Mff J Mretben

Tudósítás a 2020. szeptember 3-i képviselő-testületi ülésről

2020. szept. 3-án a képviselő-testület rendkívüli ülést tartott. A két kiemelten fontos feladat, mint az utak és játszóterek építése, illetve fejlesztése mellett, rendeletek is születettek, többek között a közterület-felügyeletről.

Játszótér és szabadidőpark létesítések és fejlesztések

A játszóterek és szabadidőparkok fejlesztését az Önkormányzat ebben a ciklusban kiemelten fontos feladatának tekinti, ezért tervet készített arra vonatkozóan, hogy milyen erre irányuló beruházásokat és milyen ütemben kíván megvalósítani 2023-ig. Az Önkormányzat tulajdonában és kezelésében jelenleg a Szőlőhegyi játszótér (Szabadság utca), a Sport- és szabadidőpark (Korizmics utca), a Fő téri játszótér, a Széchenyi utcai játszótér és a Kertalja utcai játszótér van. A lakossági igényeket figyelembe véve, tervben van további szabadidőparkok kialakítása a Napóra téren, a Fenyvesligetben és a Margitában is, ahol nem csak játszóterek lesznek, hanem a felnőtteknek is biztosított lesz az aktív kikapcsolódás lehetősége.
A koncepció mellékletét képezi egy fényképes dokumentáció is, amely rögzíti a játszóterek pillanatnyi állapotát, hogy milyen intézkedések történtek és szükségesek a jövőben velük kapcsolatban.

A fejlesztéseket a képviselő-testület az alábbi koncepció mentén kívánja megvalósítani:

Helyszín

Szükséges intézkedés

Megvalósítás tervezett időpontja

Szőlőhegy (Szabadság utca)

·       a kisebb korosztály számára is megfelelő, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök beszerzése – II. ütem

·       a játszótér ivóvízzel és mosdóhelyiséggel történő ellátása

·       a játszótér körbekerítése

·       a felső ingatlanrész tömegsportolásra alkalmas, esetlegesen fedett helyiségrészének kialakítása, felújítása

·       a felső ingatlanrész használatának rendezése

2020 év

2021 év

2020 év

2021 év


2021 év

Fő tér

·       a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat lefolytatása

·       a biztonságossági követelményeknek megfelelő ingatlan biztosítása

 


2021 év

Sportpálya és szabadidőpark
(Corvin utca)

·       labdafogóháló, fűgyűjtő, konténertároló és lemezszertár kialakítása

·       a szabadidőpark (ingatlanrész) használatának rendezése

 

 2021 év

Széchenyi utca

·       a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat lefolytatása

·        (amennyiben szükséges) új, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök beszerzése

2020 év

 

2021 év

Kertalja utca

·       a biztonságossági követelményeknek való megfelelést ellenőrző vizsgálat lefolytatása

·       (amennyiben szükséges) új, megfelelőségi tanúsítvánnyal rendelkező játszóeszközök beszerzése

2020 év

 

2021 év

Napóra tér

Margita

Fenyvesliget

·        lakossági igények felmérése

·        alkalmas önkormányzati tulajdonú ingatlanok felmérése, kijelölése

2021 év

2022 év

2023 év

Útépítési rendelet

Az újabb utak építését, a szadai úthálózat fejlesztését a Képviselő-testület szintén kiemelt célként határozta meg. Ennek megfelelően a Szada Nova Nonprofit Kft. kidolgozott egy olyan szakmai anyagot, mely alapjául szolgált a testületi ülésen elfogadott útépítési érdekeltségi hozzájárulásról szóló önkormányzati rendeletnek, amely Szadán az útépítési alap létrehozásának feltételeit és módját szabályozza.

A rendelet alapján az érintett utca lakói minden év október 31. napjáig nyújthatják be szándéknyilatkozataikat, melyek figyelembevételével a Képviselő-testület dönt a következő évi út koncepcióról (ez a költségvetés mellékletét képezi). Előnyt élveznek azok a közösségek, akik a legmagasabb összeggel tudnak az útalaphoz hozzájárulni, ahol már csak a záróréteg kiépítése szükséges, ami folyamatban lévő beruházáshoz csatlakozik vagy ahol az út mellett elhelyezkedő építési telkek legnagyobb részben már beépítésre kerültek.
Az együttműködési megállapodásban vállalt befizetésnek legalább az utcalakók kétharmadának kell eleget tennie, mielőtt megkezdődhet a beruházás.

Közterület-felügyelet létrehozása

A képviselő-testület úgy döntött, hogy a település rendjének, tisztaságának és az önkormányzati vagyon védelme érdekében közterület-felügyeletet hoz létre és erről rendeletet is alkotott. A közterület-felügyelőket a Polgármesteri Hivatal foglalkoztatja. (Arról, hogy a közterület-felügyelet mikor kezdi meg működését, később adunk tájékoztatást.)

Piacüzemeltetés

Határozatot hozott a képviselő-testület arról, hogy a most épülő piac területén 2021. január 1-től Szadai Piac néven, a Szada Nova Nonprofit Kft. által piacot kíván üzemeltetni.  Ehhez kapcsolódóan önkormányzati rendelet született az Önkormányzat tulajdonában álló lakások és nem lakás céljára szolgáló helyiségek hasznosításának szabályairól.

Megtörtént a hivatali helyiségen kívüli, valamint a hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés engedélyezésének szabályairól és díjairól szóló 9/2017. (VI. 30.) önkormányzati rendelet felülvizsgálata is, mivel a rendeletet ki kellett egészíteni a házasságkötési díjak befizetésének lehetőségeivel, illetve lemondás esetén a kifizetett összeg visszafizetéséről is rendelkezni kellett. A hivatali munkaidőben és hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésre a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár dísztermében is lehetőség van, mint külső helyszínen.e is kijelölésre került külső helyszínként. amelyet a testület szintén elfogadott.


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 14. 23:56