Polgrmesteri Hivatal

Tervdokumentáció készül a Székely Bertalan Emlékház felújításához

Szada Nagyközség Önkormányzata rendes képviselő-testületi ülést tartott 2021. december 9-én, míg december 20-án és 2022. január 4-én rendkívüli ülés keretében hozott határozatokat. Döntés született többek között a Székely Bertalan Emlékház felújításához kapcsolódó tervdokumentáció elkészíttetéséről, infrastruktúrafejlesztési és energetikai korszerűsítést célzó pályázatok benyújtásáról, valamint Simon Erika alpolgármester megbízásának visszavonásáról.

Szerződéskötés a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal

Szada Nagyközség Önkormányzat Képviselő-testülete jóváhagyta a Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulattal vízgazdálkodási feladatok ellátására kötendő üzemeltetési szerződést. A vízgazdálkodásról szóló törvény kimondja, hogy „A helyi önkormányzat tulajdonában lévő vizekről és vízilétesítményekről a központi és az önkormányzati költségvetésben meghatározott pénzeszközök felhasználásával, illetve a külön törvényben szabályozott vízitársulat útján lehet gondoskodni.” A törvény előírja továbbá, hogy a települési önkormányzat köteles gondoskodni többek között a vízhasználatot akadályozó vízminőségi károk megelőzéséről, csökkentéséről, elhárításáról, a vizek medrének és vízilétesítményeknek vízvédelmi célú karbantartásáról. Ezen önkormányzatokat terhelő feladatokat térségünkben a 2000. április 14-én megalakult Gödöllő-Vác Térségi Környezetvédelmi, Beruházó és Szolgáltató Vízgazdálkodási Társulat látja el, amelynek a települési önkormányzatok a település teljes belterületével tagjai. A társulat közfeladataihoz történő önkormányzati hozzájárulás mértékéről, folyósításának feltételeiről az üzemeltetési szerződésben kell rendelkezni. A hivatkozott jogszabályok által előírtak szerint szükségszerűvé vált a fenti vízgazdálkodási feladatok területének és elvégzésének meghatározásához kötendő Üzemeltetési szerződés megkötése a Vízitársulattal. Az önkormányzati hozzájárulás összege a belterületi földterületek összessége után 606,8 ha x 2.230,-Ft, összesen évente 1.353.164,-Ft, amelynek megfizetése két részletben, minden év március 31. és szeptember 30. napjáig esedékes.

Img 5968

Tervdokumentáció készül a Székely Bertalan Emlékház felújításához

Az „Élhető települések” pályázat keretében lehetőség nyílt a szadai Székely Bertalan Emlékház felújítására és bővítésére. A pályázati dokumentáción belül többletpontokat érhet a szükséges tervdokumentáció megléte is, a jelenleg meglévő korábbi terveket azokban újra kell gondolni, mert azok 7-8 évesek, nem tartalmaznak energetikai alternatívákat, közösségi ház-funkció miatt épület-bővítésre is szükség lenne. Az új, illetve módosított terveket pedig soron kívül el kellene készíttetni, mégpedig célszerűen az eredeti tervek készítőjével. Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete az Önkormányzat 2021. évi költségvetésének Általános tartalékából bruttó 5.000.000,-Ft átcsoportosítását engedélyezte a költségvetés Beruházások kiadási előirányzatára, felhatalmazva a Polgármestert, hogy e keretösszeg terhére rendelje meg a Kvadrum Építész Kft.-től a Székely Bertalan Emlékház felújításának és bővítésének tervdokumentációja elkészítését.

Infrastruktúrafejlesztési és energetikai korszerűsítést célzó pályázatokat ad be az önkormányzat

A december 20-i rendkívüli képviselő-testületi ülésen Szada Nagyközség Önkormányzatának képviselő-testülete felhatalmazta Pintér Lajos polgármestert, hogy a „TOP_Plusz-3.3.1-21 Gyermeknevelést támogató humán infrastruktúra fejlesztése” című pályázati felhívásra pályázatot nyújtson be, a szükséges nyilatkozatokat megtegye. A pályázat keretében lehetőség nyílhat óvodai férőhely bővítésére, a pályázati dokumentáción belül pedig többletpontokat érhet a szükséges tervdokumentáció megléte, amelyeket soron kívül kell elkészíttetni.

A fentieken túl Szada Nagyközség Önkormányzatának lehetősége nyílt pályázat beadására önkormányzati épületek energetikai korszerűsítésére. A TOP Plusz-2.1.1-21 kódszámú pályázat keretén belül az Önkormányzat egyes intézményei épületenergetikai célú korszerűsítése valósul meg. Az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege minimum 30 millió, maximum 1 300 millió Ft, a támogatási intenzitás várhatóan 100%. A támogatási kérelem első szakaszban történő benyújtásának határideje 2022.01.14. A támogatási kérelem benyújtásához szükséges előkészítési és szakértői feladatokat az Önkormányzatnak saját költségvetésből szükséges előfinanszíroznia.

Visszavonták Simon Erika alpolgármesteri megbízását

A január 4-én tartott rendkívüli képviselő-testületi ülésen Szada Nagyközség Önkormányzat képviselő-testülete Simon Erika önkormányzati képviselő alpolgármesteri megbízását azonnali hatállyal visszavonta. A képviselő-testület többségét adó Változás Útján Egyesület (VUE) képviselőinek pártsemleges célkitűzéseivel Simon Erika országos politikai tevékenysége nem összeegyeztethető. Az is bebizonyosodott, hogy Simon Erika politikai szerepvállalása okán nem képviselhette megfelelően és pártatlanul a felette munkáltatói jogkört gyakorló polgármestert.

A képviselő-testület a fentieken túl még több településrendezési kérdésben is döntést hozott, így összesen tizennyolc határozat és két rendelet született. A részletek iránt érdeklődők a testületi ülés dokumentumait megtekinthetik a www.szada.hu weboldalon is.


Utoljára frissítve: 2022 január 13. 08:41