Mff J Mretben

Tudósítás a szeptember 24-i képviselő-testületi ülésről

A Képviselő-testület 2020. szeptember 24-én rendes testületi ülést tartott. Döntés született többek között az önkormányzati tulajdonban lévő, 1 hektár alatti területek hasznosításáról, valamint arról, hogy az önkormányzat az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2021. március hónaptól továbbra is Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve kívánja biztosítani.

Elfogadott szakmai programok

Pintér Lajos polgármester és a közintézmények vezetőinek és az orvosok, védőnők elfogadott szakmai beszámolóját követően dr. Csikós Gellértné bemutatta a Székely Bertalan Óvoda-Bölcsőde mini bölcsődei Szakmai Programját, melyet a Képviselő-testület el is fogadott. A program teljes körű információt nyújt az intézmény pedagógiai alapelveiről és tartalmaz minden olyan formanyomtatványt, ami bölcsődébe való felvételhez és ügyintézéshez kapcsolódik.

A fenntartó kifejezte elégedettségét az intézmény működésével kapcsolatban, megköszönve egyben az óvoda dolgozóinak a 2019/2020-as nevelési évben való aktív és a koronavírus járvány alatti kitartó munkavégzést.

Folyamatban lévő beruházások

A település vezetője tájékoztatta a Képviselő-testületet, hogy a Széchenyi utca útépítése befejeződött, a műszaki átadás-átvétel hibamentesen megtörtént. Pintér Lajos polgármester a folyamatban lévő beruházásokkal kapcsolatban beszámolt a Jókai utca építésének aktualitásairól, a piac kiépítésének állapotáról, a Minibölcsőde műszaki átadás-átvétele kapcsán tapasztaltakról, valamint a sport- és szabadidőparkban, illetve a Szőlőhegyen épülő játszóterek készültségeiről.

Gazdasági Program készült

A Képviselő-testület hosszú távú fejlesztési elképzeléseit gazdasági programban, illetve fejlesztési tervben rögzítette. Szada Gazdasági Programjában azt a célt tűzte ki, hogy biztosítja a település működőképességét, az Önkormányzat kötelező és önként vállalt közfeladatainak magas színvonalon történő ellátását, az intézmények zavartalan működését. Ezek mellett alapvető célkitűzés, hogy sikeresen valósítsa meg a már elindított és betervezett beruházásokat, valamint mindezek mellett egy élhető, emberléptékű, egészségesen fejlődő pályára állítsa a nagyközséget.

A következő két ciklus végéig Szada magas presztízsű, otthonos, hagyományokat is megőrző falusias és minden értelemben zöld, az igényeknek megfelelő kertvárosias jellegű településsé kíván válni. A település jövőképének hangsúlyos eleme a családbarát, fiatalos korösszetételű, népességét reprodukáló és a fiatalokat megtartó, képzett, egészséges és együttműködő társadalom és az időskor méltó megéléséhez való hozzájárulás. Ehhez a települési környezet magas színvonala és a szabadidős lehetőségek (kultúra, művészet-alkotás, önképzés, sport- és rekreáció) köre bővül.

Beszámoló az idei költségvetés első féléves teljesítéséről

Noha az Önkormányzatnak 2015 óta nincs beszámoló készítési kötelezettsége az évek első felének gazdálkodásáról, ettől függetlenül úgy gondolta, hogy az év felénél indokolt, ha a Képviselő-testület is tájékoztatást kapjon az Önkormányzat gazdasági helyzetéről. Az Önkormányzat a fenntartásában működő intézmények színvonalas működésének biztosítására, illetve fejlesztésére – az elmúlt évekhez hasonlóan – idén is jelentős hangsúlyt fektetett.

Az Önkormányzat 2020. évi költségvetési módosított bevételi főösszege 1,98 milliárd forint, melyből 586 millió forint az előző évek költségvetési maradványa. Az első félévben összesen 1,25 milliárd forint bevétel teljesült. Az Önkormányzat költségvetési módosított kiadási főösszege 1,98 milliárd forint volt, melyből az első félévben 650 millió forint teljesült.

Földügyeket érintő döntés

2015. január 1-től az önkormányzatoknak lehetőségük van a tulajdonukban álló, legfeljebb 1 hektár terület nagyságú földrészletet rekreációs célra bérbe adni. Ezért a Képviselő-testület jegyzékbe vette a belterületi és zártkerti ingatlanokat és határozatot hozott arról, hogy a rekreációs célú földhasználat mértékét 7 Ft+ÁFA/m2/évben határozza meg, licit esetén 0,5 Ft licitlépcsővel. A pályázati kiírás célja Szada zöldség- és gyümölcstermesztő jellegének erősítése, a saját célú mezőgazdasági tevékenység támogatása. A pályázat részleteit később ismertetjük.

