1-3. helyezett

100 %

4-6. helyezett

80 %

7-10. helyezett:

60 %

11. helyezéstől:

50 %

A felállított értékelési eljárás a pályázatok objektív, arányos elbírálását eredményezi.

Szada, 2022. január 28..

Pintér Lajos
polgármester


Utoljára frissítve: 2022 január 28. 13:31