Polgrmesteri Hivatal

Tudósítás az október 29-i képviselő-testületi ülésről

A képviselő-testület 2020. október 29-én rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között településközponti forgalomtechnikai koncepció készítéséről, forgalomtechnikai szabályozásról, a lakott terület tábla áthelyezéséről, valamint a járművek behajtási súlykorlátozásáról, illetve behajtási engedélyek kiadásáról. 

Forgalomtechnikai koncepció készül

Szada komplex forgalomszabályozási tervvel nem rendelkezik, ezért a nagyközség településszintű forgalomtechnikai koncepciójának elkészítésére 2020. október 15-én ajánlattételi felhívást tett közzé. A felhívás értelmében Szada Nagyközség Önkormányzat ajánlatot kért többek között az önkormányzati kezelésben lévő utakkal kapcsolatban a jelenlegi forgalomtechnikai eszközök felmérésére (táblák, lámpák, útburkolati jelek); illetve táblák kihelyezésére, forgalomtechnikai változtatásokra vonatkozó javaslattal (pl. tükör, egyirányúsítás, súlykorlát, méretkorlát, parkolási lehetőségek). A beérkezett ajánlatokról a képviselő-testület a hiánypótlást követően előreláthatólag a novemberi rendes ülésén dönt.  


Dsc 08580

Forgalomtechnikai szabályozás

Sürgetőnek bizonyult a településközpontban lévő köznevelési intézmények gépjárművel történő – minél könnyebb és kevesebb fennakadással járó – megközelítésének rendezése. A település központjában a központban a reggeli órákban a Dózsa György út az átmenőforgalom, illetve az iskolához, óvodához érkező és távozó gépjárműforgalom miatt nagymértékben leterhelt. Az útszakaszon rendszeres a gépjárművek torlódása, ezért a dinamikusabb és biztonságosabb közlekedés érdekében a képviselő-testület változtatásokat kíván bevezetni. Az elfogadott javaslat szerint az Ezüstkehely Gyógyszertár mellett lévő parkoló a Rákóczi út felé megnyitásra kerül, onnan a parkolóba történő behajtás biztosítva lesz, ahol a gyerekek biztonságosan kiszállhatnak a járművekből. Ezt követően a parkolónál lévő betonlépcsőn gyalogosan juthatnak fel a kijelölt gyalogos-átkelőhelyhez, melyen keresztül közelíthető meg az iskola. A szülők a gépkocsikkal a parkolóból a Postaköz utcán a Rákóczi út irányába hajthatnak ki. A Postaköz utcában egyirányú közlekedési szabályok lesznek érvényben a Főtér felől a Rákóczi út irányában, melyeket közúti jelzőtáblák jeleznek majd. A Postaköz utca teljes hosszán biztosított lesz a gyalogosforgalom útfelfestéssel. A képviselő-testület a polgármester átruházott hatáskörében jóváhagyásra kerülő Szada településközponti forgalomszabályozási tervét előzetesen tudomásul vette.

Lakott terület tábla áthelyezése (Mogyoród irányában)

A lakossági igényekre reagálva – annak érdekében, hogy a Teleki Sámuel utcától a már lakott területre vonatkozó sebességkorlátozások hozzájáruljanak a biztonságosabb közlekedéshez – elindult a Szada tábla áthelyezésének folyamata. A Magyar Közút Nonprofit Zrt. Pest Megyei Igazgatóság Forgalomtechnikai és Kezelői Osztálya 2020. október 13-án megküldött tájékoztatása szerint az illetékes mérnökségük által a lakott terület tábla áthelyezése Teleki Sámuel utca torkolatába folyamatban van. 


Újabb feladatok a Szada Nova NKft.-nél

A képviselő-testület a kizárólagos tulajdonában lévő Szada Nova Nonprofit Kft. legfőbb szerveként úgy döntött, hogy a tulajdonában és kezelésében lévő utak, terek, egyéb közterületek, vízelvezető árkok karbantartására, felújítására, havária károk helyreállítására vonatkozó feladatokkal megbízza a Szada Nova Nonprofit Kft.-t, mely feladatok ellátására a 2020. évben 6.000.000 Ft összeget biztosít az Önkormányzat 2020. évi költségvetése felhalmozási kiadásai terhére.

Rendelet a járművek behajtási súlykorlátozásáról, behajtási engedélyek kiadásáról

Az önkormányzat tulajdonában és kezelésében nagyszámú közút van, melyek fenntartása és fejlesztése minden évben jelentős összeget emészt fel. Elsőrendű fontosságú közútjaink állapotának védelme, állagromlásuk megelőzése, valamint a biztonságos közlekedés garantálása. Mindezekhez korábbi intézkedésként a 3,5 és a 7,5 tonna össztömegű járművek kitiltása már megtörtént, azonban az ilyen közlekedési tiltótáblával ellátott utcákba történő behajtás engedélyezésére vonatkozó eljárási szabályok, valamint az útfenntartási hozzájárulás mértéke nem volt rendezve. Indokolt és egyedi esetekben elkerülhetetlen a súlykorlátozást meghaladó méretű járművekkel a védett övezetbe történő behajtás, amely útfenntartási díj megfizetésével történhet meg.

Étkezés térítési díjak meghatározása 2021-től

Az élelmiszer-alapanyagok folyamatos emelkedése és a szolgáltatási színvonal garantálása elkerülhetetlenné tette a Szadai Gyermekélelmezési és Szociális Étkeztetési Konyha által biztosított étkezési térítési díjak megváltoztatását. Ennek megfelelően a képviselő-testület az étkezési díjak emelése mellett döntött. 2021. január 1-től gyermekek számára 15, míg a vendégétkeztetés díja 25 százalékkal emelkedik.

Határozat született még:

- az önkormányzati tulajdonú, Szada belterület 552/5 helyrajzi számú ingatlanrész (régi varrodában működő tornaterem és kiszolgáló helyiségei) Dunakeszi Tankerületi Központ részére történő használatba adásáról
- a Dózsa György út 11. és Dózsa György út 147. számok előtt 2 db sárga villogó berendezés kiviteli tervének elkészítésére és engedélyeztetéséről
- Szada nagyközség téli üzemeltetési tervéről
- önkormányzati nyilatkozat a termőföld védelméről szóló 2007. évi CXXIX. törvény alapján történő Szada külterület 068/159 helyrajzi számú ingatlan belterületbe vonásához
- a 2018-2023 időszakra szóló Helyi Esélyegyenlőségi Program időszaki felülvizsgálatáról
- a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár alapító okiratának módosításáról, valamint az önkormányzat alaptevékenységének kormányzati funkciók szerinti besorolásának kiegészítéséről
- a 2021/2022-es tanévre vonatkozó általános iskolai felvételi körzethatár kijelölésével kapcsolatos önkormányzati véleményről
- a pénzbeli és természetbeni támogatások rendszeréről, valamint a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátásokról szóló önkormányzati rendelet felülvizsgálatáról, melynek keretében bővítésre kerültek a támogatási lehetőségek
- a 2020. évi igazgatási szünet elrendeléséről szóló önkormányzati rendelet módosításáról
- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tudomásul vételérőlUtoljára frissítve: 2020 december 02. 08:08

Szada 2023 05 Takaros Porta A3