Rendelet az önkormányzati közútkezelői feladatok ellátásáról

A helyi önkormányzatokról szóló törvény szerint az önkormányzat feladata többek között a településüzemeltetés, így a helyi közutak és tartozékainak kialakítása is, a közúti közlekedésről szóló törvény (Kkt.) pedig kimondja, hogy a helyi közutak kezelője a helyi önkormányzat képviselő-testülete. Ugyanakkor a Kkt. 2013. január 1-jétől hatályos rendelkezései a korábban jegyzői hatáskörbe tartozó közútkezeléssel kapcsolatos hatásköröket - többek között a közútkezelői hozzájárulás kiadását - a képviselő-testülethez telepítette. A helyi közutak kezelésével kapcsolatos feladatok és hatáskörök többsége jellemzően műszaki jellegű és gyors intézkedéseket követel. A testületi hatáskörök gyakorlása megnehezíti, lelassítja a szükséges döntések meghozatalát. Ezek alapján a Képviselő-testület a közútkezelői hozzájárulások kiadásával kapcsolatos hatáskörét a polgármesterre ruházta át a közút nem közlekedés célú igénybevételével kapcsolatos rendelet elfogadásával.

A rendelet szabályozza a közutak és a közutakhoz tartozó járdák bontásának és helyreállításának szabályait, ezáltal biztosítja a község közlekedési területei állapotának megőrzését, valamint a lakosságot zavaró szabálytalan burkolatbontások számának és káros hatásának a csökkentését. A rendeletben a nem közlekedési célú igénybevétel (felbontás, felújításának, átépítés, helyreállítás) és a használat rendjének meghatározása, a kérelem benyújtása, a fizetendő díj mértékének megállapítása, illetve a hatáskör átruházása történik meg. 

A közút nem közlekedési célú szilárd útburkolat megbontásával járó igénybevételéért díjat kell fizetni, melynek mértéke 1.000 forint/m2/nap, de minimum 5.000 forint/nap. A közútkezelői hozzájárulás nélkül végzett munka esetén a közút nem közlekedési célú igénybevételének utólagos tudomásul vétele mellett a díj 300%-át kell megfizetni.

Döntés az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó ügyeleti feladat-ellátásról

Gödöllő Város Önkormányzata, Isaszeg Város Önkormányzata, Mogyoród Község Önkormányzata, Önkormányzatunk és az Országos Orvosi Ügyeleti Nonprofit Kft. között ötoldalú megállapodás jött létre 2018. március 26-án a felnőtt és gyermek központi orvosi ügyelet ellátásra. A szerződés határozott időre jött létre, annak hatályba lépésétől számított 3 évre és 2021. márciusában le is jár. A központi finanszírozáson felüli Szadára (a szerződéskötéskori 5068 fő alapján) eső kiegészítő hozzájárulás bruttó összege 108.922 Ft/hónap. A szerződés szerint az ügyeleti ellátást Szada lakosai munkanapokon 18.00-8.00 óráig, míg hétvégén, munkaszüneti és ünnepnapokon 8.00 órától másnap reggel 8.00 óráig vehetik igénybe.

A Képviselő-testület döntött arról, hogy az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó háziorvosi és házi gyermekorvosi ügyeleti ellátást 2021. március hónaptól továbbra is Gödöllő Város Önkormányzatával együttműködve kívánja biztosítani, illetve hozzájárul, hogy a társszerződő az egészségügyi alapellátás biztosítására vonatkozó közbeszerzési eljárást lefolytassa.

Újra Bursa Hungarica ösztöndíj Szadán

Az Önkormányzat 2012-től kezdődően minden évben csatlakozott a Bursa Hungarica Felsőoktatási Önkormányzati Ösztöndíjrendszerhez és – a Képviselő-testület döntése alapján – idén is támogatni kívánja a szociálisan rászoruló, nappali tagozaton tanulmányokat folytató, vagy folytatni kívánó szadai fiatalokat. A támogatásra előirányzott összeg 2021-ben: 1.200.000 Ft. A pályázók 2020. november 5-ig nyújthatják be az ösztöndíjra vonatkozó igényeiket, a pályázat részleteiről pedig később adunk tájékoztatást.

Zárt ülés keretében döntött a Képviselő-testület a Székely Bertalan Művelődési Ház és Könyvtár vezetője, Juhászné Bankó Erzsébet kérelmére munkaviszonyának közös megegyezéssel történő megszüntetéséről december 30-ával, valamint az intézményvezetői munkakör betöltésére irányuló pályázat kiírásáról.

Határozat született még:

- Szada jegyzőjének 2019-es évi tevékenységéről szóló beszámoló kapcsán

- a Szadai Polgármesteri Hivatal Szervezeti és Működési Szabályzatának felülvizsgálatáról

- a 2020. évi költségvetési rendelet módosítása kapcsán a polgármesteri keret időszaki felhasználásnak tájékoztatójáról

- a lejárt határidejű határozatok végrehajtásának tudomásul vételéről


Utoljára frissítve: 2020 szeptember 25. 11:18